Đề cương ôn thi môn Vật lý Lớp 10

doc 51 trang thungat 01/07/2021 6551
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn thi môn Vật lý Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docde_cuong_on_thi_mon_vat_ly_lop_10.doc

Nội dung text: Đề cương ôn thi môn Vật lý Lớp 10

 1. Ch­¬ng 1. ®éng häc chÊt ®iÓm. C©u 1.1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc: A. ChuyÓn ®éng c¬ häc lµ h­íng di chuyÓn cña vËt. B. ChuyÓn ®éng c¬ häc lµ sù thay ®æi vÞ trÝ tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c. C. ChuyÓn ®éng c¬ häc lµ sù thay ®æi vÞ trÝ cña vËt nµy so víi vËt kh¸c theo thêi gian. D. ChuyÓn ®éng c¬ häc lµ sù di chuyÓn cña vËt ®èi víi vËt lµm mèc. C©u 1.2. Tr­êng hîp nµo sau ®©y ®­îc xem lµ chÊt ®iÓm: A. Nh÷ng vËt cã kÝch th­íc rÊt nhá so víi chiÒu dµi quü ®¹o cña vËt. B. Nh÷ng vËt cã kÝch th­íc rÊt nhá. C. Nh÷ng vËt cã kÝch th­íc kho¶ng 1mm. D. Nh÷ng vËt nhá ®øng yªn. C©u 1.3. Tr­êng hîp nµo sau ®©y cã thÓ xem vËt nh­ mét chÊt ®iÓm: A. Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng trªn quü ®¹o quanh MÆt Trêi. B. Viªn ®¹n ®ang chuyÓn ®éng trong nßng sóng. C. Tr¸i §Êt ®ang chuyÓn ®éng tù quay quanh nã. D. Tµu háa ®øng trong s©n ga. C©u 1.4. Trong thùc tÕ tr­êng hîp nµo ®­íi ®©y, quü ®¹o chuyÓn ®éng cña vËt lµ ®­êng th¼ng: A. Mét viªn bi r¬i tõ ®é cao 2m. B. Mét «t« ®ang ch¹y trªn quèc lé I tõ Hµ Néi ®Õn Vinh. C. Mét hßn ®¸ ®­îc nÐm theo ph­¬ng ngang. D. Mét tê giÊy r¬i tõ ®é cao 3m. C©u 1.5. Trong chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th×: A. Qu·ng ®­êng ®i ®­îc S tØ lÖ thuËn víi thêi gian chuyÓn ®éng t. B. To¹ ®é x lu«n lu«n tØ lÖ nghÞch víi víi thêi gian chuyÓn ®éng t. C. To¹ ®é x tØ lÖ thuËn víi vËn tèc v. D. Qu·ng ®­êng ®i ®­îc S tØ lÖ thuËn víi vËn tèc v. C©u 1.6. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lµ chuyÓn ®éng: A. Cã quü ®¹o lµ mét ®­êng th¼ng vµ vËt ®i ®­îc nh÷ng qu·ng ®­êng b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú. B. Cã ®é lín vËn tèc kh«ng thay ®æi theo thêi gian. C. VËt ®i ®­îc nh÷ng qu·ng ®­êng b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau. D. Cã tèc ®é trung b×nh b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian bÊt kú b»ng nhau. C©u 1.7. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu kh«ng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo sau ®©y: A. Tèc ®é kh«ng ®æi tõ lóc xuÊt ph¸t ®Õn khi dõng l¹i. B. VËt ®i ®­îc nh÷ng qu·ng ®­êng b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú. C. Tèc ®é trung b×nh trªn mäi qu·ng ®­êng lµ nh­ nhau. 1
 2. D. Quü ®¹o lµ mét ®­êng th¼ng. C©u 1.8. Trong tr­êng hîp nµo d­íi ®©y kho¶ng thêi gian tr«i chÝnh lµ sè chØ trªn ®ång hå: A. Mét ®oµn tµu xuÊt ph¸t tõ Vinh lóc 0 giê, ®Õn 8 giê th× ®oµn tµu ®Õn HuÕ. B. Lóc 8 giê mét «t« khëi hµnh tõ thµnh phè Hµ Néi sau 7giê xe ch¹y ®Õn Vinh. C. Mét trËn bãng ®¸ diÔn ra tõ 15 giê ®Õn 16 giê 45phót. D. TiÕt 1 vµo häc lóc 6 giê 30 phót vµ kÕt thóc lóc 7 giê 15 phót. C©u 1.9. §iÒu nµo sau ®©y nãi vÒ mèc thêi gian: A. lµ mét thêi ®iÓm ®­îc chän trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t mét hiÖn t­îng. B. lµ kho¶ng thêi gian dïng ®Ó ®èi chiÕu trong khi kh¶o s¸t mét hiÖn t­îng. C. lu«n ®­îc chän lµ lóc 0 giê. D. lµ thêi ®iÓm kÕt thóc mét hiÖn t­îng. C©u 1.10. Trong c¸c ®å thÞ sau, ®å thÞ cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lµ: x x v x O t O t O t O t I II III IV A. I, III, IV; B. I, II, III. C. II, III, IV; D. I, II, IV. C©u 1.11. Mét ng­êi ®i tõ A ®Õn B c¸ch nhau 50 km mÊt 1 giê. NghØ t¹i B 1 giê vµ ®i trë vÒ A trong 30 phót. Tèc ®é trung b×nh cña ng­¬i ®ã trong suèt ®­êng ®i vµ vÒ lµ: A. 40 km/h B. 67 km/h C. 25 km/h D. 75 km/h C©u 1.12. Mét ng­êi ®i tõ A ®Õn B mÊt 5 giê, trong ®ã 2 giê ®Çu xe ch¹y víi vËn tèc trung b×nh 60 km/h; 3giê sau xe ch¹y víi vËn tèc trung b×nh 40km/h. VËn tèc trung b×nh cña ng­êi ®ã trong suèt thêi gian chuyÓn ®éng lµ: A. 48 km/h B. 45 km/h v(m/s) C. 50 km/h 40 D. 100 km/h C©u 1.13. Mét vËt chuyÓn ®éng cã ®å thÞ vËn tèc nh­ h×nh 1. 30 Dùa vµo ®å thÞ h·y cho biÕt th«ng tin nµo sau ®©y lµ sai: 20 A. Kh«ng cã giai ®o¹n nµo vËt chuyÓn ®éng ®Òu. 10 B. Trong 20s ®Çu, vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. t(s) C. Trong 40s cuèi, vËt chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu. 0 20 40 60 80 H×nh 1 2
 3. D. Thêi gian chuyÓn ®éng cña vËt lµ 80s. C©u 1.14. Mét toa xe réng 2,4 m ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 15m/s th× bÞ mét viªn ®¹n b¾n xuyªn qua theo ph­¬ng vu«ng gãc víi ph­¬ng chuyÓn ®éng cña xe. BiÕt r»ng hai vÕt thñng trªn thµnh toa xe c¸ch nhau 6 cm theo ph­¬ng chuyÓn ®éng cña toa xe. VËn tèc cña viªn ®¹n lµ: A. v = 600m/s. B. v = 500 m/s. C. v = 800 m/s. D. v = 300 m/s. C©u 1.15. Hai «t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu h­íng vÒ nhau víi c¸c vËn tèc 40 km/h vµ 60 km/h. Lóc 7 giê hai «t« c¸ch nhau 150 km. Hai «t« gÆp nhau t¹i thêi ®iÓm: A. 8 giê 30 phót. B. 8 giê. C. 7 giê 30 phót. D. 9 giê. C©u 1.16. Lóc 7h, mét xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu tõ A vÒ B víi vËn tèc 40 km/h. Lóc 7h30 mét xe kh¸c chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu tõ B vÒ A víi vËn tèc 50 km/h. Cho biÕt AB = 110 km. Hai xe gÆp nhau t¹i thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ gÆp lµ: A. 8h30, c¸ch A 60 km. B. 8h30, c¸ch A 40km. C. 8h, c¸ch A 40 km. D. 9h, c¸ch A 80km. C©u 1.17. Lóc 9h, mét xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu tõ A vÒ B víi vËn tèc 36 km/h. Nöa giê sau mét xe kh¸c chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu tõ B vÒ A víi vËn tèc 54 km/h. Cho AB = 108 km. Hai xe gÆp nhau t¹i thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ gÆp lµ: A. 10h30, c¸ch A 54km B. 10h, c¸ch A 36 km C. 11h, c¸ch A 54 km D. 11h, c¸ch A 72km. C©u 1.18. §Ó x¸c ®Þnh chuyÓn ®éng cña c¸c tr¹m th¸m hiÓm trong kh«ng gian t¹i sao ng­êi ta kh«ng chän hÖ quy chiÕu g¾n víi Tr¸i §Êt? A. V× hÖ quy chiÕu g¾n víi Tr¸i §Êt kh«ng cè ®Þnh trong kh«ng gian vò trô. B. V× Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. C. V× Tr¸i §Êt ®øng yªn trong kh«ng gian. D. V× Tr¸i §Êt cã kÝch th­íc lín qu¸. C©u 1.19. Mét ng­êi më m¸y cho xuång ch¹y ngang mét con s«ng réng 240m theo ph­¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng, nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång tr«i theo dßng n­íc vµ sang tíi bê bªn kia mÊt 1 phót vµ ë mét n¬i c¸ch ®iÓm ®èi diÖn víi ®iÓm xuÊt ph¸t 180m. VËn tèc cña xuång so víi bê s«ng lµ: A. v = 5m/s. 3
 4. B. v = 4m/s. C. v = 3m/s. D. v = 6m/s. C©u 1.20. Mét vËt chuyÓn ®éng cã ®å thÞ v(m/s) vËn tèc nh­ h×nh vÏ. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc lµ: 40 A. 2,2 km. 30 B. 1,6km. C. 1,8 km. 20 D. 2,4 km. 10 t(s) 0 20 40 60 80 H×nh 2 C©u 1.21. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng: A. VÐc t¬ gia tèc lu«n cïng h­íng víi vÐc t¬ vËn tèc. B. §é lín cña gia tèc ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a ®é biÕn thiªn cña vËn tèc vµ kho¶ng thêi gian x¶y ra sù biÕn thiªn ®ã. C. Gia tèc lµ ®¹i l­¬ng vÐc t¬. D. Gia tèc lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho sù biÕn thiªn nhanh hay chËm cña vËn tèc. C©u 1.22. Trong chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai: A. VÐc t¬ gia tèc ng­îc chiÒu víi vÐc t¬ vËn tèc. B. VËn tèc tøc thêi t¨ng theo hµm sè bËc nhÊt cña thêi gian. C. Qu·ng ®­êng ®i ®­îc t¨ng theo hµm bËc hai cña thêi gian. D. Gia tèc lµ ®¹i l­îng kh«ng ®æi. C©u 1.23. H·y chØ ra c©u sai: A. Trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu, qu·ng ®­êng ®i ®­îc trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau th× b»ng nhau. B. Gia tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã ®é lín kh«ng ®æi. C. VËn tèc tøc thêi cña chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã ®é lín t¨ng hoÆc gi¶m ®Òu theo thêi gian. D. VÐc t¬ gia tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã thÓ cïng chiÒu hoÆc ng­îc chiÒu víi vÐc t¬ vËn tèc. C©u 1.24. Mét vËt chuyÓn ®éng víi ph­¬ng tr×nh: x = 6t +2t2 (m), kÕt luËn nµo sau ®©y lµ sai: A. Gia tèc cña vËt lµ 2m/s2. B. VËt chuyÓn ®éng theo chiÒu d­¬ng cña trôc to¹ ®é. C. VËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. D. VËn tèc ban ®Çu cña vËt lµ 6m/s. C©u 1.25. Khi «t« ®ang chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 10m/s trªn ®o¹n ®­êng th¼ng th× ng­êi l¸i xe t¨ng ga vµ «t« chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. Sau 20s «t« ®¹t vËn tèc 14m/s. Gia tèc a vµ vËn tèc v cña «t« sau 40s kÓ tõ lóc b¾t ®Çu t¨ng ga lµ: A. a = 0,2m/s2 vµ v = 18m/s. 4
 5. B. a = 0,7m/s2 vµ v = 38m/s. C. a = 0,2m/s2 vµ v = 8m/s. D. a = 1,4m/s2 vµ v = 66m/s. C©u 1.26. Khi «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 10m/s trªn ®o¹n ®­êng th¼ng th× ng­êi l¸i xe t¨ng ga vµ «t« chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. Sau 20s «t« ®¹t vËn tèc 14m/s. Qu·ng ®­êng S mµ «t« ®i ®­îc sau 40 s kÓ tõ lóc b¾t ®Çu t¨ng ga lµ: A. S = 560 m. B. S = 360 m. C. S = 160 m. D. S = 480m. C©u 1.27. Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng biÕn ®æi ®Òu víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 18km/h vµ qu·ng ®­êng nã ®i ®­îc trong gi©y thø 2 lµ 8 m. Qu·ng ®­êng chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trong 10 s lµ: A. S = 150m. B. S = 100 m. C. S = 125 m. D. S = 75 m. C©u 1.28. §Æc ®iÓm nµo d­íi ®©y kh«ng thuéc chuyÓn ®éng r¬i tù do: A. Gia tèc r¬i phô thuéc khèi l­îng. B. ChuyÓn ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ trªn xuèng. C. ChuyÓn ®éng th¼ng, nhanh dÇn ®Òu. D. T¹i mét vÞ trÝ vµ ë gÇn mÆt ®Êt, mäi vËt r¬i cïng gia tèc. C©u 1.29. Trong chuyÓn ®éng r¬i tù do: A. Gia tèc r¬i thay ®æi theo ®é cao vµ theo vÜ ®é trªn mÆt ®Êt. B. lµ mét chuyÓn ®éng ®Òu. C. VËt cµng nÆng gia tèc r¬i cµng lín. D. Trong ch©n kh«ng viªn bi s¾t r¬i nhanh h¬n viªn bi ve cã cïng kÝch th­íc. C©u 30. Mét vËt b¾t ®Çu r¬i tù do t¹i mét n¬i cã gia tèc g, tõ ®é cao h xuèng mÆt ®Êt. C«ng thøc tÝnh vËn tèc cña vËt r¬i tù do theo ®é cao h lµ: A. v 2gh B. v = 2gh gh C. v 2 D. v gh C©u 1.31. Mét vËt nhá ®­îc nÐm th¼ng ®øng lªn cao víi vËn tèc ban ®Çu v0. Bá qua søc c¶n kh«ng khÝ. Thêi gian t ®Ó vËt ®¹t ®é cao cùc ®¹i vµ ®é cao cùc ®¹i H cña vËt lµ: v v 2 A. t 0 ; H 0 . g 2g v 5v 2 B. t 0 ; H 0 . 2g 2g 5
