Đề thi môn Toán Lớp 11 - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh - Năm học 2018-2019 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa (Có đáp án)

pdf 7 trang thungat 21/07/2021 380
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Toán Lớp 11 - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh - Năm học 2018-2019 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_mon_toan_lop_11_ky_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_tinh_na.pdf

Nội dung text: Đề thi môn Toán Lớp 11 - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh - Năm học 2018-2019 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa (Có đáp án)

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THANH HÓA NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn thi: TOÁN – Lớp 11 THPT ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 21 tháng 3 năm 2019 Số báo danh (Đề thi có 01 trang, gồm 5 câu) Câu I (4,0 điểm) 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số y = x2 –2mx + 3, biết rằng (P) có trục đối xứng là x = 2. 2. Giải phương trình: x 2 7 x 2 x 1 x2 8 x 7 1. Câu II (4,0 điểm) 2sin 2x cos 2 x 7sin x 4 3 1. Giải phương trình: 1. 2cosx 3 3 2 2 y 4 y 4 y x 1 y 5 y 4 x 1 2. Giải hệ phương trình: ( xy, ). 2x2 3 x 3 6 x 7 y 2 x 12 y 2 1 3 x 2 Câu III (4,0 điểm) 1 2 1. Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn: 4x2 4 y 2 z 2 2 x 2 y z . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 2 88x3 y 3 z 3 P . 2x 2 y z 4 xy 2 yz 2 zx 2 u1 2 2nn 3 1 2. Cho dãy số xác định bởi: n * . Tìm số hạng tổng quát un và tính giới hạn lim . unn 1 4 u 3.4 , n un Câu IV (4,0 điểm) 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số khác nhau mà có mặt hai chữ lẻ và ba chữ số chẵn, trong đó mỗi chữ số chẵn có mặt đúng hai lần?. 8 2. Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I, trọng tâm G ;0 , các điểm 3 MN 0;1 , 4;1 lần lượt đối xứng với I qua AB và AC, điểm K 2; 1 thuộc đường thẳng BC. Viết phương trình đường tròn (C). Câu V (4,0 điểm) 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Một mặt phẳng không qua S cắt các cạnh SA, SB, SB SC, SD lần lượt tại M, N, P, Q thỏa mãn: SA 2 SM , SC 3 SP . Tính tỉ số khi biểu thức SN 2 2 SB SD T 4 đạt giá trị nhỏ nhất. SN SQ 2. Cho hình lăng trụ ABCD.A1B1C1D1. Một mặt phẳng ( ) thay đổi và luôn song song với đáy cắt các đoạn AB1, BC1, CD1, DA1 lần lượt tại M, N, P, Q. Hãy xác định vị trí của mp( ) sao cho diện tích MNPQ nhỏ nhất. HẾT
  2. Hướng dẫn giải Đề thi HSG Thanh Hóa ngày 21/3 năm 2019 Câu I.2. Giải PT: x27x2x1 x2 8x71 . Đặt 7xu0;x1v0 u22 v 6 ta có pt: v2 2 v 12u 2v1uv 2uv vuv v u 3 x5 (thỏa mãn). Vậy tập nghiệm S 4;5. x4 2sin 2x cos2x 7sin x 4 3 Câu II. 1. Giải phương trình: 1. 2cos x 3 ĐK: 2cosx 3 0 Từ pt 2sin2x cos2x 7sin x 4 2cosx 2cosx 2sinx 1 2sin2 x 7sin x 3 0 11 sinx sinx 2sinx 1 2cos x sin x 3 0 22 2cos x sin x 3 cos x sin x 1(loai) 1 5 sinx x k2 (loại nghiệm x k2 ). KL: nghiệm của pt là x k2 . 26 6 6 3 2 2 y 4y 4y x1y 5y4 x1 Câu II. 2. Giải hệ phương trình: . 2x2 3x36x7yx1 2 2 y 2 13x2 2 22 ĐK: x . Từ pt đầu tương đương: yy2 y2 x1 x1x1y 3 2 y x 1 yx1y2x10 yx1 (loại nghiệm x = -1, y = 2) y 2 x 1 0 Thế y2 x 1 (y > 0) vào pt thứ hai thì được: 2 2x2 3x32 3x2 x3x2 x1x1 3x3 2 x 3x 2 2 2 3x23x2x x1x13x1 x2 3x 3 2
