Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 286 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Lý Nhân Tông

doc 4 trang thungat 21/07/2021 1610
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 286 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Lý Nhân Tông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_lan_1_mon_toan_lop_11_ma_de_286_nam_h.doc

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 286 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Lý Nhân Tông

  1. SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG NĂM HỌC: 2019 - 2020 MÔN: TOÁN 11 ( 40 câu trắc nghiệm ) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 286 (Học sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: SBD: 4 Câu 1: Số tự nhiên n thỏa mãn đẳng thức Cn 5 là A. .n 3 B. . n 5 C. . n 2D. . n 4 Câu 2: Số cách chọn ra 3 học sinh làm ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư từ lớp có 35 học sinh là A. C3 B. A3 P D. A32 35 35 C. 3 35 1 sin x Câu 3: Tập xác định của hàm số y là: 1 cos x  A. R \ k2 ,k Z  B. R \ k2 ,k Z 2   C. R \ k ,k Z D. R \ k2 ,k Z  2  Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M 1; 2 . Phép tịnh tiến theo véctơ v 1; 4 biến điểm M thành điểm M . Tọa độ điểm M là: A. M 2; 2 B. M 2;2 C. M 0;6 D. M 0; 6 Câu 5: Chọn đáp án đúng trong các câu sau với y có đơn vị là độ, k là số nguyên: x y k2 x y k A. sin x sin y B. sin x sin y x y k2 x y k x y k2 x y k3600 C. sin x sin y D. sin x sin y 0 0 x y k2 x 180 y k360 Câu 6: Khẳng định nào sau đây sai A. Hàm số y = sin x đồng biến trên khoảng 0; 2 B. Hàm số y = cot x nghịch biến trên khoảng 0; C. Hàm số y = cos x nghịch biến trên khoảng 0; 2 D. Hàm số y = sin x đồng biến trên khoảng 0; Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho phép tịnh tiến theo u a;b và phép tính tiến này biến điểm M x; y thành điểm M ' x '; y ' . Khi đó khẳng định nào sau đây là sai: x x ' a  x ' x a  A. B. M 'M u C. D. MM ' a;b y y ' b y ' y b 2 Câu 8: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y cos x trên đoạn ; lần lượt là 3 6 3 1 1 1 1 A. ;. B. ;. 1 C. ;. 0 D. ; . 1 2 2 2 2 2 Trang 1/4 - Mã đề thi 286
  2.  Câu 9: Cho hình thoi ABCD, tâm O . Phép tịnh tiến theo OB biến điểm D thành điểm nào? A. Điểm A B. Điểm O C. Điểm B D. Điểm C Câu 10: Cho phép vị tự tỉ số k=2  biến điểm A thành điểm B và biến điểm C thành điểm D,  khi đó A. AB 2CD B. AC 2BD C. 2AC BD D. 2AB CD Câu 11: Từ các chữ số 1,3,4,5,6 ta lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Số các số lập được là: A. 360 B. 120 C. 6 D. 720 Câu 12: Một hộp có 4 quả cầu xanh và 7 quả cầu đỏ, số cách lấy ra 3 quả cầu cùng màu từ hộp đó là 3 3 3 3 3 3 3 A. .C 4 C7 B. A4 A7 . C. . C4 .C7 D. . C11 Câu 13: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự biến d thành d’? A. Có vô số phép vị tự B. Có một phép duy nhất C. Không có phép nào D. Chỉ có hai phép vị tự Câu 14: Một hộp có 20 chiếc bút trong đó có 8 bút bi và 12 bút chì. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 2 chiếc bút trong hộp. A. 380 B. 20 C. 190 D. 96 Câu 15: Cho hình vuông ABCD, tâm O . Phép quay tâm O với góc quay nào dưới đây biến hình vuông ABCD thành chính nó? A. 450. B. 1200 C. 900. D. 300 Câu 16: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số ? A. 32 B. 10 C. 24 D. 60 2 n Câu 17: Cho n là số tự nhiên thỏa mãn Cn 21 . Hỏi khai triển 1 x có bao nhiêu số hạng? A. 9 B. 7 C. 10 D. 8 Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(- 3; 5). Qua phép tịnh tiến theo v (2; 1),điểm M là ảnh của điểm nào sau đây? A. H(5; 6) B. K(5; - 6) C. J(- 5;6) D. I(- 1;4) 5 1 Câu 19: Hệ số của số hạng chứa x3 trong khai triển nhị thức 2x là? x A. 60 B. 90 C. 120 D. 80 Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 2x – y + 3 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = - 2 có phương trình? A. 2x – y + 6 = 0 B. 2x + y – 3 = 0 C. 2x – y + 1 = 0 D. 2x – y – 6 = 0 Câu 21: Một câu lạc bộ có 40 học sinh tham gia. Câu lạc bộ cần chọn ba học sinh đi tham gia giao lưu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? A. 9880 B. 59280 C. 320 D. 1640 Câu 22: Tính tổng T các nghiệm trong [0; 2π] của phương trình 2sin x 3 0 bằng? 3 A. B. π C. 2π D. 2 2 Câu 23: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 3sin2x - (3m+2)cos2x = 2m - 1 vô nghiệm A. 2 B. 1 C. 0 D. 3 Câu 24: Cho k,n Î ¥,1 £ k £ n . Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai ? k k n- k A. An n. n 1 n k 1 B. Cn = Cn Ak C. C k n D. C k- 1 + C k = C k n k! n- 1 n- 1 n Trang 2/4 - Mã đề thi 286