 6. v v 2 C. t 0 ; H 0 . 2g g v 2.v 2 D. t 0 ; H 0 . g g C©u 1.32. Mét vËt ®­îc nÐm th¼ng ®øng lªn cao víi vËn tèc ban ®Çu 36km/h. §é cao cùc ®¹i mµ vËt cã thÓ ®¹t tíi lµ (lÊy g = 10m/s2): A. H = 5 m. B. H = 15 m. C. H = 10 m. D. H = 0,5 m. C©u 1.33. Mét vËt b¾t ®Çu r¬i tù do tõ ®é cao h = 80 m. Qu·ng ®­êng vËt r¬i trong gi©y cuèi cïng lµ (lÊy g = 10m/s2): A. S = 35 m. B. S = 45 m. C. S = 5 m. D. S = 20 m. C©u 1.34. Tõ mÆt ®Êt ng­êi ta nÐm mét vËt th¼ng ®øng lªn cao víi vËn tèc 2 v0 = 20m/s. LÊy g = 10m/s . Thêi gian ®i lªn cña vËt lµ: A. t = 2 s. B. t = 4,5s. C. t = 4s. D. t = 3s. C©u 1.35. Tõ mÆt ®Êt ng­êi ta nÐm mét vËt th¼ng ®øng lªn cao víi vËn tèc 2 v0 = 20m/s, bá qua søc c¶n kh«ng khÝ. LÊy g= 10m/s . VËn tèc lóc vËt r¬i xuèng ®Êt lµ: A. 20 m/s. B. 30 m/s. C. 4,5 m/s D. 4 m/s C©u 1.36. Mét ®ång hå cã kim giê dµi 3cm vµ kim phót dµi 4cm. TØ sè vËn tèc dµi cña kim giê vµ kim phót lµ: v 1 A. 1 . v2 16 v 1 B. 1 . v2 9 v 1 C. 1 . v2 12 v 3 D. 1 . v2 4 C©u 1.37. H·y chän c©u sai khi nãi vÒ vÐc t¬ gia tèc h­íng t©m trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu: 6
 7. A. Cã ph­¬ng vµ chiÒu kh«ng ®æi. B. Cã ph­¬ng vµ chiÒu thay ®æi. C. Lu«n h­íng vµo t©m cña quü ®¹o. D. Cã ®é lín kh«ng ®æi. C©u 1.38. C«ng thøc liªn hÖ gi÷a tèc ®é gãc  víi tèc ®é dµi v vµ gi÷a gia tèc h­íng t©m aht víi tèc ®é dµi v cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ: v 2 A. v .R; a . ht R  B. v ; a v 2 R . R ht 2 C. v .R; aht v R .  v 2 D. v ; a . R ht R C©u 1.39. C«ng thøc liªn hÖ gi÷a vËn tèc gãc  víi chu kú T vµ gi÷a vËn tèc gãc  víi tÇn sè f cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ: 2 A.  ;  2 f . T B.  2 T.;  2 f . 2 C.  2 T ;  f 2 2 D.  .; a . T ht f C©u 1.40. Hai xe ®ua ®i qua ®­êng cong cã d¹ng cung trßn b¸n kÝnh R víi vËn tèc v1 = 2v2. Gia tèc h­íng t©m cña chóng lµ: A. a1 = 4a2. B. a2 = 4a1. C. a1 = 2a2. D. a2 = 2a1. C©u 1. 41. Chuyển động của một vật là chuyển động thẳng đều nếu: A. Véc tơ vận tốc không thay đổi. B. Gia tốc tiếp tuyến khác không. C. Vận tốc có độ lớn không đổi. D. Gia tốc pháp tuyến khác không và vận tốc có độ lớn không đổi. C©u 1. 42. Trong chuyển động tròn đều có: A. Gia tốc pháp tuyến có độ lớn không đổi. B. Gia tốc tiếp tuyến có hướng không đổi. C. Gia tốc bằng không. D. Vận tốc dài có hướng không đổi. C©u 1. 43. Hai chuyển động trên cùng một đường thẳng với các vận tốc không đổi. 7
 8. Nếu đi ngược chiều thì sau 15 phút, khoảng cách giữa hai xe giảm 25km. Nếu đi cùng chiều thì sau 15 phút, khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 5km.Vận tốc của mỗi xe lần lượt là: A. 40km/h, 60km/h. B. 60km/h, 40km/h. C. 20km/h, 30km/h. D. 30km/h,20km/h. C©u 1.44. Hai xe coi là chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 có vận tốc 15km/h và chạy liên tục không nghỉ. Xe 2 khởi hành sớm hơn một giờ nhưng dọc đường phải dừng lại 2 giờ. Xe 2 phải có vận tốc bao nhiêu để tới B cùng lúc với xe 1? A.20 km/h. B.15 km/h. C.24 km/h. D.25 km/h. C©u 1.45. Một người đi xe đạp, đi được nửa đoạn đường đầu tiên với vận tốc trung bình 12 km/h và trên nửa đoạn đường sau với vận tốc trung bình là 20 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường: A. 15 km/h. B. 16 km/h. C.18 km/h. D.14 km/h. C©u 1.46. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường S1 = 24m và S2 = 64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Vận tốc ban đầu và gia tốc của vật có giá trị: 2 A.v0 = 1 m/s, a = 2,5 m/s . 2 B. v0 = 1 m/s, a = 2 m/s . 2 C v0 = 1,5 m/s,a = 2,5 m/s . 2 D. v0 = 1,5 m/s, a = 2 m/s . C©u 1.47. Trong các phương trình vận tốc sau đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều: A. v = 4t + 2. B. v 2t 2 6 C. v . t D. v 3 t . C©u 1.48. Từ độ cao h = 20m, phải ném một vật thẳng đứng hướng xuống với vận tốc v0 bằng bao nhiêu để vật này tới mặt đất sớm hơn một giây so với rơi tự do: A. v0 = 15 m/s. B. v0 = 20 m/s. 8
 9. C. v = 20 m/s. 0 3 D. v = 25 m/s. 0 3 C©u 1.49. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc acó tính chất nào sau đây: A.Véctơ a không đổi và cùng chiều với v . B. Véctơ a không đổi. C. Véctơ a cùng chiều với v . D. Véctơ v không đổi. C©u 1.50. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau thời gian t, vận tốc xe tăng v . Sau thời gian t kế tiếp, vận tốc xe tăng thêm v' . So sánh v và v' : A v = v' . B. v > v' . C. v < v' . D. v ≥ v' . C©u 1.51. Phương trình của một vật chuyển động thẳng như sau: x = t2 – 4t + 10 (m,s). Kết luận nào sau đây là sai: A. Trong 1s đầu xe chuyển động nhanh dần đều. B. Toạ độ ban đầu của vật là 10m. C. Trong 1s, xe đang chuyển động chậm dần đều. D. Gia tốc của vật là a = 2m/s2 . C©u 1.52. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Biết vận tốc tức thời qua hai điểm A và B lần lượt là 30 m/s và 60 m/s. Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB là: A. 45 m/s. B. 40 m/s. C. 35 m/s. D. 50 m/s. C©u 1.53. Một chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau và bằng 100m trong 5s và 3s. Gia tốc của vật có giá trị là: A. 2 m/s2 . B. 2,5 m/s2 . C. 1 m/s2 . D. 1,5 m/s2 . C©u 1.54. Một vật rơi tự do, tai nơi có g = 10m/s2, trong giây thứ 3 và thứ 5 vật rơi được quãng đường là: A. 25m, 45m. B. 25m, 30m. 9
 10. C. 20m, 45m. D. 15m, 45m. C©u 1.55. Một vật chuyển động nhanh đần đều với vận tốc ban đầu v 0 = 3m/s. Trong giây đầu tiên vật đi được 5m. Quãng đường vật đi được sau 3 giây là: A. 27m. B. 18m. C. 45m. D. 12m. C©u 1.56. Hai giọt nước mưa từ mái nhà rơi tự do xuống đất. Chúng rời mái nhà cách nhau 0,5s. Khi tới đất, thời điểm chạm đất của chúng cách nhau bao nhiêu: A. Bằng 0,5s. B. Nhỏ hơn 0,5s. C. Lớn hơn 0,5s. D. Không tính được vì chưa biết độ cao của mái nhà. C©u 1.57. Hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5 s. Khoảng cách giữa hai giọt nước sau khi giọt trước rơi 1s là: A. 3,75 m. B. 1,25 m. C. 6,25m. D. 2m. C©u 1.58. Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10m/s2 . Trong hai giây cuối vật rơi được 180m. Thời gian rơi và độ cao buông vật là: A. 10s; 500m. B. 10s; 450m. C. 15s; 500m. D. 15s; 450m. C©u 1.59. Một chất điểm chuyển động tròn đều . Đặt vM là vectơ vận tốc của chất điểm tại vị trí M được chọn làm chuẩn. Trong một vòng quay, ở những vị trí nào vectơ vận tốc của chất điểm vuông góc với vM ? A. Sau 1 vòng và 3 vòng. 4 4 B. Sau 1 vòng. 3 C. Sau 1 vòng. 2 D.Sau 2 vòng. 3 10
 11. C©u 1.60. Có một chất điểm chuyển động tròn đều. Đặt v Mlà vectơ vận tốc của 1 chất điểm tại vị trí M được chọn làm chuẩn. Sau 3 vòng thì chất điểm có vectơ vận tốc hợp với vM một góc bao nhiêu: A. 1200. B. 900. C. 450. D. 300. C©u 1.61. Tỉ số giữa vận tốc góc P của kim phút và vận tốc góc  g của kim giờ của một đồng hồ là:  A. P = 12. g  B. P = 16. g  C. P = 6. g  D. g = 12. P C©u 1.62. Một ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 3h. Khi chạy về thì mất 6h. Biết rằng động cơ ca nô hoạt động cùng một chế độ khi xuôi dòng và ngược dòng. Nếu ca nô hỏng máy và trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất bao nhiêu thời gian. A. 12 giờ. B. 9 giờ. C. 15 giờ. D. 10 giờ. C©u 1.63. Chuyển động của một chất điểm được biểu diễn bằng phương trình: 2 x = 12t – 2t (m). Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t 1 = 1s đến t2 = 2s là: A. 6m/s. B. 8m/s. C. 3m/s. D. 4m/s. C©u 1.64. Một vật chuyển động với gia tốc không đổi, đi qua 2 điểm A, B cách nhau 60m trong 6s. Khi qua điểm thứ hai B thì vận tốc của nó là 15 m/s. Gia tốc và vận tốc qua A của vật là: A. 1,67m/s2; 5m/s. B. 1 m/s2; 5 m/s. C. 1,67 m/s2; 10m/s. D. 2 m/s2; 10m/s. 11
 12. C©u 1.65. Hai bến sông A và B cùng nằm trên đường thẳng cách nhau 30 km. Khi nước không chảy canô đi từ A đến B mất 2 giờ. Vận tốc nước là 5 km/h. Kết luận nào sau đây là sai: A.Vận tốc của canô khi xuôi dòng từ A đến B là 10 km/h. B.Vận tốc của canô khi xuôi dòng từ A đến B là 20 km/h. C.Vận tốc của canô khi ngược dòng từ B về A là 10 km/h. D.Vận tốc của canô khi nước không chảy là 15 km/h. Ch­¬ng 2. ®éng lùc häc chÊt ®iÓm. C©u 2.66. Khi ®ang ®i xe ®¹p trªn ®­êng n»m ngang, nÕu ta ngõng ®¹p xe vÉn ®i tiÕp chø ch­a dïng ngay, ®ã lµ v×: A. Qu¸n tÝnh cña xe. B. Träng l­îng cña xe. C. Lùc ma s¸t. D. Ph¶n lùc cña mÆt ®­êng. C©u 2.67. Chän c©u ®óng? A. NÕu cã lùc t¸c dông lªn vËt th× vËn tèc cña vËt bÞ thay ®æi. B. NÕu kh«ng cã lùc t¸c dông vµo vËt th× vËn tèc cña vËt b»ng kh«ng. C. VËt nhÊt thiÕt ph¶i chuyÓn ®éng theo h­íng cña lùc t¸c dông. D. NÕu th«i kh«ng t¸c dông lùc vµo vËt th× vËt ®ang chuyÓn ®éng sÏ dõng l¹i. C©u 2.68. C¸c giät n­íc m­a r¬i ®­îc xuèng ®Êt lµ do nguyªn nh©n nµo sau ®©y: A. Lùc hÊp dÉn cña Tr¸i §Êt. B. Qu¸n tÝnh. C. Giã. D. Lùc ¸csimÐt cña kh«ng khÝ. C©u 2.69. Mét chÊt ®iÓm ®øng yªn d­íi t¸c dông cña ba lùc cã ®é lín 6N, 8N vµ 10N. Hái gãc gi÷a hai lùc 6N vµ 8N b»ng bao nhiªu? A. 900. B. 300. C. 450. D. 600. C©u 2.70. Mét vËt khèi l­îng m ®Æt trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc so víi mÆt ph¼ng n»m ngang. HÖ sè ma s¸t nghØ gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ . Khi ®­îc th¶ ra nhÑ nhµng, vËt cã thÓ tr­ît xuèng hay kh«ng phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè: A. vµ . B. m vµ . C. vµ m. 12
 13. D. , m vµ . C©u 2.71. Mét vËt ®ang chuyÓn ®éng cã gia tèc, nÕu hîp lùc t¸c dông lªn vËt gi¶m ®i th× ®é lín gia tèc sÏ: A. Nhá h¬n B. Lín h¬n. C. B»ng kh«ng. D. Kh«ng thay ®æi. C©u 2.72. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ®Æc ®iÓm cña hai lùc c©n b»ng: A. Cïng ph­¬ng, cïng chiÒu. B. Cïng gi¸ C. Ng­îc chiÒu. D. Cïng ®é lín. C©u 2.73. Mét lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn 30 cm, khi lß xo bÞ nÐn b»ng lùc 5N th× chiÒu dµi cña lß xo lµ 24 cm. Hái chiÒu dµi cña lß xo lµ bao nhiªu khi nã bÞ nÐn mét lùc 10N. A. 18cm. B. 20cm. C. 24cm. D. 42 cm. C©u 2.74. Mét lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn 100 cm vµ ®é cøng 100N/m, ®Çu trªn cè ®Þnh ®Çu d­íi treo mét vËt cã khèi l­îng 500g. ChiÒu dµi cña lß xo khi vËt ë vÞ trÝ c©n b¨ng lµ: LÊy g = 10m/s2: A. 105cm. B. 95 cm. C. 110 cm. D. 150 cm. C©u 2.75. Mét lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn l0. Treo lß xo th¼ng ®øng vµ mãc vµo ®Çu d­íi mét qu¶ c©n cã khèi l­îng m 1 = 100g, th× lß xo dµi 31cm. Treo thªm vµo ®Çu d­íi mét qu¶ c©n n÷a cã khèi l­îng m2 = 100g, chiÒu dµi lß xo khi nµy lµ 32cm. LÊy 2 g = 10m/s . ChiÒu dµi tù nhiªn l0 cña lß xo lµ: A. 30cm. B. 25cm. C. 33cm. D. 28cm. C©u 2.76. Mét khóc gç cã khèi l­îng m ®Æt trªn mÆt sµn n»m ngang. Ta truyÒn cho vËt mét vËn tèc ban ®Çu v0 = 5m/s. BiÕt hÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ mÆt sµn n»m ngang lµ  = 0,25. LÊy g = 10m/s2. Qu·ng ®­êng mµ vËt ®i ®­îc cho ®Õn khi dõng l¹i lµ: A. 5m. B. 50 m. C. 0,5 m. 13
