Đề trắc nghiệm ôn tập môn Vật lí Lớp 11 - Đề số 9: Dao động cơ

doc 9 trang hoahoa 18/05/2024 290
Bạn đang xem tài liệu "Đề trắc nghiệm ôn tập môn Vật lí Lớp 11 - Đề số 9: Dao động cơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_trac_nghiem_on_tap_mon_vat_li_lop_11_de_so_9_dao_dong_co.doc

Nội dung text: Đề trắc nghiệm ôn tập môn Vật lí Lớp 11 - Đề số 9: Dao động cơ

  1. 9 CON LẮC ĐƠN – SỐ 2 Họ và tên học sinh : .Trường:THPT . I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1.Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ cao h1, nhiệt độ t1. Khi đưa tới độ cao h2, nhiệt độ t2 thì ta có: T h . t T R 2 Với R = 6400km là bán kính Trái Đât, còn  là hệ số nở dài của thanh con lắc. 2. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ sâu d1, nhiệt độ t1. Khi đưa tới độ sâu d2, nhiệt độ t2 thì ta có: T d . t T 2R 2 Lưu ý: * Nếu T > 0 thì đồng hồ chạy chậm (đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn) * Nếu T 0 F  E ; còn nếu q < 0 F  E )  * Lực đẩy Ácsimét: F = DgV ( F luông thẳng đứng hướng lên) Trong đó: D là khối lượng riêng của chất lỏng hay chất khí. g là gia tốc rơi tự do.  V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng hay chất khí đó.  Khi đó: P ' P F gọi là trọng lực hiệu dụng hay trong lực biểu kiến (có vai trò như trọng lực P )    F g ' g gọi là gia tốc trọng trường hiệu dụng hay gia tốc trọng trường biểu kiến. m l Chu kỳ dao động của con lắc đơn khi đó: T ' 2 g ' Các trường hợp đặc biệt:  F * F có phương ngang: + Tại VTCB dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc có: tan P F + g ' g 2 ( )2 m  F * F có phương thẳng đứng thì g ' g m  F + Nếu F hướng xuống thì g ' g m  F + Nếu F hướng lên thì g ' g m II. Bài tập trắc nghiệm: DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 1
  2. Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài  dao động điều hoà với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo con lắc bị kẹt chặt tại trung điểm của nó. Chu kì dao động mới tính theo chu kì ban đầu là A. T/2. B. T/ 2 . C. T. 2 . D. T(1+ 2 ). l T l 1 T T 2 2 2 T g T l 2 2 2 Câu 2: Chọn câu trả lời đúng. Khi nói về con lắc đơn, ở nhiệt độ không đổi thì A. đưa lên cao đồng hồ chạy nhanh, xuống sâu chạy chậm. B. đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy nhanh. C. đưa lên cao đồng hồ chạy nhanh, xuống sâu chạy nhanh. D. đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy chậm. G.M g ; G 6,67.10 11 (Nm / kg 2 ); M 6.1024 kg; R 6370km R h 2 l h Z ; g ] ;T 2 T Z g Câu 3*: Một con lắc đơn có chiều dài  và chu kì T. Nếu tăng chiều dài con lắc thêm một đoạn nhỏ l . Tìm sự thay đổi T của chu kì con lắc theo các đại lượng đã cho:   A. T = T .  . B. T = T . 2 2 T T C. T = .  . D. T =  . 