  3. x22 3x 2 x 3x 2 2 3x 2 x2 3x 2 x 2 x2 3x 3 2 3x 2 x + TH1: x2 3x 2 0 x 1  x 2 hệ có nghiệm x;y  1; 2 2; 3 . 2 3x 2 2 3x 2 + TH2: x 2 x 2 (*) x22 3x 3 23x 2 x x 3x 3 2 3x 2 x 2 Dễ thấy (*) vô nghiệm vì x thì VT(*) 0 thỏa mãn: 4x2 4y 2 z 2 2x 2y z . Tìm GTLN của biểu thức: 2 8x3 8y 3 z 3 P 2x 2y z 4xy 2yz 2zx 2x 2y z 1 Đặt a, b, cSabc1;abc2 2 2 và biểu thức P 2x2yz2x2yz 2x2yz 2 a3 b 3 c 3 trở thành: P . ab bc ca Ta có abc 3 a3 bc3abbcca 3 3 hay là: abc 3 a3 b 3 c 3 3abcabbcca 3abc a3 b 3 c 3 S 3 3S ab bc ca 3abc thế vào P thì: 1 3 ab bc ca 3abc 1 3abc P P 3 . Mặt khác từ giả thiết ta có: ab bc ca ab bc ca 11 1 S2 2 ab bc ca ab bc ca thế vào P thì ta được: 24 11 1 P 3 4 12abc P 1 12abc . Ta chứng minh P 1 12abc . Thật vậy khi đó bđt 6abc . 9 9 21 2 1 a b 1 2 1 1 2 Ta có: a b c 1 c c 0; 36 36332 183 3 22 11 Xét Q 6abc 2ab.3c 4ab 2 a b a2 b 2 2 1 c c 2 29
  4. 21 2 1 2 2 1 2 212cc c 0cc 0 c . Bđt đúng nếu ta lấy c là số lớn nhất thì 2 9 9 3 3 1 11 1 2 1 1 a b c 3c c . Ta có đpcm. Vậy maxP tại a b ,c x y z. 3 9 6 3 4 u21 Câu III.2. Cho dãy số xác định bởi: n*. Tìm số hạng tổng quát un và tính un 1 4u n 3.4 ,n 2n2 3n 1 giới hạn lim . un n Số hạng tổng quát có dạng un 4 an b thật vậy thay vào công thức truy hồi thì: 3 4.4n an a b 4.4 n an b 4a.4 n 4u 4a.4 n ta chọn a thì thỏa mãn công thức. n 4 3 1 n 1* Với u1 4 b 2 b un 4 3n 1 ,n . 44 2n3n122 2n3n1 2n 1 n 1 n1 2n12 lim limn 1 4lim n 4lim n n .lim 0. 0 . un 4 3n 1 4 3n 1 4 4 3n 1 3 Câu IV.1. Có bao nhiêu số có 8 chữ số khác nhau mà có mặt hai chữ số lẻ và ba chữ số chẵn, trong đó mỗi chữ số chẵn có mặt đúng hai lần?. Gọi các chữ số lẻ khác nhau là x, y thuộc A 1;3;5;7;9 và ba chữ số chẵn khác nhau là a, b , c thuộc B 0;2;4;6;8. + TH1: Nếu chọn một chữ số x lẻ đứng đầu thì có 5 cách chọn, chữ số lẻ y còn lại và ba chữ số 3 chẵn thì số cách chọn là 4.C5 và chọn lại bộ (a; b; c) có một cách. Bây giờ ta ta sắp xếp vị trí cho 7! bộ 7 chữ số (không kể số lẻ x đứng đầu) thì có cách khác nhau là: 4.C3 .1. . (Ta nói x có 5 5 2!.2!.2! cách chọn nghĩa là đã xếp vị trí cho x, việc còn lại là sắp xếp vị trí cho bộ 7 chữ số còn lại). 7! Vậy trường hợp 1 có các số thỏa mãn bài toán là: 5.4.C3 . 126000 (số) 5 2!.2!.2! 2 + TH2: Nếu chọn một chữ số chẵn a đứng đầu thì có 4 cách, hai chữ số b, c có C4 cách, chọn lại 2 chữ số a có 1 cách, chọn lại cặp (b, c) có 1 cách. Chọn hai chữ số lẻ có C5 cách . Bây giờ ta sắp 7! xếp vị trí cho bộ 7 chữ số (không tính a) thì số cách khác nhau là: C22 .1.1.C . 75600 . 451!.2!.2! Trường hợp 2 có số các số thỏa mãn là: 4.75600 = 302400 số. Vậy số các số thỏa mãn bài toán là: 126000 + 302400 = 428400 số.