 14. D. 10m C©u 2.77. MÆt Tr¨ng vµ Tr¸i §Êt cã khèi l­îng lÇn l­ît lµ 7,4.10 22kg vµ 6.1024kg, c¸ch nhau 384000km. Lùc hÊp dÉn gi÷a chóng lµ: A. 2.1020 N B. 4.1019 N C. 3.1020 N D. 2.1021 N 2 C©u 2.78. Lùc F truyÒn cho vËt cã khèi l­îng m1 mét gia tèc lµ 3m/s , truyÒn cho 2 vËt khèi l­îng m2 mét gia tèc 6m/s . Hái lùc F sÏ truyÒn cho vËt khèi l­îng m = m1 + m2 mét gia tèc lµ bao nhiªu? A. 2m/s2 B. 9 m/s2 C. 4,5 m/s2 D. 0,5 m/s2. C©u 2.79. Mét lùc t¸c dông vµo mét vËt trong kho¶ng thêi gian 0,6s lµm vËn tèc vËt thay ®æi tõ 5m/s ®Õn 8m/s (lùc cïng ph­¬ng víi chuyÓn ®éng). TiÕp ®ã t¨ng ®é lín cña lùc lªn gÊp ®«i trong kho¶ng thêi gian 2,2s nh­ng vÉn gi÷ nguyªn h­íng cña lùc. H·y x¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm cuèi: A. 30m/s. B. 14 m/s C. 19 m/s D. 27 m/s C©u 2.80. Mét «t« cã khèi l­îng m = 1tÊn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn mÆt ®­êng n»m ngang. HÖ sè ma s¸t l¨n gi÷a gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng lµ  = 0,1. LÊy g = 10m/s 2. Lùc kÐo cña ®éng c¬ «t« lµ: A. 1000 N. B. 0 N C. 1500 N D. 100 N C©u 2.81. Mét «t« cã khèi l­îng m = 1tÊn chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc a = 2m/s2 trªn mÆt ®­êng n»m ngang. HÖ sè ma s¸t l¨n gi÷a gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng lµ  = 0,1. LÊy g= 10m/s2. Lùc kÐo cña ®éng c¬ «t« lµ: A. 3000 N. B. 2000 N C. 300 N D. 1000 N C©u 2.82. Mét vËt cã khèi l­îng m ®Æt trªn mÆt sµn n»m ngang chÞu t¸c dông cña lùc kÐo cã ®é lín lµ F vµ cã h­íng hîp víi ph­¬ng ngang mét gãc . HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt víi sµn lµ k. Khi ®ã gia tèc chuyÓn ®éng cña vËt lµ: 14
 15. F k sin cos kmg A. a m F cos kmg B. a m F kmg C. a m F cos k sin kmg D. a m C©u 2.83. Viªn bi A cã khèi l­îng gÊp ®«i bi B. Cïng mét lóc t¹i cïng mét vÞ trÝ, bi A ®­îc th¶ r¬i tù do cßn bi B ®­îc nÐm theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc ban ®Çu v0. Bá qua søc c¶n kh«ng khÝ. Chän c©u ®óng: A. C¶ hai ch¹m ®Êt cïng mét lóc. B. Bi A ch¹m ®Êt sau bi B C. Bi A ch¹m ®Êt tr­íc bi B D. Tuú thuéc vµo vËn tèc ban ®Çu cña bi B mµ bi B ch¹m ®Êt tr­íc hay sau bi A C©u 2.84. Mét vËt ®­îc nÐm ngang tõ ®é cao h so víi mÆt ®Êt n»m ngang víi vËn tèc ban ®Çu lµ v0. TÇm xa cña vËt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 2h A. L v 0 g 2g B. L v 0 h gh C. L v 0 2 D. L v0 gh C©u 2.85. Mét vËt ®­îc nÐm ngang tõ ®é cao h so víi mÆt ®Êt n»m ngang víi vËn tèc ban ®Çu lµ v0. Thêi gian chuyÓn ®éng cña vËt lµ: 2h A. t g h B. t 2.g v 2 C. t 0 g h D. t v0 C©u 2.86. §iÒu nµy sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ®Æc ®iÓm cña träng lùc: A. NÕu bá qua søc c¶n kh«ng khÝ, mäi vËt ®Òu cã cïng mét gi¸ trÞ träng lùc. B. Träng lùc cã ph­¬ng th¼ng ®øng chiÒu tõ trªn xuèng. C. Träng lùc t¸c dông vµo mäi phÇn cña vËt. D. §iÓm ®Æt cña träng lùc lµ träng t©m cña vËt. C©u 2.87. §iÒu nµy sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ®Æc ®iÓm cña träng lùc: 15
 16. A. Träng lùc t¸c dông lªn vËt tØ lÖ nghÞch víi khèi l­îng cña chóng. B. Träng lùc x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc P = mg. C. Träng lùc t¸c dông lªn vËt thay ®æi theo vÞ trÝ cña vËt trªn Tr¸i §Êt. D. Träng lùc lµ hót cña Tr¸i §Êt t¸c dông lªn vËt. C©u 2.88. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng víi néi dung cña ®Þnh luËt Hóc. A. Trong giíi h¹n ®µn håi, lùc ®µn håi tØ lÖ víi ®é biÕn d¹ng cña vËt ®µn håi. B. Trong giíi h¹n ®µn håi, lùc ®µn håi tØ lÖ nghÞch víi ®é biÕn d¹ng cña vËt ®µn håi. C. Trong giíi h¹n ®µn håi, lùc ®µn håi tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng ®é biÕn d¹ng cña vËt ®µn håi. D. Lùc ®µn håi lu«n tØ lÖ víi ®é biÕn d¹ng cña vËt ®µn håi. C©u 2.89. Hai vËt m1 = 1kg, m2 = 0,5kg nèi víi nhau b»ng mét sîi d©y nhÑ vµ ®­îc kÐo lªn th¼ng ®øng nhê lùc F = 18N ®Æt lªn vËt mét. LÊy g = 10m/s2. Gia tèc chuyÓn ®éng cña hÖ lµ: A. a = 2 m/s2. B. a = 12 m/s2. C. a = 6 m/s2. D. a = 4 m/s2. C©u 2.90. Hai vËt cã khèi l­îng m1 = 4kg, m2 = 1kg nèi víi nhau b»ng mét sîi d©y nhÑ, ®­îc v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ. Bá qua ma s¸t gi÷a rßng räc vµ sîi d©y, lÊy g = 10m/s2. Gia tèc chuyÓn ®éng cña hÖ lµ: A. a = 6 m/s2. B. a = 10 m/s2. C. a = 3 m/s2. D. a = 4 m/s2. C©u 2.91. Mét vËt nhá ®­îc nÐm theo ph­¬ng ngang tõ ®é cao H = 80m. Sau khi chuyÓn ®éng ®­îc 3s, vËn tèc cña vËt hîp víi ph­¬ng ngang mét gãc 45 0. Bá qua søc c¶n cña kh«ng khÝ, lÊy g = 10m/s2. VËn tèc ban ®Çu cña vËt lµ: A. v0 = 30 m/s. B. v0 = 15 m/s. C. v0 = 20 m/s. D. v0 = 45 m/s. C©u 2.92. Hai tµu thñy cã cïng khèi l­îng 50000 tÊn ë c¸ch nhau 1 km. Lùc hÊp dÉn gi÷a chóng nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. Fhd = 0,167 N. B. Fhd = 0,0167 N. C. Fhd = 1,67 N. D. Fhd = 16,7 N. C©u 2.93. §Ó lùc hÊp dÉn gi÷a hai vËt t¨ng 9 lÇn th× cÇn ph¶i t¨ng hay gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt: A. Gi¶m 3 lÇn. B. T¨ng 3 lÇn. 16
 17. C. Gi¶m 9 lÇn. D. T¨ng 9 lÇn. C©u 2.94. Cho hai lß xo cã ®é cøng k1 vµ k2. Khi treo vµo lß xo k1 vËt cã khèi l­îng 6 kg th× khi c©n b»ng lß xo d·n 12 cm, khi treo vËt cã khèi l­îng 2 kg vµo lß xo k2 th× khi c©n b»ng lß xo d·n 4 cm. Khi ®ã ta cã: A. k1 = k2. B. k1 = 3k2. C. k1 = 4k2. D. k2 = 2k1. C©u 2.95. Th¶ nhÑ mét vËt tr­ît tõ ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng xuèng, th× vËt sÏ chuyÓn ®éng: A. Nhanh dÇn ®Òu. B. ChËm dÇn ®Òu. C. Th¼ng ®Òu. D. Nhanh dÇn ®Òu, ®Õn gi÷a mÆt ph¼ng nghiªng vËt chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu vµ dõng l¹i ë ch©n mÆt ph¼ng nghiªng. C©u 2.96. Trªn mét toa tµu ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, mét ng­êi th¶ mét hßn ®¸ xuèng ®­êng. Bá qua søc c¶n kh«ng khÝ. Ng­êi Êy thÊy quü ®¹o hßn ®¸ cã d¹ng: A. §­êng th¼ng ®øng. B. §­êng th¼ng xiªn vÒ phÝa tr­íc. C. §­êng th¼ng xiªn vÒ phÝa sau. D. §­êng Parabol C©u 2.97. Mét m¸y bay bay theo ph­¬ng n»m ngang víi vËn tèc kh«ng ®æi. Tæng hîp c¸c lùc t¸c dông lªn m¸y bay: A. B»ng kh«ng. B. Cã ph­¬ng cña vËn tèc. C. H­íng th¼ng ®øng tõ d­íi lªn. D. H­íng th¼ng ®øng tõ trªn xuèng. C©u 2.98. Tác dụng của một lực F không đổi làm một vật dịch chuyển một độ dời S từ trạng thái nghỉ đến lúc đạt được vận tốc v. Nếu tăng lực tác dụng lên n lần thì cùng với độ dời S, vận tốc của vật đã tăng lên bao nhiêu? A. n lần. B. n2 lần. C. n lần. D. 2n lần 2 C©u 2.99. Cho gia tèc r¬i tù do trªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt lµ g0 = 9,81 m/s . T¹i n¬i cã ®é cao b»ng mét nöa b¸n kÝnh Tr¸i §Êt gia tèc r¬i tù do cã gi¸ trÞ: A. g = 4,36m/s2. B. g = 4,91m/s2. C. g = 2,45m/s2. D. g = 9,8m/s2. 17
 18. C©u 2.100. Mét vËt cã khèi l­îng 3 kg ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc v0 = 2m/s th× chÞu t¸c dông mét lùc 9N cïng chiÒu víi v0. Hái vËt sÏ chuyÓn ®éng 10m ®Çu trong thêi gian bao nhiªu? A. t = 2s. B. t = 5s. C. t = 6,7 s. D. t = 2,6 s. C©u 2.101. Trªn mét toa tµu ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, ng­êi ta th¶ mét hßn ®¸ xuèng ®­êng. Bá qua søc c¶n kh«ng khÝ. Mét ng­êi ®øng bªn ®­êng thÊy quü ®¹o hßn ®¸ cã d¹ng: A. §­êng Parabol. B. §­êng th¼ng xiªn vÒ phÝa tr­íc. C. §­êng th¼ng xiªn vÒ phÝa sau. D. §­êng th¼ng ®øng C©u 2.102. Mét vËt cã khèi l­îng m = 0,5kg ®ang chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 2m/s d­íi t¸c dông cña lùc kÐo F. BiÕt r»ng sau thêi gian t = 4s vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng S = 24m vµ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng vËt lu«n chÞu t¸c dông cña lùc c¶n cã ®é lín 0,5N. Khi ®ã gi¸ trÞ cña lùc kÐo F lµ: A. F = 1,5N. B. F = 4,5N. C. F = 3N. D. F = 1N. C©u 2.103. Cã n lß xo gièng hÖt nhau. Nèi liÒn chóng thµnh mét lß xo dµi. §é cøng cña lß xo míi lµ: A. Gi¶m ®i n lÇn so víi ®é cøng cña mét lß xo ban ®Çu. B. T¨ng lªn n lÇn so víi ®é cøng cña mét lß xo ban ®Çu. C. Gi¶m ®i n2 lÇn so víi ®é cøng cña mét lß xo ban ®Çu. D. Gi¶m ®i 2n lÇn so víi ®é cøng cña mét lß xo ban ®Çu. C©u 2.104. Tõ mét lß xo ®ång chÊt, tiÕt diÖn ®Òu ta c¾t thµnh 2 lß xo cã chiÒu dµi l1 vµ l2 sao cho 2l1 = 3l2. Khi ®ã ®é cøng cña hai lß xo lµ k1 vµ k2 tháa m·n: A. 3k1 = 2k2. B. 2k1 = 3k2. C. k1 = k2. D. 4k1 = 9k2. C©u 2.105. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai vÒ lùc ma s¸t nghØ: A. §é lín cña lùc ma s¸t nghØ tØ lÖ víi ¸p lùc ë mÆt tiÕp xóc. B. Lùc ma s¸t nghØ chØ xuÊt hiÖn khi cã t¸c dông cña ngo¹i lùc vµo vËt. C. Lùc ma s¸t nghØ lµ lùc ph¸t ®éng ë c¸c lo¹i xe ®­êng bé, tµu háa. D. ChiÒu cña lùc ma s¸t nghØ phô thuéc vµo chiÒu cña ngo¹i lùc t¸c dông vµo vËt. 18
 19. C©u 2.106. Mét vËt nÆng 100N ®ang n»m yªn trªn mÆt bµn n»m ngang. Dïng mét lùc 20N kÐo vËt theo ph­¬ng n»m ngang h­íng sang tr¸i, lµm cho vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. Khi ®ã: A. VËt chÞu t¸c dông cña lùc ma s¸t 20N, h­íng sang ph¶i. B. VËt chÞu t¸c dông cña lùc ma s¸t 20N, h­íng sang tr¸i. C. VËt chÞu t¸c dông cña lùc ma s¸t 100N, h­íng sang ph¶i. D. VËt chÞu t¸c dông cña lùc ma s¸t 120N, h­íng sang ph¶i. C©u 2.107. Mét vËt cã khèi l­îng m = 4 kg chuyÓn ®éng trªn mÆt sµn n»m ngang d­íi t¸c dông cña mét lùc kÐo F hîp víi h­íng chuyÓn ®éng mét gãc 30 . HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ sµn lµ k = 0,2. TÝnh ®é lín cña lùc ®Ó vËt chuyÓn ®éng víi gia tèc b»ng 1,25 m/s2 . LÊy g = 10m/s2, 3 1,73 . F = 13,47 N. F = 15,12 N. F = 26,37 N. F = 34 N. C©u 2.108. Mét vËt tr­ît kh«ng ma s¸t tõ ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng, cã gãc nghiªng . Gäi g lµ gia tèc r¬i tù do, khi ®ã vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc: A. a g sin B. a g cos C. a g sin cos D. a g.tg C©u 2.109. Mét vËt tr­ît tõ ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng xuèng, víi gãc nghiªng . Ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ  . Gäi g lµ gia tèc r¬i tù do, khi ®ã vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc: A. a g. Sin .Cos B. a g..Sin C. a g.. Sin Cos D. a .g.tg C©u 2.110. Khi khèi l­îng cña c¶ 2 vËt vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng ®Òu t¨ng lªn gÊp ®«i th× lùc hÊp dÉn gi÷a chóng cã ®é lín: A. Gi÷ nguyªn nh­ cò. B. Gi¶m ®i mét nöa. C. T¨ng gÊp 4. D. T¨ng gÊp ®«i. C©u 2.111. Có hai lực F1 và F2 vuông góc với nhau. Các độ lớn là 7N và 24N. Hợp lực của chúng có độ lớn bao nhiêu? A. 25N. B. 31N. C. 168N. 19