2  l l l T 2 T T 2 g g T T l l l 1 l 1 1 . T l l 2 l T. l T. l T T T T 2l 2l Câu 4: Với g0 là gia tốc rơi tự do ở mặt đất, R là bán kính Trái Đất. Ở độ sâu d so với mặt đất gia tốc rơi tự do của một vật là GM GM A. gd = . B. gd = R 2 R 2 d 2 2 R d R C. gd = g0. . D. gd = g0 . R R d Câu 5: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1(s) tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2, chiều dài của con lắc là A. 24,8m. B. 24,8cm. C. 1,56m. D. 2,45m. l l T 2 1 2 l 0,248(m) g 9,8 Câu 6: Cho con lắc đơn có chiều dài  = 1m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g= 2 (m/s2). Chu kì dao động nhỏ của con lắc là A. 2s. B. 4s. C. 1s. D. 6,28s. l 1 T 2 2 2(s) g 2 Câu 7: Con lắc đơn có chiều dài  1 = 1m dao động với chu kì 2s, nếu tại nơi đó con lắc có chiều dài  2 = 3m sẽ dao động với chu kì là A. 6s. B. 4,24s. C. 3,46s. D. 1,5s. DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 2
  3. l T1 l1 2 1 T 2 T2 2 3(s) 3,46(s) g T2 l2 T2 3 Câu 8: Con lắc đơn có độ dài 1 dao động với chu kì T 1 = 4(s). Con lắc đơn khác có độ dài  2 dao động tại nơi đó với chu kì T2 = 3(s). Chu kì dao động của con lắc đơn có độ dài 1 2 là A. 1s. B. 5s. C. 3,5s. D. 2,65s. 2 2 4 T1 .l1 l g T 2 (l l ) : (T 2 T 2 ) T 2 T 5(s) 2 1 2 1 2 g 2 4 T2 .l2 g Câu 9: Một con lắc đơn có độ dài 1 dao động với chu kì T 1 = 4s. Một con lắc đơn khác có độ dài  2 dao động tại nơi đó với chu kì T2 = 3s. Chu kì dao động của con lắc đơn có độ dài 1 2 là A. 1s. B. 5s. C. 3,5s. D. 2,65s. 2 l T1 : l1 2 2 2 T 2 2 (l1 l2 ) : (T1 T2 ) T T 2,65(s) g T2 : l2 Câu 10: Một con lắc đơn có độ dài  , trong khoảng thời gian t nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt chiều dài của nó đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là A. 25m. B. 25cm. C. 9m. D. 9cm. -Số dao động trong một giây gọi là tần số 1 g f2 l1 10 t l1 10 l1 -Ta có: f . l1 25cm. 2 l f1 l2 t 6 l1 16 6 l1 16 Câu 11: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1(m) dao động với biên độ góc nhỏ có chu kì 2(s). Cho = 3,14. Cho con lắc dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là A. 9,7m/s2. B. 10m/s2. C. 9,86m/s2. D. 10,27m/s2. l l.4 2 1.4.3,142 T 2 g 9,86(m / s2 ) g T 2 4 Câu 12: Một con lắc đơn có chiều dài  = 1m. Khi quả lắc nặng m = 0,1kg, nó dao động với chu kì T = 2s. Nếu treo thêm vào quả lắc một vật nữa nặng 100g thì chu kì dao động sẽ là bao nhiêu ? A. 8s. B. 6s. C. 4s. D. 2s. -Vì khối lượng con lắc đơn không ảnh hưởng đến chu kì Câu 13: Một con lắc đơn có chu kì dao động T 1 = 2s. Khi người ta giảm bớt 19cm, chu kì 2 dao động của con lắc là T2 = 1,8s. Tính gia tốc trọng lực nơi đặt con lắc. Lấy = 10. A. 10m/s2. B. 9,84m/s2. C. 9,81m/s2. D. 9,80m/s2. l g.T 2 g.(T 2 T 2 ) g.(1,82 22 ) T 2 l l l l 2 1 0,19 g 10(m / s2 ) g 4 2 2 1 4 2 4 2 Câu 14: Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2,4s khi ở trên mặt đất. Hỏi chu kì dao động của con lắc sẽ là bao nhiêu khi đem lên Mặt Trăng. Biết rằng khối lượng Trái Đất lớn gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng và bán kính Trái Đất lớn gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Coi nhiệt độ không thay đổi. A. 5,8s. B. 4,8s. C. 2s. D. 1s. 2 2 l T2 g1 m1 R2 1 T 2 . 81. T2 5,8(s) g T1 g2 m2 R1 3,7 G.M N.m2 g ; G 6,67.10 11 ( ) R2 kg 2 DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 3