  3. Câu 25: Phương trình cos2x + 7sinx - 4 = 0 có nghiệm là? x k2 x k2 3 6 A. ,k ¢ B. ,k ¢ 2 x k2 x k2 3 6 x k2 x k2 3 6 C. ,k ¢ D. ,k ¢ 5 x k2 x k2 3 6 Câu 26: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx - 4cosx + 6 A. - 1 B. 1 C. 2 D. - 2 Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : x + 3y - 2 = 0. Qua phép tịnh tiến theo v (3;4) , d là ảnh của đường thẳng nào dưới đây? A. x + 3y – 5 = 0 B. x + 3y – 11 = 0 C. x - 3y + 5 = 0 D. x + 3y + 13 = 0 1 Câu 28: Tập xác định của hàm số y sin 2x 1   A. D ¡ \ k ,k ¢  B. D ¡ \ k ,k ¢  4  2    C. D ¡ \ k2 ,k ¢  D. D ¡ \ k2 ,k ¢  4  2  Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x - 1) 2 + (y + 3)2 = 9. Ảnh của đường tròn (C) qua phép quay tâm O, góc quay – 900 có phương trình? A. (x + 1)2 + (y - 3)2 = 9 B. (x + 1)2 + (y + 3)2 = 9 C. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 9 D. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 9 Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3; 4). Ảnh của điểm M qua phép quay tâm O, góc quay 90 0 là điểm nào sau đây? A. M’(3; - 4) B. M’(- 4;3) C. M’(- 3; 4) D. M’(4; - 3) Câu 31: Cho tam giác đều tâm O . Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc quay , 0 2 biến tam giác trên thành chính nó? A. Ba. B. Hai. C. Bốn. D. Một. Câu 32: Tính tổng các chữ số gồm 5 chữ số được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5? A. 4859473 B. 3847294 C. 5599944 D. 33778933 Câu 33: Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẻ: A. 72 . B. 144 . C. 6 . D. 720 . Câu 34: Hỏi trên đoạn 0;2018  , phương trình 3cot x 3 0 có bao nhiêu nghiệm? A. 2018. B. 6339. C. 2017. D. 6340. Câu 35: Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ tcủa một năm không é ù nhuận được cho bởi hàm số: d (t)= 3sin ê (t - 80)ú+ 12 , t Î ¢ và 0 < t £ 365 . Vào ngày nào trong ëê182 ûú năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất? A. .3 53 B. . 262 C. . 171 D. . 80 Câu 36: Cho hình thang ABCD có hai cạnh đáy là AB và CD thỏa mãn AB=3CD, Phép vị tự biến điểm A thành điểm C và biến điểm B thành điểm D có tỉ số k là: 1 1 A. k . B. .k C. . k 3 D. . k 3 3 3 Trang 3/4 - Mã đề thi 286
  4. Câu 37: Cho đa giác đều 20 cạnh nội tiếp đường tròn (O). Xác định số hình thang có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác đều A. 765 B. 720 C. 315 D. 810 Câu 38: Làng Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nổi tiếng với trò chơi dân gian đánh đu. Trong trò chơi này, khi người chơi nhún đều thì cây đu sẽ đưa người chơi dao động qua lại ở vị trí cân bằng. Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy rằng khoảng cách h (tính bằng mét) từ người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn qua thời gian t (t và0 được tính bằng giây) bởi hệ thức h d với d 3cos[ (2t 1)] , trong đó quy ước rằng d > 0 khi vị trí cân bằng ở phía sau lưng người 3 chơi đu và d < 0 trong trường hợp trái lại. Tìm thời điểm đầu tiên sau 10 giây mà người chơi đu ở xa vị trí cân bằng nhất. A. Giây thứ 11 B. Giây thứ 12,5 C. Giây thứ 10,5 D. Giây thứ 13 Câu 39: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau, chia hết cho 4, nhỏ hơn 4567 và có chữ số hàng chục là số lẻ. A. 170 B. 171 C. 173 D. 172 Câu 40: Cho đường tròn (C): x 2 y 2 25 . Tìm tất cả các giá trị m để trên đường thẳng: 3x -4y+ m = 0 có đúng một điểm I sao cho phép vị tự tâm I tỉ số k = -2 biến đường tròn (C) thành đường tròn (T) mà (C) và (T) tiếp xúc ngoài nhau. A. m { 2;3} B. m { 25;25} C. m { 5;5} D. m = 0 HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 286