 20. D. 20N. C©u 2.112. Có hai lực vuông góc với nhau với các độ lớn F 1 = 3N và F2 = 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai lực này các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ). A. 370 và 530. B. 420 và 480. C. 300 và 600. D.300 và 450 C©u 2.113. Có hai lực cùng độ lớn F. Nếu hợp lực của chúng cũng có độ lớn bằng F thì góc tạo bởi hai lực thành phần có giá trị nào kể sau: A.1200. B. 600. C. 300. D. 900. C©u 2.114. Đặt F là hợp lực của tất cả các lực tác dụng vào vật có khối lượng m. Phát biểu nào sau đây là sai: A.Vật chịu tác dụng của các lực luôn chuyển động theo chiều của hợp lực F . B. Áp dụng cho chuyển động rơi tự do ta có công thức thức trọng lực P =mg . C. Khối lượng m càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc. D. Nếu vật là chất điểm thì điều kiện cân bằng của vật là F =0 . C©u 2.115. Cuốn sách vật lý đặt trên bàn nằm ngang, cuốn sách đang ở trạng thái đứng yên, nó chịu tác dụng của các lực cân bằng là: A. Trọng lực của cuốn sách và phản lực của mặt bàn lên cuốn sách B. Trọng lượng của cuốn sách và áp lực của cuốn sách lên mặt bàn C. Áp lực của cuốn sách lên mặt bàn và phản lực của mặt bàn lên sách D. Mặt bàn chịu tác dụng của trọng lực và áp lực của cuốn sách lên mặt bàn C©u 2.116. Lực F có độ lớn không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng m thì truyền cho vật gia tốc a. Thêm vào vật khối lượng m’ thì dưới tác dụng của F gia tốc thu 1 được giảm 3 lần. So sánh m’ và m thì kết quả là: A. m’ = 2m. B.m’ =2m . 3 C. m’ =m . 3 D. m’ =m . 2 C©u 2.117. Xe tải có khối lượng 2000kg đang chuyển động đều thì hãm phanh và dừng lại sau khi đi thêm được quãng đường 9m trong 3s. Lực hãm có giá trị bao nhiêu? A. 4000N. B. 2000N. 20
 21. C. 6000N. D. 3000N C©u 2.118. Bi 1 chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 đến va chạm xuyên tâm, đàn hồi với bi 2 đang nằm yên. Sau va chạm, bi 1 nằm yên và bi 2 chuyển động theo hướng của bi 1 với cùng vận tốc v0 . Tỉ số khối lượng của hai bi là: m A.2 = 1. m1 m B. 2 = 2. m1 m 1 C. 2 = . m1 2 m 1 D. 2 = . m1 3 C©u 2.119. Có hai vật trọng lượng P1 và P 2 được bố trí sao cho vật 1 ở trên vật 2.F là lực nén vuông góc do người thực hiện thí nghiệm tác dụng. Không kể lực hấp dẫn thì có bao nhiêu cặp lực-phản lực liên quan đến hệ vật đang xét: A. 3 cặp B. 2 cặp. C. 4 cặp. D. 5 cặp. C©u 2.120. Tìm phát biểu sai về lực ma sát trượt: A. Lực ma sát trượt luôn đóng vai trò là lực phát động. B. Lực ma sát trượt chỉ xuất hiện khi có chuyển động trượt giữa hai vật. C. Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc giữa các vật. D. Lực ma sát trượt có độ lớn tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc. Ch­¬ng 3. C©n b»ng vµ chuyÓn ®éng cña vËt r¾n. C©u 3.121. Mét ngÉu lùc gåm hai lùc F1 = F2 = F vµ cã c¸nh tay ®ßn lµ d. M« men cña ngÉu lùc nµy lµ: A. M = F.d B. M = 2Fd. C. M = 0. D. M = (F1 + F2)d. C©u 3.122. §¬n vÞ cña m«men lùc lµ: A. N.m B. N.m2. C. N/m. D. Kg.m/s 21
 22. C©u 3.123. Hîp lùc cña hai lùc song song cïng chiÒu: A. Lµ mét lùc song song, cïng chiÒu vµ cã ®é lín b»ng tæng ®é lín cña hai lùc Êy. Cã gi¸ chia trong kho¶ng c¸ch hai gi¸ cña hai lùc thµnh phÇn thµnh nh÷ng ®o¹n tØ lÖ nghÞch víi ®é lín cña hai lùc. B. Lµ mét lùc cã ®é lín b»ng tæng ®é lín cña hai lùc Êy. Cã gi¸ chia trong kho¶ng c¸ch hai gi¸ cña hai lùc thµnh phÇn thµnh nh÷ng ®o¹n tØ lÖ nghÞch víi ®é lín cña hai lùc. C. Lµ mét lùc song song, cïng chiÒu vµ cã ®é lín b»ng tæng ®é lín cña hai lùc Êy. Cã gi¸ chia trong kho¶ng c¸ch hai gi¸ cña hai lùc thµnh phÇn thµnh nh÷ng ®o¹n tØ lÖ thuËn víi ®é lín cña hai lùc. D. Lµ mét lùc song song, cïng chiÒu víi lùc lín h¬n vµ cã ®é lín b»ng hiÖu ®é lín cña hai lùc Êy. Cã gi¸ chia trong kho¶ng c¸ch hai gi¸ cña hai lùc thµnh phÇn thµnh nh÷ng ®o¹n tØ lÖ nghÞch víi ®é lín cña hai lùc. C©u 3.124. Hai lùc song song cïng chiÒu cã ®é lín lµ 20 N vµ 30N. Kho¶ng c¸ch tõ gi¸ cña hîp lùc ®Õn gi¸ cña lùc lín h¬n lµ 0,8 m. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai gi¸ cña hai lùc ®ã lµ: A. 2 m. B. 1,333 m C. 1,6 m D. 1,2 m. C©u 3.125. Mét vËt khèi l­îng m = 450g, n»m yªn trªn mét mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc 300 so víi mÆt ph¼ng ngang. HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,77. §é lín cña lùc ma s¸t nghØ gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ: A. 2,25N. B. 3N. C. 3,465N. D. 4,5N. C©u 3.126. Mét lß xo cã ®é cøng k = 100N/m cã chiÒu dµi tù nhiªn l0 = 50cm, mét ®Çu cè ®Þnh mét ®Çu treo mét vËt cã khèi l­îng m = 500 g. LÊy g = 10 m/s2. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng lß xo cã chiÒu dµi lµ: A. 0,55m. B. 50,5cm. C. 100cm. D. 60cm. C©u 3.127. Mét sîi d©y thÐp m¶nh AB cøng, ®ång chÊt cã chiÒu dµi AB = L = 120cm. GÊp sîi d©y sao cho ®Çu B trïng víi trung ®iÓm O cña d©y. Khi ®ã träng t©m cña d©y lµ: A. N»m t¹i mét ®iÓm c¸ch O mét ®o¹n 7,5 cm, vÒ phÝa A. B. VÉn n»m t¹i O. C. N»m t¹i mét ®iÓm c¸ch O mét ®o¹n 15 cm, vÒ phÝa A D. N»m t¹i mét ®iÓm c¸ch O mét ®o¹n 22,5 cm, vÒ phÝa A 22
 23. C©u 3.128. Hai ng­êi khiªng mét thanh dÇm AB b»ng gç ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu, thanh cã chiÒu dµi AB = L = 150 cm. Mét ng­êi n©ng ®Çu B cña thanh th× ng­êi kia ph¶i n©ng vµo ®iÓm c¸ch A mét ®o¹n bao nhiªu ®Ó ng­êi nµy chÞu mét lùc lín gÊp ba ng­êi kia. A. 50 cm B. 37,5 cm. C. 75 cm. D. 25 cm. C©u 3.129. Mét thanh cøng MN ®ång chÊt cã khèi l­îng P m = 2kg, vËt nÆng cã khèi l­îng m’ = 4kg, ®­îc treo vµo t­êng nhê sîi d©y PN nh­ h×nh vÏ, thanh ®­îc gi÷ c©n b»ng n»m ngang, biÕt gãc MPN = 300. LÊy g = 10 m/s2. Lùc c¨ng cña sîi d©y PN lµ: A. 57,7 N. N B. 46,2 N. M C. 60 N. D. 100 N C©u 3.130. ë tr­êng hîp nµo sau ®©y, lùc cã t¸c dông lµm cho vËt r¾n quay quanh trôc? A. Lùc cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay vµ kh«ng c¾t trôc quay. B. Lùc cã gi¸ c¾t trôc quay. C. Lùc cã gi¸ song song víi trôc quay. D. Lùc cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay vµ c¾t trôc quay. C©u 3.131. Mét vËt ®ang quay quanh mét trôc quay víi vËn tèc gãc  = 6,28 rad/s. Bá qua mäi ma s¸t. NÕu bçng nhiªn momen lùc t¸c dông lªn nã mÊt ®i th×: A. VËt quay ®Òu víi vËn tèc gãc  = 6,28 rad/s. B. VËt dõng l¹i ngay. C. VËt ®æi chiÒu quay. D. VËt quay chËm dÇn råi dõng l¹i C©u 3.132. Mét ng­êi g¸nh mét thóng g¹o nÆng 300 N vµ mét thóng ng« nÆng 200N. §ßn g¸nh dµi 1m. Hái vai ng­êi ®ã ph¶i ®Æt ë ®iÓm c¸ch thóng g¹o mét ®o¹n l b»ng bao nhiªu vµ ph¶i chÞu mét lùc b»ng bao nhiªu? Bá qua träng l­îng cña ®ßn g¸nh. A. l = 0,6 m ; F = 500 N. B. l = 0,4 m ; F = 100 N. C. l = 0,6 m ; F = 600 N. D. l = 0,45 m ; F = 50 N. C©u 3.133. SÏ tæng hîp ®­îc hai lùc kh«ng song song t¸c dông vµo mét vËt r¾n khi: A. Hai lùc ®ång quy t¹i mét ®iÓm. B. Hai lùc cïng t¸c dông vµo vËt r¾n. C. Hai lùc cã gi¸ song song, ng­îc chiÒu t¸c dông vµo vËt r¾n. D. Hai lùc cïng mét lo¹i. 23
 24. C©u 3.134. Chän c©u sai trong c¸c c©u sau: Treo mét vËt ë ®Çu sîi d©y mÒm khi c©n b»ng ph­¬ng cña d©y treo trïng víi: A. Trôc ®èi xøng h×nh häc cña vËt. B. §­êng th¼ng ®øng ®i qua träng t©m G cña vËt. C. §­êng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm treo N. D. §­êng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm treo N vµ träng t©m G cña vËt. C©u 3.135. Mét thanh gç ®ång chÊt AB, tiÕt diÖn ®Òu, cã khèi l­îng m = 20 kg ®Æt trªn mÆt bµn n»m ngang. T¸c dông vµo ®Çu A cña thanh mét lùc h­íng th¼ng lªn, ®Ó gi÷ cho nã hîp víi mÆt ®Êt mét gãc 30 th× ®é lín cña lùc ®ã cã gi¸ trÞ bao nhiªu? A. F = 100N. B. F = 141N. C. F = 200N. D. F = 11N. C©u 3.136: Hai ng­êi dïng mét chiÕc gËy ®Ó khiªng mét vËt nÆng 1000N. §iÓm treo vËt c¸ch vai ng­êi thø nhÊt 60cm vµ c¸ch vai ng­êi thø hai 40cm. Bá qua träng l­îng cña gËy. Hái ng­êi thø nhÊt vµ ng­êi thø hai chÞu lÇn l­ît c¸c lùc F1 vµ F2 b»ng bao nhiªu? A. F1 = 400N; F2 = 600N B. F1 = 600N; F2 = 400N C. F1 = 500N; F2 = 500N D. F1 = 450N; F2 = 550N C©u 3.137: Mét vËt chÞu t¸c dông cña ba lùc F 1, F 2vµ F 3 song song, vËt sÏ c©n b»ng nÕu: A. F 1 + F 2 + F 3 = 0 B. Mét lùc ng­îc chiÒu víi hai lùc cßn l¹i C. Ba lùc cïng chiÒu D. Ba lùc cã ®é lín b»ng nhau. C©u 3.138. Mét thanh cøng AB nhÑ, vËt nÆng cã khèi l­îng C m = 4kg, ®­îc treo vµo t­êng nhê sîi d©y BC nh­ h×nh vÏ, thanh ®­îc gi÷ c©n b»ng n»m ngang, biÕt gãc ACB = 300. LÊy g = 10 m/s2. Lùc c¨ng cña sîi d©y BC lµ: A. 46,2 N. B B. 69,3 N. A C. 20 N. D. 34,6 N C©u 3.139. Cho mét vËt r¾n cã trôc quay cè ®Þnh, t¸c dông mét lùc F cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay, c¸ch trôc quay mét mét ®o¹n d = 10cm vµ cã ®é lín F = 100 N. M« men cña lùc F ®èi víi trôc quay cã gi¸ trÞ: A. M = 10N.m. B. M = 1000N.m. C. M = 50N.m. 24
 25. D. M = 20N.m. C©u 3.140. Mét thanh cøng AB ®ång chÊt cã khèi l­îng M = 10 kg chiÒu dµi l = 3m, ®Çu A g¾n vµo t­êng nhê b¶n lÒ. VËt nÆng D cã khèi l­îng m = 5 kg, thanh ®­îc gi÷ c©n b»ng n»m ngang nhê sîi d©y CD nh­ h×nh vÏ, biÕt gãc DCB = 450, AC = 2m, lÊy g = 10 m/s2. Lùc c¨ng cña sîi d©y CD lµ: A C B A. 212 N. m B. 150 N. C. 106 N. D. 100 N C©u 3.141. Mét c¸i gËy gç ®ång chÊt mét ®Çu to mét ®Çu nhá. C­a ngang gËy b»ng mét mÆt c¾t ®i qua träng t©m th×: A. Träng l­îng phÇn cã ®Çu to lín h¬n B. Träng l­îng hai phÇn b»ng nhau v× d©y buéc ®óng vµo vÞ trÝ träng t©m cña gËy. C. Träng l­îng phÇn ®Çu nhá lín h¬n v× dµi h¬n. D. Träng l­îng hai phÇn cã thÓ b»ng nhau vµ cã thÓ kh¸c nhau. C©u 3.142. Mét ng­êi n©ng mét thanh gç ®ång chÊt, tiÕt diÖn ®Òu, cã khèi l­îng m = 20 kg ®ang n»m ngang trªn mÆt ®Êt. Ng­êi Êy n©ng mét ®Çu thanh gç víi mét lùcF vu«ng gãc víi thanh gç ®Ó gi÷ nã hîp víi mÆt ®Êt mét gãc 30 . §é lín lùc F lµ: A. F = 87N. B. F = 95N. C. F = 200N. D. F = 100N. C©u 3.143. Hai lùc song song cïng chiÒu cã gi¸ c¸ch nhau mét ®o¹n 0,2m. NÕu mét trong hai lùc cã gi¸ trÞ 13N vµ hîp lùc cña chóng cã gi¸ c¸ch lùc kia mét ®o¹n 0,08m. Th× ®é lín cña hîp lùc lµ: A. 32,5N. B. 19,5 N. C. 26 N. D. 39 N. C©u 3.144. Khi cã mét lùc t¸c dông vµo mét vËt r¾n, yÕu tè nµo kÓ sau cña lùc cã thÓ thay ®æi mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn t¸c dông cña lùc: A. Thay ®æi ®iÓm ®Æt däc theo gi¸ cña lùc. B. Thay ®æi ph­¬ng cña lùc gi÷ nguyªn ®iÓm ®Æt. C. Thay ®æi chiÒu. D. Thay ®æi ®é lín. C©u 3.145. Chän ph¸t biÓu sai vÒ vÞ trÝ träng t©m cña vËt r¾n: A. Ph¶i lµ mét ®iÓm trªn vËt. B. Cã thÓ trïng víi t©m ®èi xøng cña vËt. C. Cã thÓ ë trªn trôc ®èi xøng cña vËt. 25