  4. Câu 15: Con lắc Phucô treo trong nhà thờ Thánh Ixac ở Xanh Pêtecbua là một con lắc đơn có chiều dài 98m. Nếu treo con lắc đó ở Hà Nội có gia tốc rơi tự do là 9,793m/s 2 và bỏ qua sự ảnh hưởng của nhiệt độ. Chu kì của con lắc ở Hà Nội là A. 19,84s. B. 19,87s. C. 19,00s. D. 20s. -Gia tốc ở nước ngoài là con số gây nhiễu l 98 -Chu kì: T 2 2 . 19,88(s) g 9,793 Câu 16: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6400km và coi nhiệt độ không ảnh hưởng đến chu kì của con lắc. Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao 640m so với mặt đất thì mỗi ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? A. nhanh 17,28s. B. chậm 17,28s. C. nhanh 8,64s. D. chậm 8,64s. -Mỗi ngày có 24.3600=86400(s) G.M g R2 T2 R2 h h 0,64 1 T2 T1 T1. T 86400. 8,64(s) l T R R R 6400 T 2 1 1 g C2 : l l T r T 0,640 T 2 2 . .r T 8,64(s) g G.M T r 86400 6400 Câu 17: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất. Đưa đồng hồ xuống giếng sâu d=400m so với mặt đất. Coi nhiệt độ không đổi. Bán kính Trái Đất R = 6400km. Sau một ngày đêm đồng hồ đó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? A. chậm 5,4s. B. nhanh 2,7s. C. nhanh 5,4s. D. chậm 2,7s. -Mỗi ngày có 24.3600=86400s G.M g (R h)2 T2 R2 h h 1 T2 T1 T1. l T R R R -Ta có: T 2 1 1 g 0,4 T 86400. 5,4(s) 6400 Câu 18: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 25 0C. Biết hệ số nở dài dây treo con lắc là = 2.10-5K-1. Khi nhiệt độ ở đó 20 0C thì sau một ngày đêm, đồng hồ sẽ chạy như thế nào ? A. chậm 8,64s. B. nhanh 8,64s. C. chậm 4,32s. D. nhanh 4,32s. -Gọi chiều dài của con lắc đơn ở 25 độ và 20 độ lần lượt là: 1; 2 l T1 l1 l2 (1 . t) T 2 1 . t T1 T2. 1 . t g T2 l2 l2 5 T1 T2 T2 ( 1 . t 1) 86400.( 1 2.10 .5 1) 4,32(s) T . t T 2.10 5.(20 25) C2: T 4,32(s) T 2 86400 2 Câu 19: Con lắc của một đồng hồ quả lắc có chu kì 2s ở nhiệt độ 29 0C. Nếu tăng nhiệt độ lên đến 330C thì đồng hồ đó trong một ngày đêm chạy nhanh hay chậm bao nhiêu ? Cho hệ số nở dài là 1,7.10 5.K 1 . A. nhanh 2,94s. B. chậm 2,94s. C. nhanh 2,49s. D. chậm 2,49s. DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 4
  5. -Sự thay đổi chiều dài so với 200C. Suy ra: 5 l T2 l2 l0 .(1 . t2 ) 1 1, 7.10 .(33 20) T 2 5 g T1 l1 l0 .(1 . t1 ) 1 1, 7.10 .(29 20) 1 1, 7.10 5.13 1 1, 7.10 5.13 T T . 86400. 86402, 94( s ) 2 1 1 1, 7.10 5.9 1 1, 7.10 5.9 T2 T1 86402, 94 86400 2, 94( s ) Câu 20: Một đồng hồ quả lắc chạy nhanh 8,64s trong một ngày tại một nơi trên mặt biển và ở nhiệt độ 100C. Thanh treo con lắc có hệ số nở dài = 2.10-5K-1. Cùng vị trí đó, đồng hồ chạy đúng ở nhiệt độ là A. 200C. B. 150C. C. 50C. D. 00C. -Gọi t1 là nhiệt độ để đồng hồ chạy đúng(cần tìm) 0 -Gọi t2 là nhiệt độ mà đồng hồ chạy nhanh(10 C) T . t 8,64 2.10 5. t -Công thức: t 10 t t t 200 C T 2 86400 2 1 2 Câu 21: Khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần. Đường kính của trái đất lớn hơn đường kính mặt trăng 3,7 lần. Đem một con lắc đơn từ trái đất lên mặt trăng thì chu kì dao động thay đổi như thế nào ? A. Chu kì tăng lên 3 lần. B. Chu kì giảm đi 3 lần. C. Chu kì tăng lên 2,43 lần. D. Chu kì giảm đi 2,43 lần. 2 2 l T2 g1 m1 R2 1 T 2 . 