  5. 8 Câu IV. 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I, trọng tâm G ;0 , các điểm 3 M 0;1 ,N 4;1 lần lượt đối xứng với I qua AB và AC, điểm K 2; 1 thuộc đường thẳng BC. Viết phương trình đường tròn (C). A M N E F G I B D K C Ta thấy IM và IN vuông góc với các dây cung AB, AC nên đi qua các trung điểm E, F của AB và AC. Kết hợp tính đối xứng của M, N qua các cạnh AB, AC thì dễ dàng suy ra các hình AICN, AIBM là các hình thoi và do đó: AM = AN = NC = BM = AI = IC = IB = R. Hơn nữa ta có BM//NC (cùng //AI) và bằng nhau nên BMNC là hình bình hành suy ra BC//MN. Phương trình MN là y = 1, và BC đi qua K nên có phương trình là y = - 1. Gọi D(d; - 1) là trung điểm của BC thì tọa độ của B và C là B(d – b; - 1) và C(d + b; - 1). Vì yGBCA 0,y y 1 y 2. 8 x x x x 8 x 2d8 x 82d A82d;2 . GABCAA3 Mặt khác BC MN 4;0 2b 4 b 2. Và MB = MA = R d 2 22 4 8 2d 1 nên 19 22 dd 3  . Tương tự NC = NA nên dd 2 4 4 2 1 nên d = 3 là nghiệm chung của 3 hai phương trình trên và khi đó tọa độ ba đỉnh: B(1; -1), C(5; -1), A(2; 2). Gọi I(3; m), từ IA = MA = R = 5 ta có : 1 m2 2 5 m0  m4 I3;0  I3;4 Loại I(3; 4) vì IC . Vậy đương tròn (C) là : x 3 2 y2 5.
  6. Câu V. 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Một mặt phẳng không qua S cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại M, N, P, Q thỏa mãn: SA 2 SM , SC 3 SP . Tính tỉ số 2 2 SB SB SD khi biểu thức T 4 đạt giá trị nhỏ nhất. SN SN SQ SB SD Đặt x, y . Gọi O là tâm hình bình hành và G là giao điểm của SO với mp(MNPQ). SN SQ S M G P F A O C E SA SE SC SF Trong mp(SAC) vẽ AE, CF song song với MP cắt SO tại E, F. Khi đó , SM SG SP SG SA SC SO OE SO OF SO Cộng các vế ta được 2 (Vì AECF là hình bình hành). Tương SM SP SG SG SB SD SO tự ta cũng có tổng: 2 suy ra x + y = 2 + 3 = 5. SN SQ SG Khi đó ta xét T x22 4 5 x 22 5x 40x 100 5 x 4 20 20 min T 20 x4 . Câu V. 2. Cho hình lăng trụ ABCD.A1B1C1D1. Một mặt phẳng ( ) thay đổi và luôn song song với đáy cắt các đoạn AB1, BC1, CD1, DA1 lần lượt tại M, N, P, Q. Hãy xác định vị trí của mp( ) sao cho diện tích MNPQ nhỏ nhất. B b C a c A d D B' N M C' B A' 1 P Q C1 D' A1 D1
  7. Dễ thấy thiết diện A’B’C’D’ có diện tích bằng hai đáy và bằng S. Đặt AB = a, BC = b, CD = c, AA' DA = d, các cạnh bên bằng nhau và bằng 1, tỉ số AA' x,0 x 1. Khi đó ta lần lượt tính AA1 S được: A’M = ax, A’Q = (1 - x) d nên tỉ số diện tích A'MQ x 1 x . S ABD S S S Tương tự tỉ số diện tích B'MN x 1 x , C'NP x 1 x , D'PQ x 1 x và do đó cộng các S ABC S BCD S ACD 11 đẳng thức trên ta có 2S S A'MQ S B'MN S C'NP S D'PQ S S MNPQ x 1 x x 1 x Đặt SMNPQ S' thì S' S 2x 1 x S . Vậy để diện tích S’ nhỏ nhất thì 2x 1 x lớn nhất và ta có 2 x 1 x 1 1 theo bđt Cô si: 2x 1 x 2. đạt được tại x . 42 2 Vậy khi mp( ) đi qua trung điểm cạnh bên và song song với hai đáy thì nhỏ nhất và bằng nửa diện tích đáy. HẾT. Người hướng dẫn giải: Nguyễn Xuân Chung – THPT Lê Lai – Ngọc Lặc – Thanh Hóa