 26. D. Phô thuéc sù ph©n bè cña khèi l­îng vËt. C©u 3.146. Chän ph¸t biÓu sai vÒ tÝnh chÊt cña träng t©m vËt r¾n: A. Toµn bé khèi l­îng cña vËt tËp trung t¹i träng t©m. B. Lµ ®iÓm ®Æt cña träng lùc t¸c dông vµo vËt. C. Lùc cã gi¸ ®i qua ®iÓm nµy th× chØ lµm cho vËt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn. D. Lùc cã gi¸ kh«ng ®i qua ®iÓm nµy th× lµm vËt võa tÞnh tiÕn võa quay. C©u 3.147. §iÒu kiÖn nµo sau ®©y lµ ®ñ ®Ó hÖ ba lùc t¸c dông lªn cïng mét vËt r¾n lµ c©n b»ng. A. Hîp lùc cña hai trong ba lùc c©n b»ng víi lùc thø ba. B. Ba lùc ®ång ph¼ng. C. Ba lùc ®ång quy. D. Ba lùc ®ång ph¼ng vµ ®ång quy. C©u 3.148. Hai lùc cã ®é lín F1 = 2 N vµ F2 = 6 N song song cïng chiÒu ®Æt t¹i A vµ B víi AB = 4cm. Khi ®ã ®iÓm ®Æt cña hîp lùc lµ: A. T¹i ®iÓm O c¸ch A 3 cm, c¸ch B 1cm. B. T¹i trung ®iÓm cña AB. C. T¹i ®iÓm O c¸ch A 6 cm vµ c¸ch B 2 cm. D. T¹i ®iÓm O c¸ch A 2 cm vµ c¸ch B 6cm. C©u 3.149. Mét vËt r¾n ph¼ng, máng cã d¹ng lµ mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh a = 20cm. T¸c dông vµo vËt mét ngÉu lùc n»m trong mÆt ph¼ng chøa vËt. C¸c lùc cã ®é lín 8 N vµ ®Æt t¹i hai ®Ønh A vµ B vµ cã gi¸ vu«ng gãc víi c¹nh AB. TÝnh momen cña ngÉu lùc. A. M = 1,6 N.m B. M = 0,8 N.m C. M = 1,38 N.m D. M = 1,8 N.m C©u 3.150. Mét vËt r¾n ph¼ng, máng cã d¹ng lµ mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh a = 20cm. T¸c dông vµo vËt mét ngÉu lùc n»m trong mÆt ph¼ng chøa vËt. C¸c lùc cã ®é lín 8 N vµ ®Æt t¹i hai ®Ønh A vµ B vµ cã gi¸ vu«ng gãc víi c¹nh AC. TÝnh momen cña ngÉu lùc. A. M = 0,8 Nm. B. M = 1,6 Nm. C. M = 1,38 Nm. D. M = 1,8 Nm. Ch­¬ng 4. c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn. C©u 4.151. D­íi t¸c dông cña mét lùc F kh«ng ®æi mét vËt dÞch chuyÓn trªn mét ®o¹n ®­êng th¼ng S, t¹o víi F mét gãc . Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai: A. C«ng cña lùc F lu«n cã gi¸ trÞ d­¬ng. B. Khi 90 th× c«ng cña lùc F b»ng kh«ng. 26
 27. C. Khi 0 th× c«ng cña lùc lµ c«ng ph¸t ®éng. D. Khi 900 1800 th× c«ng cña lùc lµ c«ng c¶n. C©u 4.152. Mét vËt ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc v , nÕu lùc tæng hîp t¸c dông vµo vËt triÖt tiªu th× ®éng n¨ng cña vËt: A. Kh«ng thay ®æi. B. TriÖt tiªu. C. T¨ng theo thêi gian. D. Gi¶m theo thêi gian. C©u 4.153. Khi vËn tèc cña vËt t¨ng gÊp ®«i th×: A. §é lín ®éng l­îng cña vËt t¨ng gÊp ®«i. B. ThÕ n¨ng cña vËt t¨ng gÊp ®«i. C. Gia tèc cña vËt t¨ng gÊp ®«i. D. §éng n¨ng cña vËt t¨ng gÊp ®«i. C©u 4.154. Mét vËt chuyÓn ®éng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã: A. ThÕ n¨ng. B. VËn tèc. C. §éng l­îng. D. §éng n¨ng. C©u 4.155. Mét vËt cã khèi l­îng m = 2 kg, ®­îc th¶ r¬i tù do tõ ®é cao h = 100m, t¹i mét n¬i cã gia tèc r¬i tù do g = 10m/s2. Sau 2s chuyÓn ®éng vËt cã ®éng n¨ng lµ: A. W® = 400 J; B. W® = 200 J; C. W® = 800J; D. W® = 2000 J; C©u 4.156. Mét vËt cã khèi l­îng m = 2 kg, ®­îc nÐm th¼ng ®øng xuèng d­íi víi 2 vËn tèc v0 = 5 m/s, tõ ®é cao h = 15m, t¹i mét n¬i cã gia tèc r¬i tù do g = 10m/s . Khi ch¹m ®Êt vËt cã ®éng n¨ng lµ: A. W® = 325 J; B. W® = 300 J; C. W® = 505J; D. W® = 350 J; C©u 4.157. Mét lß xo cã ®é cøng k = 100 N/m chiÒu dµi tù nhiªn l0 = 100 cm. Mét ®Çu cè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i ®­îc kÐo bëi lùc F sao cho lß xo cã chiÒu dµi l = 110 cm. Khi ®ã thÕ n¨ng ®µn håi cña lß xo lµ: A. Wt = 0,5 J; B. Wt = 5000 J; C. Wt = 0,605 J; D. Wt = 50 J; C©u 4.158. VËt A cã ®éng n¨ng gÊp ®«i vËt B, khi: A. VËt A cã khèi l­îng b»ng mét nöa vËt B nh­ng cã vËn tèc gÊp ®«i ®«i vËt B. 27
 28. B. Hai vËt cã khèi l­îng b»ng nhau, nh­ng vËt A cã vËn tèc gÊp ®«i vËt B. C. VËt A cã khèi l­îng gÊp ®«i vËt B vµ vËn tèc vËt A lín gÊp ®«i vËt B D. VËt A cã khèi l­îng gÊp ®«i vËt B vµ nh­ng cã vËn tèc b»ng mét nöa vËt B. C©u 4.159. Mét vËt cã khèi l­îng m = 400 g, ®­îc nÐm xiªn víi vËn tèc ban ®Çu 0 v0 = 10 m/s vµ gãc nÐm 60 . §éng n¨ng cña vËt t¹i ®iÓm cao nhÊt cña quü ®¹o lµ: A. W® = 5 J; B. W® = 0 J; C. W® = 20J; D. W® = 15 J; C©u 4.160. Mét vËt cã khèi l­îng m = 100g, ®­îc nÐm th¼ng ®øng tõ mÆt ®Êt lªn trªn víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 10 m/s. Chän mèc tÝnh thÕ n¨ng t¹i mÆt ®Êt. T¹i ®iÓm cao nhÊt cña quü ®¹o, thÕ n¨ng cña vËt cã gi¸ trÞ lµ: A. Wt = 5 J; B. Wt = 5000 J; C. Wt = 0,605 J; D. Wt = 6,05 J; C©u 4.161. Trªn mÆt ph¼ng n»m ngang kh«ng ma s¸t cã hai viªn bi khèi l­îng lÇn l­ît lµ m1 = 2kg, m2 = 3kg ®ang chuyÓn ®éng trªn cïng mét ®­êng th¼ng theo hai h­íng ng­îc nhau víi ®é lín vËn tèc lÇn l­ît lµ v1 = 4 m/s vµ v2 = 1 m/s, ®Õn va ch¹m vµo nhau. Coi va ch¹m lµ hoµn toµn mÒm. §é lín vËn tèc cña hai viªn bi sau va ch¹m lµ: A. v = 1 m/s; B. v = 3m/s; C. v = 2,2 m/s; D. v = 5 m/s; C©u 4.162. Trªn mÆt ph¼ng n»m ngang kh«ng ma s¸t cã hai viªn bi A vµ B khèi l­îng lÇn l­ît lµ m1 = 2kg, m2 = 3kg. Viªn bi A ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc cã ®é lín lµ v01 = 4m/s ®Õn va ch¹m víi viªn bi B ®ang ®øng yªn. Coi va ch¹m gi÷a hai viªn bi ®µn håi vµ xuyªn t©m. §é lín vËn tèc cña hai viªn bi sau va ch¹m lµ: A. v1 = - 0,8 m/s vµ v2 = 3,2 m/s. B. v1 = - 0,5 m/s vµ v2 = 3 m/s. C. v1 = 1 m/s vµ v2 = 2 m/s. D. v1 = - 2 m/s vµ v2 = 3 m/s. C©u 4.163. Mét qu¶ cÇu nhá khèi l­îng m treo ë ®Çu mét sîi d©y cã chiÒu dµi l, ®Çu trªn cè ®Þnh. KÐo qu¶ cÇu lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng ®Ó d©y treo lÖch mét gãc 0 so víi ph­¬ng th¼ng ®øng råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. Bá qua søc c¶n kh«ng khÝ. VËn tèc cña qu¶ cÇu t¹i vÞ trÝ c©n b»ng cã ®é lín lµ: A. v 2gl 1 cos 0 ; B. v 2 gl 1 cos 0 ; C. v gl 1 cos 0 ; 28
 29. D. v 2gl. 1 cos 0 ; C©u 4.164. Mét « t« ®ang chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc v = 15 m/s, trªn mÆt ®­êng n»m ngang. BiÕt c«ng suÊt cña ®éng c¬ «t« lµ 60KW. Lùc kÐo cña ®éng c¬ «t« lµ: A. F = 4000 N; B. F = 400 N; C. F = 4 N; D. F = 1000 N; C©u 4.165. Mét chÊt ®iÓm di chuyÓn kh«ng ma s¸t trªn ®­êng n»m ngang d­íi t¸c dông cña mét lùc F hîp víi mÆt ®­êng mét gãc 60 vµ cã ®é lín 200N. C«ng cña lùc F khi chÊt ®iÓm di chuyÓn ®­îc 2 m lµ: A. A = 200 J. B. A =200 kJ. C. A =20 kJ. D. A = 2 kJ. C©u 4.166. Mét vËt nÆng 300g ®­îc nÐm th¼ng ®øng tõ ®iÓm c¸ch mÆt ®Êt 1m lªn trªn víi vËn tèc 20m/s. Chän mèc tÝnh thÕ n¨ng t¹i mÆt ®Êt. Khi ®ã thÕ n¨ng cña vËt t¹i ®iÓm cao nhÊt lµ: A. 63J B. 43J C. 53J D. 33J C©u 4.167. Mét vËt cã khèi l­îng 50g chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc 50 cm/s th× ®éng l­îng cña vËt lµ: A. P = 0,025kg.m/s B. P = 2500g/cm.s C. P = 0,25kg.m/s D. P = 2,5kg.m/s C©u 4.168. Mét m¸y bay ®ang bay víi vËn tèc v ®èi víi mÆt ®Êt, b¾n ra phÝa tr­íc mét viªn ®¹n cã khèi l­îng m vµ vËn tèc v ®èi víi m¸y bay. §éng n¨ng cña ®¹n ®èi víi mÆt ®Êt lµ: 2 A. W® = 2mv . 2 B. W® = mv . 2 C. W® = 4mv . 1 2 D. W® = mv . 2 C©u 4.169. Mét vËt ®­îc th¶ r¬i tù do tõ ®é cao h = 60m so víi mÆt ®Êt. Chän mèc tÝnh thÕ n¨ng t¹i mÆt ®Êt. Khi ®ã, ®é cao mµ vËt cã ®éng n¨ng b»ng ba lÇn thÕ n¨ng nã lµ: A. 15m B. 10m C. 20m 29
 30. D. 30m C©u 4.170. Mét qu¶ bãng bay ®Õn ®Ëp vµo t­êng th¼ng ®øng víi vËn tèc v theo gãc tíi α. Bãng bËt trë l¹i víi vËn tèc cã cïng ®é lín v theo gãc ph¶n x¹ α , = α. §é biÕn thiªn ®éng l­îng cña bãng do va ch¹m víi t­êng cã ®é lín tÝnh bëi biÓu thøc: A. 2mv cosα B.2mv C. 0 D.2mv sinα C©u 4.171. Mét hÖ gåm hai vËt cã khèi l­îng m1 = 200g, m2 = 300 g cã vËn tèc v1 = 3m/s, v2 = 2m/s. BiÕt v 1 cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu víi v 2. . Tæng ®éng l­îng cña hÖ lµ: A. P = 0 B. P = 1,2kg.m/s C.P = 120kg.m/s D. P = 602 kg.m/s C©u 4.172. Mét viªn ®¹n cã khèi l­îng m ®ang bay theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc v = 500m/s th× næ thµnh hai m¶nh cã khèi l­îng b»ng nhau vµ theo hai ph­¬ng vu«ng gãc víi nhau. BiÕt m¶nh mét bay chÕch lªn t¹o víi ph­¬ng ngang gãc 600. §é lín vËn tèc m¶nh mét lµ: A. 500m/s B. 400m/s C. 250m/s D. 850m/s C©u 4.173. Mét vËt chuyÓn ®«ng th¼ng ®Òu trªn mÆt ph¼ng ngang víi vËn tèc v = 72km/h. D­íi t¸c dông cña lùc kÐo F = 40N, cã h­íng t¹o víi ph­¬ng ngang gãc 600. C«ng cña lùc kÐo thùc hiÖn trong mét phót lµ: A. 24kJ B. 48 kJ C. 243 kJ D. 12kJ C©u 4.174. Ng­êi ta nÐm mét vËt cã khèi l­îng m = 100g ë ®é cao 10m so víi mÆt ®Êt víi vËn tèc 10m/s. Bá qua mäi søc c¶n, lÊy g = 10m/s2. §éng n¨ng cña vËt khi nã khi c¸ch mÆt ®Êt 5m ®Êt lµ: A. 10J B. 20J C. 15J D. 25J. C©u 4.175. Mét vËt cã khèi l­îng 500g ®ang di chuyÓn víi vËn tèc 10m/s. §éng n¨ng cña vËt b»ng: A. W® = 25 J B. W® = 2,5 J 30
 31. C. W® = 250J D. W® = 2500J C©u 4.176. Trong hÖ SI ®¬n vÞ cña ®éng l­îng lµ: A. kg.m/s B. g.m/s C.kg.m/s2 D.kg.km/s C©u 4.177. Lùc thùc hiÖn c«ng ©m lªn vËt khi vËt ®ã chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng ngang lµ: A. Lùc ma s¸t B. Lùc ph¸t ®éng C. Lùc kÐo D.Träng lùc C©u 4.178. Chän c©u tr¶ lêi sai: A. §éng n¨ng tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph­¬ng vËn tèc. B. §éng n¨ng lu«n lu«n d­¬ng. C. §éng n¨ng cã tÝnh t­¬ng ®èi. D. §éng n¨ng lµ ®¹i l­îng v« h­íng. C©u 4.179. Mét khÈu sóng cã khèi l­îng 4kg, b¾n ra mét viªn ®¹n cã khèi l­îng 20g víi vËn tèc 500 m/s theo ph­¬ng ngang. Sóng giËt lïi víi vËn tèc A. 2,5 m/s. B. 250 m/s. C. 25 m/s. D. 0,25 m/s. C©u 4.180. Mét thang m¸y cã khèi l­îng 2 tÊn ®i lªn víi gia tèc a 1m / s 2 víi vËn tèc ban ®Çu b»ng 0, cho g 10m / s 2 . T×m c«ng suÊt trung b×nh cña thang m¸y trong 5s ®Çu tiªn. A. N = 55 kW. B. N = 20 kW. C. N = 30 kW. D. N = 62 kW. C©u 4.181. Mét vËt träng l­îng 1N cã ®éng n¨ng 1J. LÊy g 10m / s 2 . Khi ®ã vËn tèc cña vËt b»ng bao nhiªu? A. v = 4,47 m/s. B. v = 1 m/s. C. v = 1,4 m/s. D. v = 0,45 m/s. C©u 4.182. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ thÕ n¨ng träng tr­êng? A. Lu«n lu«n cã gi¸ trÞ d­¬ng. B. Cã gi¸ trÞ tuú thuéc vµo mÆt ph¼ng chän mèc thÕ n¨ng. 31