81. 2,43 g T1 g2 m2 R1 3,7 Câu 22: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 17 0C. Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 640 m thì đồng hồ quả lắc vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài dây treo con lắc là = 4.10-5K-1. Nhiệt độ ở đỉnh núi là A. 17,50C. B. 14,50C. C. 120C. D. 70C. x là chênh lệch nhiệt độ so với 20 độ T . t h 4.10 5.(17 20) 4.10 5.x 0,64 0 x 8 120 C T 2 R 2 2 6400 Câu 23: Cho con lắc của đồng hồ quả lắc có = 2.10-5K-1,ở mặt đất có nhiệt độ 30 0C đồng hồ chạy đúng. Đưa con lắc lên độ cao h = 640m so với mặt đất, ở đó nhiệt độ là 5 0C. Trong một ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu ? A. nhanh 3.10-4s. B. chậm 3.10-4s. C. nhanh 12,96s. D. chậm 12,96s. T . t h 2.10 5.(5 30) 0,64 ??? T 2 R 2 6400 T 86400.??? 0 0 Câu 24: Một đồng hồ chạy đúng ở nhiệt độ t 1 = 10 C. Nếu nhiệt độ tăng đến 20 C thì mỗi ngày đêm đồng hồ nhanh hay chậm bao nhiêu ? Cho hệ số nở dài của dây treo con lắc là 2.10 5.K 1 A. Chậm 17,28s. B. Nhanh 17,28s. C. Chậm 8,64s. D. Nhanh 8,64s. T . t 2.10 5.(20 10) ??? T 2 2 T 86400.??? Câu 25*: Một đồng hồ đếm giây mỗi ngày chậm 130 giây. Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc như thế nào để đồng hồ chạy đúng ? A. Tăng 0,2% độ dài hiện trạng. B. Giảm 0,3% độ dài hiện trạng. C. Giảm 0,2% độ dài hiện trạng. D. Tăng 0,3% độ dài hiện trạng. Dựa vào phép tính sai số tỷ đối của chu kì so với chiều dài: DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 5
  6. l T l 130 l l 260 T 2 0, 3% g T 2.l 86400 2.l l 86400 Câu 26: Kéo con lắc đơn có chiều dài  = 1m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con lắc một đoạn 36cm. Lấy g = 10m/s 2. Chu kì dao động của con lắc trước khi bị vướng đinh là A. 3,6s. B. 2,2s. C. 1,99s. D. 1,8s. l 1 T 2. . 2. . 1,99(s) g 10 Câu 27*: Một đồng hồ con lắc đếm giây có chu kì T = 2s mỗi ngày chạy nhanh 120 giây. Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng. A. Tăng 0,1%. B. Giảm 1%. C. Tăng 0,3%. D. Giảm 0,3%. T T 1 T T T C 1 : t .86400 120 2 2 1 T T 720 T T T 719 l 719 l 719 2 2 2 2 0, 997 99, 7% T 720 l 720 l 720 l T l 120 l l 240 C 2 : T 2 0, 3% g T 2.l 86400 2.l l 86400 Câu 28: Khối lượng và bán kính của hành tinh X lớn hơn khối lượng và bán kính của Trái Đất 2 lần. Chu kì dao động của con lắc đồng hồ trên Trái Đất là 1s. Khi đưa con lắc lên hành tinh đó thì chu kì của nó sẽ là bao nhiêu? (coi nhiệt độ không đổi ). A. 1/ 2 s. B. 2 s. C. 1/2s. D. 2s. Gọi Trái đất là 1, hành tinh là 2 G.M g R2 T2 R2 m1 1 . 2. 2 T2 2(s) l l.R2 T R m 2 T 2. . 2 . 1 1 2 g G.M Câu 29: Một con lắc có chu kì dao động trên mặt đất là T 0 = 2s. Lấy bán kính Trái đất R = 6400km. Đưa con lắc lên độ cao h = 3200m và coi nhiệt độ không đổi thì chu kì của con lắc bằng A. 2,001s. B. 2,00001s. C. 2,0005s. D. 3s. G.M l T1 g2 R 6400 g 2 ; T 2 T2 2,001s r g T2 g1 R h 6400 3,2 Câu 30: Cho một con lắc đơn có chiều dài 1 dao động điều hoà với chu kì T1 = 1,2s; con lắc đơn có chiều dài  2 dao động với chu kì T2 = 1,6s. Hỏi con lắc đơn có chiều dài  1  2 dao động tại nơi đó với tần số bằng bao nhiêu ? A. 2Hz. B. 1Hz. C. 0,5Hz. D. 1,4Hz. 1 Như câu câu 8: T2 T2 T2 T ???? f ???? 