Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2017-2018 (Có ma trận và đáp án)

docx 4 trang thungat 2410
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2017-2018 (Có ma trận và đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_tin_hoc_lop_7_nam_hoc_2017_2018_co.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2017-2018 (Có ma trận và đáp án)

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Năm học 2017– 2018 Môn: Tin học Lớp: 7 I. MA TRẬN ĐỀ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chương trình - Biết địa chỉ ô tính. bảng tính là - Nút lệnh lưu bảng gì? tính Số câu 3 3 Số điểm - % 1.5 đ – 15% 1.5 đ Các thành Biết phân biệt dữ Hiểu được thanh công phần chính liệu số và văn bản thức có tác dụng như trên trang trong ô tính. thế nào? tính Số câu 2 1 3 Số điểm - % 1đ – 10% 1đ – 10% 2đ– 20% Thực hiện tính Biết sử dụng công toán trên trang tính thức để tính Số câu 3 3 Số điểm - % 1.5đ – 15% 1.5đ-15% Hiểu được tác dụng của Sử dụng đúng Sử dụng các hàm. hàm hoặc công hàm để tính - Các bước nhập hàm thức để tính toán vào ô tính. điểm Tổng và TB cho các lớp 5 Số câu 3 1 5đ-50% Số điểm - % 3đ –30% 2 đ – 20% 8 4 1 13 Tổng số 4đ –40% 4đ – 40% 2đ – 20% 10đ – 100%
  2. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2017 – 2018 Môn: Tin học - Lớp: 7 I.Trắc nghiệm: (5.0 điểm) Em hãy chọn phương án trả lời đúng rồi ghi kết quả vào giấy bài làm. Vídụ: Câu 1 chọn ý B đúng thì ghi 1B, câu 2 chọn ý C đúng thì ghi 2C Câu 1(0.5 điểm) : Trong bảng tính Excel, ở chế độ ngầm định. a. Dữ liệu số luôn được căn thẳng lề trái trong ô b. Dữ liệu số luôn được căn thẳng lề phải trong ô c. Dữ liệu số luôn được căn giữa trong ô d. Dữ liệu số luôn được căn đều 2 bên Câu 2 (0.5 điểm): Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2 ta gõ: a. = (A2 + D2) * E2 b. = A2 * E2 + D2 c. = A2 + D2 * E2 d. = (A2 + D2) x E2 Câu 3 (0.5 điểm): Địa chỉ của một ô là: a. Tên cột mà ô đó nằm trên đó b. Cặp tên hàng và tên cột mà ô đó nằm trên đó c. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó d. Cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên đó Câu 4 (0.5 điểm): Xem hình bên dưới để kết quả trong ô D1 = 22 thì ta sẽ gõ công thức trong ô D1 là: a. 5 + 8 + 9 b. = 5 + 6 + 7 c. = A1+B1+C1 d. =A1+A2+A3 Câu 5 (0.5 điểm): Trong các nút lệnh nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính a). b). c). d). Câu 6 (0.5 điểm): Ô B5 là ô nằm ở vị trí: a). Hàng B cột 5 b). Cột B hàng 5 c). Ô đó có chứa dữ liệu B5 d). Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột B . Câu 7 (0.5 điểm): Để tìm giá trị lớn nhất ta sử dụng hàm: a. AVERAGE b. SUM c. MIN d. MAX
  3. Câu 8 (0.5 điểm): Để tính tổng ta sử dụng hàm: a. MAX b. SUM c. MIN d. AVERAGE Câu 9 (0.5 điểm): Giả sử ô A2 có giá trị 5, ô B8 có giá trị 27. Biết rằng E2 = AVG(A2,B8) Giá trị ô E2 là: A. 5 B. 27 C. 16 D. 32 Câu 10 (0.5 điểm): Muốn nhập công thức vào bảng tính, cách nhập nào là đúng? a. 152 + 4 : 2 b. = 152 + 4 : 2 c. = 15^2 + 4/2 d. 15^2 + 4/2 II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1 (1 điểm): Làm thế nào để phân biệt được một ô tính chứa dữ liệu cố định hay chứa công thức? Câu 2( 2 điểm) Trình bày các bước nhập hàm vào ô tính? Cho ví dụ minh họa. Câu 3(2 điểm): Cho bảng tính dưới đây a) Viết công thức để tính điểm Tổng cho các lớp 6. b) Viết công thức để tính điểm Trung bình cho các lớp 6. Hết
  4. ĐÁP ÁN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án A A D C B B D B C C II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: (1 điểm) Để phân biệt được một ô tính chứa dữ liệu cố định hay chứa công thức ta nhìn lên thanh công thức. Vì thanh công thức sẽ hiển thị nội dung ô tính. Câu 2: (2 điểm) - Nêu được 4 bước nhập hàm vào ô tính (1.5 điểm) B1: Chọn ô tính muốn nhập hàm B2: Nhấn dấu = B3: Gõ hàm theo đúng cú pháp B4: Nhấn Enter - Lấy được VD minh họa (0.5 điểm) Câu 3: (2 điểm) Để tính Tổng điểm , Trung bìnhcho các lớp có thể viết theo Hàm hoặc công thức thích hợp. a. Để tính Tổng điểm cho lớp 6A1 tại ô G6 ta viết: = Sum (C3: F3) Tương tự cho các lớp 6A2, 6A3 b. Để tính Trung bình cho lớp 6A1 tại ô H6 ta viết: = AVG (C3: F3) Tương tự cho các lớp 6A2, 6A3 Duyệt TT Duyệt CM Người ra đề