 32. C. TØ lÖ víi khèi l­îng cña vËt. D. H¬n kÐm nhau mét h»ng sè ®èi víi hai mÆt ph¼ng n»m ngang chän mèc thÕ n¨ng kh¸c nhau. C©u 4.183. Mét lß xo cã hÖ sè ®µn håi k = 20 N/m. Ng­êi ta kÐo lß xo gi·n dµi thªm 10 cm. Khi th¶ lß xo tõ ®é gi·n 10 cm xuèng 4 cm lß xo sinh ra mét c«ng: A. A = 0,084 J. B. A = 0,114 J. C. A = 0,116 J. D. A = 0,1 J. C©u 4.184. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi 1m. KÐo cho d©y lµm víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc 45 råi th¶ nhÑ. TÝnh vËn tèc cña con l¾c khi nã ®i qua vÞ trÝ mµ d©y lµm víi ph­¬ng th¼ng ®øng 1 gãc 30 . LÊy g 10m / s 2 . A. v = 1,7m/s. B. v = 1,4 m/s. C. v = 1,2 m/s. D. v = 1,56 m/s. C©u 4.185. Trong qu¸ tr×nh nµo sau ®©y, ®éng l­îng cña «t« ®­îc b¶o toµn: A. ¤t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn ®o¹n ®­êng cã ma s¸t . B. ¤t« t¨ng tèc. C. ¤t« gi¶m tèc. D. ¤t« chuyÓn ®éng trßn ®Òu. C©u 4.186. Mét vËt cã khèi l­îng 2kg r¬i tù do xuèng ®Êt trong kho¶ng thêi gian 0,5 s, lÊy g = 10m/s2. §é biÕn thiªn ®éng l­îng cña vËt trong kho¶ng thêi gian ®ã lµ: A. P = 10 kg.m/s. B. P = 5 kg.m/s. C. P = 2,5 kg.m/s. D. P = 20 kg.m/s. C©u 4.187. Mét vËt n»m yªn so víi mÆt ®Êt cã thÓ cã: A. ThÕ n¨ng. B. §éng n¨ng. C. VËn tèc. D. §éng l­îng. C©u 4.188. Khi vËn tèc cña mét vËt t¨ng gÊp ®«i, th×: A. §éng l­îng cña vËt t¨ng gÊp ®«i. B. ThÕ n¨ng cña vËt gi¶m mét nöa. C. §éng n¨ng t¨ng gÊp ®«i. D.ThÕ n¨ng t¨ng gÊp ®«i. C©u189. Hai vËt cã cïng ®éng l­îng nh­ng cã khèi l­îng kh¸c nhau, cïng b¾t ®Çu chuyÓn ®éng trªn mét mÆt ph¼ng vµ bÞ dõng l¹i do ma s¸t. HÖ sè ma s¸t lµ nh­ nhau. H·y so s¸nh thêi gian chuyÓn ®éng cña mçi vËt cho ®Õn khi dõng l¹i. 32
 33. A. Thêi gian chuyÓn ®éng cña vËt cã khèi l­îng nhá h¬n th× dµi h¬n. B. Thêi gian chuyÓn ®éng cña vËt cã khèi l­îng lín h¬n th× dµi h¬n. C. Thêi gian chuyÓn ®éng cña hai vËt lµ nh­ nhau. D. Kh«ng ®ñ d÷ kiÖn ®Ó kÕt luËn. C©u 4.190. Mét ng­êi nhÊc mét vËt cã khèi l­îng 6 kg lªn ®é cao 1 m vµ mang vËt ®i ngang mét ®é dêi 30m. C«ng tæng céng mµ ng­êi ®ã thùc hiÖn lµ: A. A = 60J. B. A = 1860J. C. A = 1800J. D. A = 180J. C©u 4.191. T¸c dông mét lùc F kh«ng ®æi lµm vËt dich chuyÓn mét ®é dêi s tõ tr¹ng th¸i nghØ ®Õn lóc ®¹t vËn tèc v. NÕu t¨ng lùc lªn 4 lÇn th× víi cïng ®é dêi s vËn tèc cña vËt ®· t¨ng bao nhiªu lÇn: A. T¨ng 2 lÇn. B. T¨ng 4 lÇn. C. T¨ng 16 lÇn. D. Gi¶m 4 lÇn. C©u 4.192. Mét khÈu ®¹i b¸c cã b¸nh xe khèi l­îng tæng céng m1 = 7,5 tÊn (kh«ng kÓ ®¹n) nßng sóng hîp víi ph­¬ng ngang mét gãc 600 so víi ph­¬ng ngang. Khi b¾n mét viªn ®¹n khèi l­îng m2 = 20 kg, sóng giËt lïi theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc v1 = 1 m/s. Bá qua ma s¸t. TÝnh vËn tèc cña viªn ®¹n khi rêi nßng sóng. A. v2 = 750 m/s. B. v2 = 450 m/s. C. v2 = 850 m/s. D. v2 = 375 m/s. C©u 4.193. Viªn ®¹n cã khèi l­îng m = 0,8 kg ®ang bay ngang víi vËn tèc v0 = 12,5 m/s ë ®é cao h = 20 m th× næ vì lµm hai m¶nh. M¶nh 1 cã khèi l­îng m 1 = 0,5 kg bay th¼ng ®øng xuèng d­íi khi ch¹m ®Êt cã vËn tèc v1 = 40 m/s. Khi ®ã vËn tèc cña m¶nh 2 ngay sau khi næ cã ®é lín: A. v2 = 66,7 m/s. B. v2 = 74,5 m/s. C. v2 = 20 m/s. D. v2 = 45 m/s. C©u 4.194. Mét qu¶ ®¹n ph¸o ®ang chuyÓn ®éng th× næ vµ vì thµnh hai m¶nh. Ngay sau khi næ th×: A. §éng l­îng ®­îc b¶o toµn. B. §éng l­îng vµ c¬ n¨ng toµn phÇn ®Òu kh«ng b¶o toµn. C. ChØ cã c¬ n¨ng ®­îc b¶o toµn. D. §éng l­îng vµ ®éng n¨ng ®­îc b¶o toµn. 33
 34. C©u 4.195. Mét bóa m¸y cã khèi l­îng M = 400 kg th¶ tù do tõ ®é cao h = 5 m xuèng, ®ãng vµo mét chiÕc cäc cã khèi l­îng m = 100 kg trªn mÆt ®Êt lµm cäc lón s©u xuèng ®Êt s = 5 cm. Coi lùc c¶n cña ®Êt lµ kh«ng ®æi. T×m céng lùc c¶n cña ®Êt t¸c dông lªn cäc. A. A = - 20250 J. B. A = - 18500 J. C. A = - 8500 J. D. A = - 19000J. C©u 4.196. Dïng mét lùc 30N ®Ó n©ng mét vËt nÆng 10N lªn ®é cao 5m. C«ng mµ lùc F thùc hiÖn cã gi¸ trÞ: A. A = 150J. B. A = 650J C. A = 300J. D. A = 500J. C©u 4. 197. Hai vật cùng khối lượng m và có các vÐc t¬ vận tốc cùng độ lớn v1 = v2 . Nếu góc tạo bởi hai vÐc t¬ vận tốc bằng 0 thì độ lớn tổng động lượng của hệ hai vật có biểu thức nào sau đây: A. 2mv. B. mv. C. 0. D.3 mv. 2 C©u 4. 198. Quả bóng khối lượng m bay tới đụng vào tường theo phương vuông góc với vận tốc v. Bóng bật trở lại với theo hướng ngược với vận tốc có cùng độ lớn v. Độ lớn của độ biến thiên động lượng của bóng do va chạm vào tường có biểu thức nào: A. 2mv. B. mv. C.0. D.3 mv. 2 C©u 4. 199. Vật có khối lượng m được ném ngang từ độ cao h, với vận tốc ban đầu v0. Lực cản của không khí không đáng kể. Lúc vật chạm đất thì độ biến thiên động năng của vật là: A. mgh. 1 B. mv 2 2 0 2 C. mv0 2 D. 2mv0 34
 35. C©u 4.200. Một người có khối lượng m đang đứng ở mũi thuyền khối lượng M, chiều dài l. Lực cản của nước không đáng kể. Người đi với vận tốc không đổi v 0 so với thuyền từ mũi đến đuôi thuyền. Khi người bước đi thì thuyền có trạng thái nào? A. Chuyển động ngược chiều với người B. Chuyển động cùng chiều với người C. Nằm yên D. Chuyển động cùng chiều hoặc ngược chiều tùy thuộc vào tỉ số khối lượng giữa m và M C©u 4.201. Một người có khối lượng m đang đứng ở mũi thuyền khối lượng M, chiều dài l. Lực cản của nước không đáng kể. Người đi với vận tốc không đổi v 0 so với thuyền từ mũi đến đuôi thuyền. Quãng đường thuyền đi: A. ml m M B. ml M C. Ml m M D. Ml m C©u 4.202. Một người kéo một lực kế, số chỉ của lực kế là 400N, độ cứng của lò xo lực kế là 1000N/m. Công do người thực hiện sẽ là: A. 80J B. 160J C. 40J D. -40J C©u 4.203. Một viên đạn đang bay theo phương ngang với vận tốc v 0 thì nổ làm 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh 1 bay thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v 1, mảnh 2 bắn đi với vận tốc v2. Thì ta có: 2 2 2 A. v0 = (v2 – v1 )/4 2 2 2 B. v0 = (v2 – v1 ) 2 2 2 C. v0 = (v2 + v1 ) 2 2 2 D. v0 = (v2 + v1 )/4 C©u 4.204. Một vật có khối lượng m được ném ngang với vận tốc ban đầu v 0. Bỏ qua sức cản của không khí. Khi chạm đất véc tơ vận tốc có phương ngiêng 45 0 với phương nằm ngang. Độ biến thiên động năng của vật là: 1 2 A. mv0 . 2 1 2 B. - m.v0 2 C. 0 2 D. mv0 35
 36. C©u 4.205. Một quả bóng nặng 0,3kg rơi xuống sàn mà không mất năng lượng. Ngay trước khi chạm sàn nó có vận tốc là 10m/s. Xung lực quả bóng truyền cho sàn là: A. 6kg.m/s, hướng xuống. B. 0kg.m/s. C. 6kg.m/s, hướng lên. D. 3kg.m/s, hướng lên. C©u 4.206. Một quả bóng có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 1,5m/s theo chiều dương va chạm và dính vào một quả cầu khác khối lượng 2kg đang đứng yên. Động lượng của hệ sau va chạm là: A. P = 3kgm/s B. P = 2,25kgm/s C. P = 6kgm/s D. P = 0,75kgm/s C©u 4.207. Vật có khối lượng m1 = 1kg chuyển động với vận tốc V1 = 2m/s va chạm đàn hồi vào vật 2 có khối lượng m 2 = 2kg đang đứng yên. Lấy chiều dương là chiều của vận tốc từ vật 1 đến vật 2. Sau va chạm thì: A. Vật 1 bật trở lại với vận tốc có độ lớn nhỏ hơn 2m/s B. Vật 2 có vận tốc 1m/s, vật 1 dừng lại C. Vật 1 có vận tốc -2m/s (bật trở lại) D. Hai vật có cùng vận tốc v > 0 C©u 4.208. C«ng cña lùc ma s¸t tr­ît: A. Phô thuéc vµo lùc ma s¸t vµ qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc. B. B»ng c«ng cña lùc kÐo. C. Lu«n lu«n lµ c«ng ©m. D. Phô thuéc vµo chiÒu chuyÓn ®éng. C©u 4.209. §¹i l­îng nµo sau ®©y kh«ng phô thuéc vµo h­íng cña vËn tèc: A. §éng n¨ng. B. §éng l­îng. C. Gia tèc. D. Xung cña lùc. C©u 4.210. Mét vËt r¬i tõ ®é cao h xuống ®Êt. H·y so s¸nh c«ng cña träng lùc trong 2 kho¶ng thêi gian liªn tiÕp b»ng nhau: A. C«ng cña träng lùc trong kho¶ng thêi gian sau lín h¬n. B. B»ng nhau C. C«ng cña träng lùc trong kho¶ng thêi gian ®Çu lín h¬n v× h cao h¬n. D. Kh«ng biÕt v× thiÕu d÷ kiÖn thêi gian. C©u 4.211. Mét vËt M = 5kg tr­ît tõ ®Ønh mét mÆt ph¼ng nghiªng dµi 20m nghiªng gãc = 300, g = 10m/s2. C«ng cña träng lùc khi vËt ®i hÕt dèc: A. 0,5kJ B. -1000J 36
 37. C. 850J D. - 500J C©u 4.212. Tõ ®é cao h nÐm mét vËt khèi l­îng M víi vËn tèc ban ®Çu v0 hîp víi ph­¬ng ngang gãc . VËn tèc cña vËt khi ch¹m ®Êt phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? A. Phô thuéc v0 vµ h B. Phô thuéc v0, h vµ C. Phô thuéc h vµ M D. Phô thuéc c¶ v0, h, vµ M. C©u 4.213. Mét lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn 20 cm. Khi bÞ kÐo lß xo dµi 24 cm th× lùc ®µn håi b»ng 5N. Khi lùc ®µn håi cña lß xo b»ng 10N, th× chiÒu dµi cña lß xo lµ: A. 28 cm B. 40 cm C. 48 cm D. 22 cm C©u 4.214. Mét vËt khèi l­îng 2kg chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i nghØ, vËt ®i ®­îc 80 cm trong 0,5s. Gia tèc cña vËt vµ hîp lùc t¸c dông vµo vËt b»ng: A. 6,4m/s2 ; 12,8N B. 6,4 m/s2 ; 12,8N C. 0,64 m/s2; 1,2N D. 640m/s2 ; 1280N C©u 4.215. Một lò xo có độ cứng k = 10N/m và chiều dài tự nhiên l 0 = 10cm. Treo vào nó quả cân có khối lượng m = 100g. Chọn mốc thế năng khi lò xo có chiều dài tự nhiên. Lấy g = 10m/s2. Khi đó thế năng của vật tại vị trí cân bằng là: A. 0,05J. B. 0,25J. C. 0,1J. D. 1J. C©u 4.216. Một vật được thả tự do từ độ cao h so với mặt đất. Chọn mốc tình thế năng tại mặt đất. Độ cao mà động năng bằng 1 thế năng là: 2 A. h 2 B. 2h 3 C. h 3 D. h C©u 4.217. Trên mặt phẳng nằm ngang, một hòn bi khối lượng 15g, chuyển động sang phải với vân tốc 22,5cm/s va chạm đàn hồi xuyên tâm với một hòn bi khối lượng 30g đang chuyển động sang trái với vận tốc 18cm/s. Vận tốc của hòn bi nặng sau va chạm là: 37