1 2 T Câu 31: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là  = 100cm, dao động nhỏ tại nới có g= 2 (m/s2). Tính thời gian để con lắc thực hiện được 9 dao động ? A. 18s. B. 9s. C. 36s. D. 4,5s. l 1 -Tính chu kì: T 2 2 . 2(s) g 2 Câu 32: Một con lắc đơn chạy đúng giờ trên mặt đất với chu kì T = 2s; khi đưa lên cao gia tốc trọng trường giảm 20%. Tại độ cao đó chu kì con lắc bằng (coi nhiệt độ không đổi). DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 6
  7. 5 4 5 4 A. 2 s. B. 2 s. C. s. D. s. 4 5 4 5 l T2 g T2 1 T 2 T2 5(s) g T g2 2 0,8 Câu 33: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài 1 dao động với tần số 3Hz, con lắc đơn có chiều dài  2 dao động với tần số 4Hz. Con lắc có chiều dài  1  2 sẽ dao động với tần số là A. 1Hz. B. 7Hz. C. 5Hz. D. 2,4Hz. 1 g 2 g g 1 1 1 f . f 2 l 2 2 2 2 2 f ????? 2 l 4 .l 4 . f f f1 f2 Câu 34: Hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 22cm, đặt ở cùng một nơi. Người ta thấy rằng trong cùng một khoảng thời gian t, con lắc thứ nhất thực hiện được con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con lắc thứ hai được 36 dao động. Chiều dài của các con lắc là A. 72cm và 50cm. B. 44cm và 22cm. C. 132cm và 110cm. D. 50cm và 72cm. -Số dao động trong một giây gọi là tần số -Nếu chiều dài càng lớn thì tần số càng nhỏ l2 l1 0,22 l2 0,72(m) -Giải hệ PT: 36 f1 l2 l1 0,50(m) 30 f2 l1 Câu 35: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng  = 1,6m dao động điều hoà với chu kì T. Nếu cắt bớt dây treo đi một đoạn 0,7m thì chu kì dao động bây giờ là T 1 = 3s. Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa 0,5m thì chu kì dao động bây giờ T2 bằng bao nhiêu ? A. 1s. B. 2s. C. 3s. D. 1,5s. l 1,6 0,9 0,4 T 2 2 T 2 3(s); T 2 ?????? g g 1 g 2 g Câu 36: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 1 và  2 , tại cùng một vị trí địa lý chúng có chu kỳ tương ứng là T 1 = 3,0s và T2 = 1,8s. Chu kỳ dao động của con lắc có chiều dài bằng  1  2 sẽ bằng A. 2,4s. B. 1,2s. C. 4,8s. D. 2,6. 1 g 2 g g 1 1 1 f . f 2 l 2 2 2 2 2 f ????? 2 l 4 .l 4 . f f f1 f2 Câu 37: Một con lắc đơn có độ dài bằng  . Trong khoảng thời gian t nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó 16cm. Cùng trong khoảng thời gian t như trước, nó thực hiện được 10 dao động. Cho g = 9,80m/s 2. Độ dài ban đầu và tần số ban đầu của con lắc lần lượt là A. 25cm, 10Hz. B. 40cm; 0,79Hz. C. 25m, 1Hz. D. 30cm, 1Hz. -Tần số của hai con lắc: 1 g 6 1 g 1 g 10 f . f2 . . 2 l t 2 l2 2 l 0,16 t l 0,16 6 3 l 0,4(m) l 10 5 1 9,8 f . 0,79(Hz) 2 0,4 DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 7