 38. A. 9cm/s B. 18cm/s C. 15cm/s D. 21cm/s C©u 4.218. Trên mặt phẳng nằm ngang, một hòn bi khối lượng 15g, chuyển động sang phải với vân tốc 22,5cm/s va chạm đàn hồi xuyên tâm với một hòn bi khối lượng 30g đang chuyển động sang trái với vận tốc 18cm/s. Bỏ qua ma sát. Vận tốc của hòn bi nhẹ sau va chạm là: A. 31,5cm/s B. 18cm/s C. 25,5cm/s D. 9cm/s C©u 4.219. Một con lắc đơn có chiều dài l = 50m. Kéo cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60 0 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s 2. Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là: A. 2,24m/s B. 22,4m/s C. 1,16m/s D. 11,6m/s C©u 4.220. Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do. Lấy g = 9,8m/s 2. Sau 2s kể từ khi bắt đầu rơi, động lượng của vật đó bằng: A. 19,6 N.s B. 9,8kgm/s. C. 19,6J. D. 192,08kgm/s. C©u 4.221. Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 40kg trượt trên sàn nhà không ma sát bằng một dây có phương hợp góc 30 0 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 100N. Công người đó thực hiện khi hòm trượt đi được 20m bằng: A. 1732J. B. 60kJ. C. 2000J. D. 1000J. C©u 4.222. Một quả đạn có khối lượng 20kg đang bay thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 72km/h thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng 12kg bay theo phương ngang với vận tốc 90km/s. Độ lớn vận tốc của mảnh 2 có thể nhận giá trị nào: A. 225km/h. B. 325km/h. C. 62km/s. D. 132km/s. 38
 39. C©u 4.223. Thả rơi một vật có khối lượng 1kg. Lấy g = 10m/s 2. Độ biến thiên động lượng của vật sau 0,2s chuyển động là: A. 2kg.m/s. B. 20kg.m/s. C. 10kg.m/s. D. 1kg.m/s. C©u 4.224. Một tên lửa có khối lượng M = 5tấn đang chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra phía sau một lượng khí m = 1tấn có vận tốc đối với tên lửa trước lúc phụt khí là v1 = 400m/s. Sau khi phụt khí, vận tốc của tên lửa có giá trị là: A. 180m/s B. 200m/s C. 225m/s D. 250m/s C©u 4.225. Một vật có khối lượng 100g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 5m nghiêng một góc 300 so với mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực ma sát trong quá trình chuyển động là: A. - 0,43J. B. 0,5J. C. - 0,25J. D. 0,37J. Ch­¬ng 5. chÊt khÝ. C©u 5.226. Khi nãi vÒ khÝ lÝ t­ëng ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai. A. Lµ khÝ mµ cã thÓ bá qua khèi l­îng cña c¸c ph©n tö khÝ. B. Lµ khÝ mµ cã thÓ bá qua thÓ tÝch cña c¸c ph©n tö khÝ. C. Lµ khÝ mµ c¸c ph©n tö khÝ chØ t­¬ng t¸c víi nhau khi va ch¹m D. Lµ khÝ mµ tu©n theo ®Þnh luËt B«il¬-Mari«t C©u 5.227. §èi víi mét chÊt nµo ®ã, cã khèi l­îng mol lµ  , sè Av«gadr« lµ NA. Khi ®ã sè nguyªn tö chøa trong khèi l­îng m cña chÊt ®ã: m A. N N  A  B. N N m A C. N m..N A N D. N A m. C©u 5.228. HÖ thøc nµo sau ®©y phï hîp víi ®Þnh luËt B«il¬ - Mari«t A. P1V1 P2V2 39
 40. P P B. 1 2 V1 V2 C. P1 V2 P2 V2 V V D. 1 2 P1. P2 C©u 5.229. HÖ thøc nµo sau ®©y phï hîp víi ®Þnh luËt S¸c_l¬ P P A. 1 2 T1 T2 B. P1T1 P2T2 C. P1V1 P2V2 V V D. 1 2 P1. P2 C©u 5.230. ¸p suÊt cña chÊt khÝ t¸c dông lªn thµnh b×nh phô thuéc vµo: A. ThÓ tÝch cña b×nh, sè mol khÝ vµ nhiÖt ®é. B. ThÓ tÝch cña b×nh lo¹i chÊt khÝ vµ nhiÖt ®é. C. Lo¹i chÊt khÝ, khèi l­îng khÝ vµ nhiÖt ®é. D. ThÓ tÝch cña b×nh, vµ nhiÖt ®é. C©u 5.231. Cã mét l­îng khÝ nhèt kÝn trong mét xilanh ®­îc ®Ëy b»ng mét pitt«ng. Hái ¸p suÊt cña khÝ biÕn ®æi thÕ nµo khi thÓ tÝch cña b×nh t¨ng gÊp ba lÇn cßn nhiÖt ®é th× gi¶m mét nöa: A. ¸p suÊt gi¶m ®i 6 lÇn. B. ¸p suÊt kh«ng ®æi C. ¸p suÊt t¨ng gÊp ®«i. D. ¸p su©t gi¶m ®i ba lÇn. C©u 5.232. Cho bèn b×nh cã cïng thÓ tÝch cïng nhiÖt ®é ®ùng c¸c khÝ kh¸c nhau. KhÝ ë b×nh nµo cã ¸p suÊt lín nhÊt? A. B×nh 1 ®ùng 4g khÝ Hi®r« B. B×nh 2 ®ùng 22g khÝ CO2. C. B×nh 3 ®ùng 7g khÝ Nit¬. D. B×nh 4 ®ùng 4g khÝ ¤xi. C©u 5.233. Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña khÝ lÝ t­ëng là: PV A. const . T VT B. const . P PT C. const . V D.PVT const . C©u 5.234. TËp hîp ba th«ng sè nµo sau ®©y x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña mét l­îng khÝ x¸c ®Þnh: A. ThÓ tÝch, nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt. 40
 41. B. ThÓ tÝch, khèi l­îng vµ nhiÖt ®é. C. Khèi l­îng, nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt. D. ThÓ tÝch, ¸p suÊt vµ khèi l­îng. C©u 5.235. ë 127 0C thÓ tÝch cña mét l­îng khÝ lµ 10lÝt. ThÓ tÝch cña l­îng khÝ ®ã ë nhiÖt ®é 327 0C khi ¸p suÊt kh«ng ®æi lµ: A. V = 15 lÝt B. V = 30 lÝt C. V = 50 lÝt D. V = 6 lÝt C©u 5.236. Trong qu¸ tr×nh d·n në ®¼ng ¸p cña mét l­îng khÝ, nhiÖt ®é cña khÝ t¨ng thªm 1450C, thÓ tÝch khÝ t¨ng thªm 50%. NhiÖt ®é ban ®Çu cña khÝ lµ: A. t = 170C. B. t = 2900C. C. t = 217,50C. D. t = 3350C. C©u 5.237. Mét l­îng khÝ nhèt trong mét xy lanh, cho pÝtt«ng ®i xuèng mét ®o¹n b»ng 3/4 chiÒu cao cña xi lanh mµ kh«ng lµm thay ®æi nhiÖt ®é cña khÝ. ¸p suÊt ban ®Çu cña khÝ trong xi lanh lµ p1 th× ¸p suÊt p2 cña khÝ sau ®ã lµ: A. p2 = 4p1 B. p2 = 3p1 C. p2 = 1/4p1 D. p2 = 3/4p1 C©u 5.238. Khi ®­îc nÐn ®¼ng nhiÖt tõ thÓ tÝch 6 lÝt ®Õn 4 lÝt, ¸p suÊt khÝ t¨ng thªm 0,75at. ¸p suÊt ban ®Çu cña khÝ lµ: A. 1,5 at B.1 at C. 0,75 at D. 1,75 at C©u 5.239. Mét xi lanh kÝn ®Æt n»m ngang ®­îc chia lµm hai phÇn b»ng nhau bëi mét pÝt t«ng c¸ch nhiÖt. Mçi phÇn cã chiÒu dµi l0 = 30cm, chøa mét l­îng khÝ gièng nhau ë 270C. Nung nãng mét phÇn thªm 100C vµ lµm l¹nh phÇn kia ®i 100C th× pÝtt«ng dÞch chuyÓn mét ®o¹n lµ: A.1cm B. 0,1cm C.10cm D.10,5cm C©u 5.240. NÕu c¶ nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch cña mét khèi khÝ lÝ t­ëng t¨ng gÊp ®«i th× ¸p suÊt: A. Kh«ng ®æi B. Còng t¨ng gÊp ®«i 41
 42. C. T¨ng lªn 4 lÇn 1 D. Gi¶m ®i lÇn 4 C©u 5.241. Trong c¸c ®¹i l­îng sau ®©y, ®¹i l­îng nµo kh«ng ph¶i lµ th«ng sè tr¹ng th¸i cña mét l­îng khÝ: A. Khèi l­îng. B. ThÓ tÝch. C. ¸p suÊt D. NhiÖt ®é tuyÖt ®èi. C©u 5.242. Mét èng thuû tinh nhá tiÕt diÖn ®Òu cã chiÒu dµi l = 18cm chøa kh«ng khÝ ë ¸p suÊt 750mmHg. Ên miÖng èng xuèng chËu thuû ng©n theo ph­¬ng th¼ng ®øng cho ®Õn khi ®¸y èng ngang mÆt tho¸ng thuû ng©n. Coi nhiÖt ®é cña qu¸ tr×nh lµ kh«ng ®æi. §é cao cét kh«ng khÝ cßn l¹i trong èng lµ: A. 15cm. B. 16,4cm. C. 12cm. D. 9cm. C©u 5.243. Mét qu¶ bãng cã thÓ tÝch kh«ng ®æi V= 2lÝt, chøa kh«ng khÝ ë ¸p suÊt 1atm. Dïng mét c¸i b¬m ®Ó b¬m kh«ng khÝ ë ¸p suÊt 1 atm vµo bãng. Mçi lÇn b¬m ®­îc 50 cm3 kh«ng khÝ. Hái ¸p suÊt cña kh«ng khÝ sau 30 lÇn b¬m lµ bao nhiªu. Coi nhiÖt ®é kh«ng ®æi. A. P = 1,75 atm B. P = 1,25 atm C. P = 2.5 atm D. P = 751 atm C©u 5.244. Mét b×nh chøa khÝ ë nhiÖt ®é 270C vµ ¸p suÊt 3atm. NÕu cho mét nöa khèi l­îng khÝ tho¸t ra khái b×nh vµ h¹ nhiÖt ®é xuèng cßn 170C, th× khÝ cßn l¹i cã ¸p suÊt lµ: A. P = 1,45atm. B. P = 1,6atm. C. P = 1,25atm. D. P = 2,9atm C©u 5.245. Mét khèi khÝ lÝ t­ëng cã thÓ tÝch 10lÝt, nhiÖt ®é 27 0C vµ ¸p suÊt 1atm biÕn ®æi qua hai qu¸ tr×nh. Qu¸ tr×nh 1: §¼ng tÝch vµ ¸p suÊt t¨ng hai lÇn, Qu¸ tr×nh 2: §¼ng ¸p thÓ tÝch sau cïng lµ 15 lÝt. NhiÖt ®é cña khÝ sau khi kÕt thóc hai qu¸ trinh trªn lµ: A. T = 9000K B. T = 900K C. T = 1900K D. T = 6900K 42
 43. C©u 5.246. Mét xi lanh ®Æt th¼ng ®øng, bªn trong chøa khÝ vµ phÝa trªn ®­îc ®Ëy kÝn b»ng mét pit-t«ng dÔ chuyÓn ®éng cã khèi l­îng m. ThÓ tÝch khÝ trong xi lanh thay ®æi nh­ thÕ nµo nÕu xilanh chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu lªn trªn. KhÝ quyÓn cã nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt kh«ng ®æi. Bá qua lùc c¶n cña kh«ng khÝ. A. Gi¶m ®i. B. T¨ng lªn. C. Kh«ng ®æi. D. Ch­a ®ñ th«ng tin ®Ó kÕt luËn. C©u 5.247. Mét b×nh chøa mét l­îng khÝ ë nhiÖt ®é 30 0C vµ ¸p suÊt 2bar. Hái ph¶i t¨ng nhiÖt ®é lªn ®Õn lªn tíi bao nhiªu ®Ó ¸p suÊt t¨ng gÊp ®«i? A. T = 6060K. B. T = 4060K. C. T = 7300K. D. T =3030K. C©u 5.248. Mét chiÕc lèp «t« chøa kh«ng khÝ cã ¸p suÊt 5 bar vµ nhiÖt ®é 250C. Khi xe ch¹y nhanh, lèp xe nãng lªn lµm cho nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong lèp t¨ng lªn tíi 500C. Bá qua biÕn d¹ng cña lèp xe. TÝnh ¸p suÊt cña kh«ng khÝ trong lèp xe lóc nµy. A.P =5,42 bar. B. P = 4 bar. C. P = 3,3 bar. D. P = 5,6 bar. 0 C©u 5.249. Cã mét khèi khÝ ë ¸p suÊt P1 =2atm, nhiÖt ®é t1 = 0 C. Lµm nãng khÝ lªn 0 nhiÖt ®é t2 = 136,5 C vµ gi÷a nguyªn thÓ tÝch khèi khÝ. TÝnh ¸p suÊt P2. A. P2 = 3 atm. B. P2 = 1,5atm. C. P2 = 3,75atm. D. P2 =4,5atm. C©u 5.250. Trong phßng thÝ nghiÖm, ng­êi ta ®iÒu chÕ ®­îc 40 cm 3 khÝ hi®r« ë ¸p suÊt 750mmHg vµ nhiÖt ®é 270C. TÝnh thÓ tÝch cña l­îng khÝ trªn ë ®ktc (¸p suÊt 760 mmHg vµ nhiÖt ®é 00C). A. V = 36 cm3. B. V = 33 cm3. C. V = 26 cm3. D. V = 46 cm3. C©u 5.251. Mét xilanh n»m ngang trong cã pit-t«ng c¸ch nhiÖt. Pit-t«ng ë vÞ trÝ chia xi lanh thµnh 2 phÇn b»ng nhau, mçi phÇn chøa mét khèi l­îng khÝ nh­ nhau ë nhiÖt ®é 170C. ChiÒu dµi cña mçi phÇn xilanh ®Õn pit-t«ng lµ 30cm. Muèn pit-t«ng dÞch chuyÓn 2 cm th× ph¶i ®un nãng khÝ ë mét phÝa lªn thªm bao nhiªu ®é? A. T= 41,40K. B. T= 64,20K. 43
 44. C. T= 37,20K. D. T= 300K. 0 C©u 5.252. Mét l­îng h¬i n­íc cã nhiÖt ®é 100 C, ¸p suÊt P1 = 1atm trong b×nh kÝn. Lµm nãng b×nh ®Õn nhiÖt ®é 1500C th× ¸p suÊt b»ng bao nhiªu? A. P2 = 1,13 atm. B. P2= 1,15 atm. C. P2= 2,13 atm. D. P2= 2,54 atm. C©u 5.253. Khi ®un nãng mét l­îng khÝ ë thÓ tÝch kh«ng ®æi th×: A. Sè phÇn tö khÝ trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch kh«ng ®æi. B. Sè phÇn tö khÝ trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch t¨ng. C. Khèi l­îng riªng cña khÝ t¨ng lªn. D. ¸p suÊt khÝ kh«ng ®æi. C©u 5.254. Hai phßng kÝn cã thÓ tÝch b»ng nhau, th«ng víi nhau b»ng mét cöa më. NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong hai phßng kh¸c nhau, th× sè ph©n tö trong mçi phßng so víi nhau sÏ lµ: A. Phßng l¹nh nhiÒu h¬n phßng nãng. B. Phßng nãng nhiÒu h¬n ë phßng l¹nh. C. B»ng nhau. D. Tuú theo kÝch th­íc cña cöa. C©u 5.255. Nung nãng mét l­îng khÝ trong ®iÒu kiÖn ®¼ng ¸p ng­êi ta thÊy nhiÖt ®é cña nã t¨ng lªn 30K, cßn thÓ tÝch t¨ng thªm 1% thÓ tÝch ban ®Çu. NhiÖt ®é ban ®Çu cña khÝ: A. t = 270C B. t = 370C C. t = 2000C D. t = 170C C©u 5. 256. Quá trình biến đổi trạng thái nào sau đây là quá trình đẳng tích? A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín. B. Nung nóng khí trong một xi lanh có pittông dễ dàng dịch chuyển. C. Bóp bẹp quả bóng bay. D. Nén khí trong ống bơm xe đạp bằng cách ép pittông. C©u 5.257: Khi nén đẳng nhiệt từ thể tích 3 lít đến 2 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5atm. Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? A.1atm. B.0,5atm. C.1,5atm. D.0,75atm 44
 45. C©u 5.258: Một chất khí có áp suất 5.105 N/m2 nằm trong ống nghiệm. Mở van cho 3 khối lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất trong ống nghiệm sau khi đóng kín lại là bao 5 nhiêu? Cho rằng nhiệt độ của chất khí là không đổi. A. 2.105 N/m2 . B. 105 N/m2 . C. 3.105 N/m2 . D. 4,5.105 N/m2 . C©u 5.259. Ở 270 C áp suất của khí trong bình kín là 3.105 N/m2 . Áp suất khí là bao nhiêu nếu nhiệt độ khí là -130 C ? A. 2,6.105 N/m2 . B. 1,44.105 N/m2 . C. 2.105 N/m2 . D. 1,5.105 N/m2 . C©u 5.260. Khí trong một bình có nhiệt độ bao nhiêu nếu nung nóng khí lên thêm 1500 C thì áp suất của nó tăng lên 1,5 lần? A. 270 C. B. 70 C. C. 170 C. D. 3000 C. Ch­¬ng 6. C¬ së cña nhiÖt ®éng lùc häc. C©u 6.261. Qu¸ tr×nh mà toµn bé nhiÖt l­îng khÝ nhËn ®­îc chuyÓn hÕt thµnh c«ng mµ khÝ sinh ra lµ qu¸ tr×nh nµo sau ®©y: A. §¼ng nhiÖt. B. §¼ng ¸p. C. §¼ng tÝch. D. §¼ng ¸p vµ ®¼ng tÝch. C©u 6.262. Néi n¨ng cña mét vËt lµ hµm cña: A. NhiÖt ®é vµ thÓ tÝch cña vËt B. NhiÖt ®é vµ khèi l­îng cña vËt C. ThÓ tÝch vµ khèi l­îng cña vËt D. ThÓ tÝch, khèi l­îng vµ nhiÖt ®é. C©u 6.263. ThÓ tÝch cña mét khÝ khi bÞ nung nãng t¨ng thªm 0,02m3, cßn néi n¨ng cña khÝ tăng mét l­îng 1280J. Hái nhiÖt l­îng cÇn truyÒn cho khÝ nÕu qu¸ tr×nh lµ ®¼ng ¸p vµ cã ¸p suÊt lµ 1,5.105 Pa ? 45
 46. A. Q = 4280 J B. Q = 4300 KJ C. Q = 4290 Calo. D. Q = 4100 KJ C©u 6.264. Trong qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt: A. Sè ®o biÕn ®æi néi n¨ng lµ nhiÖt l­îng. B. Cã sù chuyÓn ho¸ tõ d¹ng n¨ng l­îng nµy sang d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. C. Kh«ng lµm thay ®æi néi n¨ng D. Lu«n lu«n kÌm theo sù thùc hiÖn c«ng. C©u 6.265. TÝnh khèi l­îng riªng cña khèi khÝ ë ®Ønh nói Ph¨ng-xi-p¨ng cao 3140m. BiÕt r»ng mçi khi lªn cao thªm 10m th× ¸p suÊt khÝ quyÓn gi¶m 1mmHg vµ nhiÖt ®é trªn ®Ønh nói lµ 2C . Khèi l­îng riªng cña kh«ng khÝ ë ®ktc (¸p suÊt 760 mmHg vµ nhiªt ®é 0C ) lµ 1,29kg/m3 . A. = 0,75 kg/m3 . B. = 0,29 kg/m3 . C. = 0,65 kg/m3 . D. = 0,23 kg/m3 . C©u 6.266. Đun nóng khí trong bình kín. Kết luận nào sau đây là sai? A. Thế năng tương tác của các phân tử khí tăng lên. B. Nội năng của khí tăng lên. C. Động năng của các phân tử khí tăng lên. D. Truyền nội năng cho chất khí. C©u 6.267. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của hệ. B. Nội năng không phải là hàm của nhiệt độ. C. Nội năng thay đổi chỉ do quá trình thực hiện công. D.Nội năng thay đổi chỉ do quá trình truyền nhiệt. C©u 6. 268. Nội năng của một khối khí lí tưởng có tính chất nào sau đây? A.Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. B.Chỉ phụ thuộc vào thể tích. C.Phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. D.Không phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. C©u 6.269. Trong trường hợp một khối khí lí tưởng giãn nở đẳng áp, ta có kết luận nào sau đây? A.Q > ΔU. B. Q = ΔU. C.Q ΔU hoặc Q < ΔU tuỳ trường hợp. 46
 47. C©u 6.270. Trong trường hợp một khối khí lý tưởng giãn nở đẳng nhiệt, ta có kết luận nào sau đây? A. A = -Q. B. A ≥ ΔU. C. Q = ΔU. D. Q = A. C©u 6.271. Trong trường hợp một khối khí lí tưởng nung nóng đẳng tích, ta có kết luận nào sau đây? A.Q = ΔU. B.Q > ΔU. C.Q ΔU hoặc Q < ΔU tuỳ trường hợp. C©u 6.272. Cho 100g chì được truyền nhiệt lượng 260J. Nhiệt độ của chì tăng từ 15 0 C đến 350 C. Nhiệt dung riêng của chì là: A. 130J/kg.độ. B. 2600 J/kg.độ C. 65 J/kg.độ D. 100 J/kg.độ C©u 6.273. Một lượng khí nhận nhiệt lượng 4280J thì dãn nở đẳng áp ở áp suất 2.10 5 Pa, thể tích tăng thêm 15lít. Hỏi nội năng của khí tăng, giảm bao nhiêu? A.Tăng 1280J. B.Tăng 7280J. C.Giảm 7280J. D.Giảm 1280J. C©u 6.274. Để nén đẳng nhiệt một lượng khí lí tưởng người ta dùng một công 5000J. Nhiệt lượng mà khí đã trao đổi với bên ngoài trong quá trình đó là: A. Toả ra 5000J. B. Nhận 5000J. C. Toả ra 2500J. D. Nhận 2500 J. C©u 6.275. §èi víi ®éng c¬ nhiÖt th×: A. HiÖu suÊt cho biÕt phÇn tr¨m nhiÖt l­îng cung cÊp cho ®éng c¬ ®­îc biÕn ®æi thanh c«ng mµ ®éng c¬ thùc hiÖn. B. HiÖu suÊt cho biÕt tØ sè gi÷a c«ng h÷u Ých víi c«ng toµn phÇn cña ®éng c¬. C. HiÖu suÊt cho biÕt ®éng c¬ m¹nh hay yÕu. D. HiÖu suÊt cho biÕt tØ sè gi÷a nhiÖt l­îng mµ ®éng c¬ nh¶ ra víi nhiÖt l­îng nhËn vµo Ch­¬ng 7. ChÊt r¾n, chÊt láng sù. chuyÓn thÓ. 47
 48. C©u 7.276. C©u nµo d­íi ®©y nãi vÒ ®Æc tÝnh cña chÊt r¾n kÕt tinh lµ kh«ng ®óng. A. Kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. B. Cã cÊu tróc tinh thÓ C. Cã thÓ cã tÝnh dÞ h­íng hoÆc cã tÝnh d¼ng h­íng. D. Cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. C©u 7.277. §Æc tÝnh nµo d­íi ®©y lµ cña chÊt r¾n ®¬n tinh thÓ: A. DÞ h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. B. §¼ng h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é kh«ng x¸c ®Þnh. C. DÞ h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é kh«ng x¸c ®Þnh. D. §¼ng h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. C©u 7.278. §Æc tÝnh nµo d­íi ®©y lµ cña chÊt r¾n ®a tinh thÓ. A. §¼ng h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. B. §¼ng h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é kh«ng x¸c ®Þnh. C. DÞ h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é kh«ng x¸c ®Þnh. D. DÞ h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. C©u 7.279. §Æc tÝnh nµo d­íi ®©y lµ cña chÊt r¾n v« ®Þnh h×nh. A. §¼ng h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é kh«ng x¸c ®Þnh. B. §¼ng h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. C. DÞ h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é kh«ng x¸c ®Þnh. D. DÞ h­íng vµ nãng ch¶y ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. C©u 7.280. ChÊt r¾n nµo d­íi ®©y thuéc lo¹i chÊt r¾n kÕt tinh. A. Kim lo¹i. B. Thuû tinh. C. Nhùa ®­êng. D. Cao su. C©u 7.281. ChÊt r¾n nµo d­íi ®©y thuéc lo¹i chÊt r¾n v« ®Þnh h×nh. A. Nhùa ®­êng B. Muèi ¨n. C. Kim lo¹i. D. Hîp kim. C©u 7.282. Møc ®é biÕn d¹ng cña thanh r¾n phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo: A. KÝch th­íc, b¶n chÊt cña thanh vµ ®é lín ngo¹i lùc t¸c dông vµo thanh. B. TiÕt diÖn ngang vµ chiÒu dµi cña thanh. C. B¶n chÊt cña thanh D. B¶n chÊt cña thanh vµ ®é lín ngo¹i lùc t¸c dông vµo thanh. C©u 7.283. VËt nµo d­íi ®©y chÞu biÕn d¹ng kÐo: A. D©y c¸p cña cÇn cÇu ®ang chuyÓn hµng. B. Trô cÇu C. Mãng nhµ. D. ChiÕc xµ beng ®ang bÈy mét hßn ®¸ to. 48
 49. C©u 7.284. Mét sîi d©y s¾t dµi gÊp ®«i sîi d©y ®ång nh­ng tiÕt diÖn chØ b»ng mét nöa tiÕt diÖn cña d©y ®ång. Gi÷ chÆt ®Çu trªn cña mçi sîi d©y vµ treo vµo ®Çu d­íi cña chóng hai vËt nÆng gièng nhau. SuÊt ®µn håi cña s¾t lín h¬n cña ®ång 1,6 lÇn. Hái sîi d©y s¾t bÞ d·n nhiÒu h¬n hay Ýt h¬n bao nhiªu lÇn so víi sîi d©y ®ång. A. Sîi d©y s¾t bÞ d·n nhiÒu h¬n 2,5 lÇn. B. Sîi d©y s¾t bÞ d·n Ýt h¬n 2,5 lÇn. C. Sîi d©y s¾t bÞ d·n nhiÒu h¬n 1,6 lÇn. D. Sîi d©y s¾t bÞ d·n Ýt h¬n 1,6 lÇn. C©u 7.285. Mét thanh thÐp dµi 5m cã tiÕt diÖn 1,5cm2 ®­îc gi÷ chÆt mét ®Çu. BiÕt suÊt ®µn håi cña thÐp lµ E = 2.1011Pa. Lùc kÐo F t¸c dông lªn ®Çu kia cña thanh thÐp b»ng bao nhiªu ®Ó thanh dµi thªm 2,5mm? A. F = 1,5.104N. B. F = 6.1010N. C. F = 1,5.107N. D. F = 3.105N. C©u 7.286. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña dông cô nµo d­íi ®©y kh«ng liªn quan ®Õn sù në v× nhiÖt? A. §ång hå bÊm gi©y. B. B¨ng kÐp. C. NhiÖt kÕ kim lo¹i. D. Ampe kÕ nhiÖt. C©u 7.287. Mét thanh dÇm cÇu b»ng s¾t cã ®é dµi lµ 10m khi nhiÖt ®é ngoµi trêi lµ 100C. §é dµi cña thanh dÇm cÇu sÏ t¨ng thªm bao nhiªu khi nhiÖt ®é ngoµi trêi lµ 400C. HÖ sè në dµi cña s¾t lµ 12.10-6 K-1. A. T¨ng xÊp xØ 3,6mm. B. T¨ng xÊp xØ 36mm. C. T¨ng xÊp xØ 1,2mm. D. T¨ng xÊp xØ 4,8mm. C©u 7.288. Mét tÊm ®ång h×nh vu«ng cã c¹nh dµi lµ 50cm khi nhiÖt ®é lµ 00C. CÇn nung nãng tíi nhiÖt ®é t b»ng bao nhiªu ®Ó diÖn tÝch cña tÊm ®ång t¨ng thªm 16cm2. HÖ sè në dµi cña ®ång lµ 17.10-6 K-1. A. t = 1880C. B. t = 5000C. C. t = 1000C. D. t = 8000C. C©u 7.289. So s¸nh sù në dµi cña Nh«m, §ång vµ S¾t b»ng c¸ch liÖt kª chóng theo thø tù gi¶m dÇn cña hÖ sè në dµi. A. Nh«m, §ång, S¾t. B. Nh«m, S¾t, §ång. C. §ång, S¾t, Nh«m. 49
 50. D. S¾t, §ång, Nh«m. C©u 7.290. Mét vßng nh«m máng cã ®­êng kÝnh lµ 50mm vµ cã träng l­îng P = 0,068N ®­îc treo vµo mét lùc kÕ lß xo sao cho ®¸y cña vßng nh«m tiÕp xóc víi mÆt n­íc. Lùc F ®Ó kÐo vßng nh«m ra khái mÆt n­íc b¨ng bao nhiªu nÕu biÕt hÖ sè c¨ng bÒ mÆt cña n­íc lµ 0,072 N/m. A. F = 0,091N. B. F = 0,0113 N. C. F = 0,0226 N. D. F = 0,113 N. C©u 7.291. NhiÖt nãng ch¶y riªng cña chÊt r¾n phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo. A. B¶n chÊt cña chÊt r¾n. B. B¶n chÊt vµ nhiÖt ®é cña chÊt r¾n. C. B¶n chÊt, nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt bªn ngoµi cña chÊt r¾n. D. B¶n chÊt vµ khèi l­îng cña chÊt r¾n. C©u 7.292. VËt nµo d­íi ®©y chÞu biÕn d¹ng nÐn: A. Trô cÇu. B. D©y c¸p cña cÇu treo. D. Thanh nèi c¸c toa xe löa ®ang ch¹y. D. ChiÕc xµ beng ®ang bÈy mét hßn ®¸ to. C©u 7.293. Mét thanh thÐp dµi 5m cã tiÕt diÖn 1,5cm2 ®­îc gi÷ chÆt mét ®Çu. BiÕt suÊt ®µn håi cña thÐp lµ E = 2.1011Pa. T¸c dông lùc kÐo F = 1,5.104N vµo ®Çu kia cña thanh thÐp. Hái thanh dµi thªm bao nhiªu: A. 2,5mm. B. 5mm C. 25mm D. 0,5mm. C©u 7.294: HÖ sè në dµi v× nhiÖt cña mét vËt liÖu, ®¼ng h­íng lµ α ë 0 0C. HÖ sè në khèi β cña nã ë 00C lµ: A.β = 3α B.β = α 3 C.β = α D.β = α 1/3. C©u 7.295. Dây đồng thau dài 1,8m, đường kính tiết diện 0,8mm bị kéo dãn một đoạn 1mm. Tính lực kéo biết rằng suất đàn hồi của đồng thau là 9.1010 Pa. A.25N. B.50N. C.100N. D.75N. C©u 7.296. Một thước mét bằng dây thép có chiều dài 1m ở 00 C. Tính chiều dài của thước này ở 500 C. Cho biết hệ số nở dài của thép là 12.10 6 K 1 . 50
 51. A. 1,0006m. B. 1,004m. C. 1.006m. D.1,0004m. C©u 7.297. Một thước mét bằng thép có chiều dài 1m ở 0 C.0 Khi có chiều dài là 1,00048m thì nhiệt độ của môi trường là bao nhiêu? Cho biết hệ số nở dài của thép là 12.10 6 K 1 . A. 400C. B. 500C. C. 250C. D. 300C C©u 7.298. Ph¶i lµm theo c¸ch nµo sau ®©y ®Ó t¨ng ®é cao cét n­íc trong èng mao dÉn. A. Dïng èng mao dÉn cã ®­êng kÝnh nhá h¬n. B. T¨ng nhiÖt ®é cña n­íc. C. Pha thªm r­îu vµo n­íc D. Dïng èng mao dÉn cã ®­êng kÝnh lín h¬n. C©u 7.299. Trong 1m3 kh«ng khÝ ë 150C cã 10g h¬i n­íc. BiÕt r»ng ë nhÞªt ®é ®ã khèi l­îng riªng h¬i n­íc b·o hoµ lµ 12,8g/cm3. H·y x¸c ®Þnh ®é Èm tØ ®èi cña kh«ng khÝ: A. f = 78%. B. f = 12,8%. C. f = 25,6%. D. f = 100%. C©u 7.300. Tr­êng hîp nµo d­íi ®©y ®é Èm t­¬ng ®èi cao nhÊt. A. Trong 1 m3 kh«ng khÝ chøa 28 g h¬i n­íc ë 300 C. B. Trong 1 m3 kh«ng khÝ chøa 10 g h¬i n­íc ë 250 C. C. Trong 1 m3 kh«ng khÝ chøa 4 g h¬i n­íc ë 50 C. D. Trong 1 m3 kh«ng khÝ chøa 7 g h¬i n­íc ë 100 C. Hết ngày 29/82007 51