  8. Câu 38: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại một nơi ngang mặt biển, có g = 9,86m/s2 và ở 0 0 nhiệt độ t1 = 30 C. Thanh treo quả lắc nhẹ, làm bằng kim loại có hệ số nở dài là 2.10 5.K 1 . Đưa đồng hồ lên cao 640m so với mặt biển, đồng hồ lại chạy đúng. Coi Trái Đất dạng hình cầu, bán kính R = 6400km. Nhiệt độ ở độ cao ấy bằng A. 150C. B. 100C. C. 200C. D. 400C. x là chênh lệch nhiệt độ so với 20 độ T . t h 2.10 5.(30 20) 2.10 5.x 0,64 x 0 200 C T 2 R 2 2 6400 Câu 39: Con lắc của một đồng hồ coi như con lắc đơn. Đồng hồ chạy đúng khi ở mặt đất. Ở độ cao 3,2km nếu muốn đồng hồ vẫn chạy đúng thì phải thay đổi chiều dài con lắc như thế nào ? Cho bán kính Trái Đất là 6400km. A. Tăng 0,2%. B. Tăng 0,1%. C. Giảm 0,2%. D. Giảm 0,1%. G.M G.M g 2 2 r (R h) T l h l 2.3,2 0 1% l l.(R h)2 T 2.l R l 6400 T 2. . 2 . g G.M Câu 40: Hai con lắc đơn có chiều dài 1 ,  2 ( 1 >  2 ) và có chu kì dao động tương ứng là T1, T2 2 tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s . Biết rằng tại nơi đó, con lắc có chiều dài  1  2 ' có chu kì dao động 1,8s và con lắc có chiều dài  1  2 có chu kì dao động là 0,9s. Chu kì dao động T1, T2 lần lượt bằng: A. 1,42s; 1,1s. B. 14,2s; 1,1s. C. 1,42s; 2,2s. D. 1,24s; 1,1s. 2 l T1 : l1 2 2 2 T 2 2 (l1 l2 ) : (T1 T2 ) T g T2 : l2 2 2 2 1,8 T T T1 0,9. 3 1,42(s) 1 2 0,92 T 2 T 2 1 2 T2 0,9. 1,5 1,1(s) Câu 41: Con lắc Phucô treo trong nhà thờ thánh Ixac ở Xanh Pêtecbua là một con lắc đơn có chiều dài 98m. Gia tốc trọng trường ở Xanh Pêtecbua là 9,819m/s 2. Nếu muốn con lắc đó khi treo ở Hà Nội vẫn dao động với chu kì như ở Xanh Pêtecbua thì phải thay đổi độ dài của nó như thế nào ? Biết gia tốc trọng trường tại Hà Nội là 9,793m/s2. A. Giảm 0,35m. B. Giảm 0,26m. C. Giảm 0,26cm. D. Tăng 0,26m. l 98 l T 2 . 2 l 97,74 l 97,74 98 0,26(m) g 9,819 9,793 2 Câu 42: Nếu cắt bớt chiều dài của một con lắc đơn đi 19cm thì chu kì dao động của con lắc chỉ bằng 0,9 chu kì dao động ban đầu. Chiều dài con lắc đơn khi chưa bị cắt là A. 190cm. B. 100cm. C. 81cm. D. 19cm. l l 0,19 l T 2 . 2 . 0,9.2 . l 0,19 l.0,81 l 1(m) g g g Câu 43: Một người đánh đu. Hệ đu và người coi như một con lắc đơn. Khi người ngồi xổm trên thanh đu thì chu kì là 4,42s. Khi người đứng lên, trọng tâm của hệ đu và người nâng lên(lại gần trục quay) một đoạn 35cm. Chu kì mới là A. 4,42s. B. 4,25s. C. 4,12s. D. 4,51s. DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 8
  9. l l T 2 . 4,42 2 . l 4,85(m). g 9,81 l 4,5 T 2 . 2 2 . ???? 2 g 9,81 Câu 44: Hai con lắc đơn đặt gần nhau dao động bé với chu kì lần lượt 1,5s và 2s trên hai mặt phẳng song song. Tại thời điểm t nào đó cả 2 đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều. Thời gian ngắn nhất để hiện tượng trên lặp lại là A. 3s. B. 4s. C. 7s. D. 6s. -Sau một chu kì tương ứng thì vật về VTCB và CĐ theo hướng cũ BCNN(1,5;2)=6(s) “ Kẻ nào chỉ hi vọng vào vận may sẽ bị thất vọng. Làm việc là cội rễ của mọi chiến thắng ” A. Musset 1B 2B 3C 4D 5B 6A 7C 8B 9D 10B 11 C 12D 13A 14A 15B 16D 17D 18D 19B 20A 21 C 22C 23C 24C 25B 26C 27C 28B 29A 30C 31A 32A 33D 34A 35B 36A 37B 38C 39D 40A 41B 42 B 43B 44D DAO ĐỘNG CƠ - Đề số 9 9