Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 11 - Mã đề 209 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Lý Thái Tổ

docx 4 trang thungat 21/07/2021 870
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 11 - Mã đề 209 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Lý Thái Tổ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_lop_11_ma_de_209_nam_hoc.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 11 - Mã đề 209 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Lý Thái Tổ

  1. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ MÔN: TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; Ngày thi: 26/10/2019 (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1. Phương trình nào trong số các phương trình sau đây có nghiệm A. .2 sin xB. 3. cos x 1 C. .s in x D. . cos x 3 0 sin x 3cos x 6 Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y 3sin x 4 cos x 1. A. max y 4; min y 4 B. max y 6; min y 4 C. max y 6; min y 1 D. max y 6; min y 2 Câu 3. Hình nào sau đây có vô số trục đối xứng? A. Hình tròn. B. Hình vuông. C. Tam giác đều. D. Đoạn thẳng. Câu 4. Có bao nhiêu hàm số trong các hàm số sau y 2sin 2x; y x tan2 x; y x2 cos x; y x cos x là hàm số chẵn trên tập xác định của nó? A. .3 B. . 1 C. . 4 D. . 2 Câu 5. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình 2m sin x cos x+4sin 2 x m có nghiệm. A. .m 4 B. . m 0 C. . m D.4 . m 0 Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ ảnh của điểm M 2;2 qua phép quay tâm O góc quay 450 . A. (2; 2 ). B. . 0;2 2 C. . 2 2;0D. ( 2; 2). Câu 7. Tính tổng các nghiệm của phương trình sin x cos 2x thuộc đoạn.0;20  A. .3 95 B. . 295 C. . 205 D. . 190 Câu 8. Cho điểm A(1; 3), B(m; 2m+1 ), C(m+1; 3m+1). Với giá trị nào của m thì V( A;2) (B) C ? A. .m 0 B. . m 2 C. . m D. 2 . m 3 Câu 9. Tìm phương trình đường tròn C là ảnh của đường tròn C : x2 y2 1 qua phép đối xứng tâm I 1;0 . A. . x 2 2 B.y .2 1 C. . x2 D. y . 2 2 1 x2 y 2 2 1 x 2 2 y2 1 Câu 10. Tìm tập xác định của hàm số y 2019 cot 2x 2020 .    A. .D ¡ \B. . k C. . D ¡ \ D. . k  D ¡ D ¡ \ k  2  4 2  2  Câu 11. Phương án nào sau đây là sai? A. cosx 0 x k2 . B. .cC.os x 1 x k2 cosx D. 1 x k2 cosx 0 x k 2 2 Câu 12. Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và lớn hơn 350? A. .3 2 B. . 40 C. . 43 D. 56 Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy , điểm M 2;3 là ảnh của điểm nào qua phép tịnh tiến theo v ( 2;1) A. N(4;2). B. N(1;2). C. N(1;-2). D. N(0;4). Trang 1/4 - Mã đề 209
  2. Câu 14. Cho hình vuông ABCD có tâm O . Có bao nhiêu phép quay tâm O góc quay (0 2 ) biến hình vuông thành chính nó. A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 15. Từ thành phố A tới thành phố B có 3 con đường, từ thành phố B tới thành phố C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A tới C qua B ? A. .2 4 B. . 7 C. . 12 D. . 6 Câu 16. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình cos3x cos 4x cos5x 0 là A. . B. . C. . D. . 2 4 16 8 Câu 17. Số nghiệm của phương trình cot x+ 3 0 trên 0;2020  là: A. .2 019 B. . 4040 C. . 2020 D. . 2021 Câu 18. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 5sin x 12cos x m có nghiệm? A. .2 6 B. . 13 C. . 27 D. Vô số. Câu 19. Cho x0 là nghiệm của phương trình sin x cos x 2 sin x cos x 2 thì giá trị của P 3 sin 2x0 là A. .P 1 B. . P 3 C. . P 0 D. . P 2 Câu 20. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ; ? 2 A. .y tan x B. . y coC.s x . D. .y cot x y sin x Câu 21. Với các chữ số 0,1, 2,3, 4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 . A. .4 0 B. 32 C. . 38 D. . 36 Câu 22. Cho đường thẳng d :x 2 y 1 0 , ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véc tơ v 2;1 là A. . d ' :B.x . 2y 1C. 0 d ' : 2x . y D. 7 . 0 d ' : x 2y 1 0 d ' : x 2y 3 0 Câu 23. Nghiệm của phương trình sin x 1 là A. k2 , k ¢ . B. k , k ¢ . C. k , k ¢ . D. k2 , k ¢ 2 2 2 2 3 Câu 24. Phương trình tan 3x 30 có tập nghiệm là. 3 A. . k180, k B.¢ . C. . k90, k D.¢ . k360, k ¢  k60, k ¢  Câu 25. Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình 4 cos2 x 4 cos x 3 0 trên đường tròn lượng giác là ? A. .2 B. . 0 C. . 1 D. . 4 Câu 26. Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng? (1) Phép vị tự là một phép dời hình. (2) Phép đối xứng tâm là một phép dời hình. (3) Phép tịnh tiến không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì. (4) Phép quay tâm O góc quay bất kì biến M thành M / thì O, M, M / thẳng hàng. A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 27. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: 2x + y – 5 = 0. Viết phương trình d ' là ảnh của d qua phép đồng dạng thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục Ox và phép vị tự tâm O tỉ số 2 . A. 2x – y – 10 = 0. B. 2x + y + 1 = 0. C. 2x + y + 10 = 0. D. 2x – y + 10 = 0. Trang 2/4 - Mã đề 209
  3. sin 2x Câu 28. Tính tổng các nghiệm thuộc  ;3  của phương trình: 0 . cos x 1 A. .8 B. . 10 C. . 9 D. . 4 Câu 29. Phép vị tự tâm I 2;3 tỉ số k 2 biến điểm A 1;1 thành điểm A' . Tọa độ điểm A' . A. .A 4;7 B. . A 7;0 C. . D.A . 7;4 A 0;7 Câu 30. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số nào trong bốn phương án A ,B ,C ,D . A. .y 1 sin x B. . y C.sin . x D. . y cos x y 1 sin x Câu 31. Tìm số phát biểu đúng trong 4 mệnh đề sau: (1): Trên ¡ , hàm số y cos3x có tập giá trị là  1;1 . (2): Trên 0;  , hàm số y sin x có tập giá trị là  1;1 . (3): Trên ¡ , hàm số y x cos3x là hàm số lẻ. (4): Trên ¡ , hàm số y xsin2 2x là hàm số chẵn. A. .1 B. . 4 C. . 2 D. . 3 2 2 2 2 2 Câu 32. Cho đường tròn C : x m y 2 5 và C : x y 2 m 2 x 6y 12 m 0 . Gọi m0 là giá trị của tham số để tồn tại một phép tịnh tiến biến C thành C . Khẳng định nào sau đây đúng? 2 A. .m 0 2;0 B. . C.m .0 4; 2 D. . m0 0;2 m0 4 Câu 33. Hàm số nào sau đây có tập xác định là ¡ ? 1 tan 2x sin 3x 3 A. .y cos B. . yC. . D. . y y 2sin x x sin2 x 1 cos 4x 4 Câu 34. Hàm số nào sau đây là hàm số có chu kì tuần hoàn bằng . x x A. .y tan B. . y taC.n x . D. . y sin x y sin 2 2 3 Câu 35. Phương trình sin 2x có nghiệm dạng k ,  k với ,  ; . Khi đó,  2 2 2 bằng A. . B. . C. . D. 2 3 2 Câu 36. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất mcủa hàm số f x cos2 x sin x 3 . 7 7 7 A. .m 1;M 2B. . C.m . ;M D.2 . m ;M 4 m ;M 4 4 4 4 Câu 37. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Họ gặp nhau nên bắt tay nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay biết rằng các ông bắt tay mọi người trừ vợ của mình và các bà vợ không bắt tay nhau? A. 180. B. 135. C. 190. D. 145. 2 2 ' Câu 38. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) : (x 1) (y 1) 4 . Gọi (C ) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm I 1;1 tỉ số k . Xác định k sao cho (C ' ) đi qua M 5;4 . Trang 3/4 - Mã đề 209
  4. 5 9 3 1 A. k . B. .k C. . k D. . k 2 2 2 2 Câu 39. Một đề trắc nghiệm khách quan có 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời. Có bao nhiêu phương án trả lời? A. 40. B. 410. C. 104. D. 4. Câu 40. Có 3 bạn nam và 3 bạn nữ được xếp vào một ghế dài có 6 vị trí. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ lẫn nhau? A. .2 4 B. . 48 C. . 72 D. . 36 2sin x 3cos x 1 Câu 41. Biết rằng M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y . Tính giá trị sin x cos x 4 của biểu thức P M 2 m 2 Mm . 93 51 67 53 A. .P B. . P C. . PD. P 49 49 49 49 Câu 42. Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh tổ đó đi trực nhật. A. .2 0 B. . 11 C. . 10 D. . 30 Câu 43. Gọi S là tập các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn  2020;2020 sao cho phương trình 2msin x m 2 0 có nghiệm. Số phần tử của S là. 3 A. .4 038 B. . 4039 C. . 4036 D. . 4040 Câu 44. Có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có 4 chữ số đôi một khác nhau? A. .4 500 B. . 50000 C. . 2520 D. . 2296 Câu 45. Trong một buổi khiêu vũ có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đôi nam nữ để khiêu vũ? A. .3 8 B. . 703 C. . 360 D. . 1406 Câu 46. Từ các chữ số 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 3? A. 42. B. 44. C. 48. D. 40. Câu 47. Cho A(-2; 1), B(4; 1 ), C(-2; 5). Phép vị tự tâm I(3; 5) tỉ số k = 3 biến ABC thành A' B 'C ' . Diện tích A' B 'C ' bằng A. .3 6 B. . 108 C. . 24 D. 216 Câu 48. Tất cả các giá trị của m để phương trình cos 2x 2m 1 cos x m 1 0 có đúng 2 nghiệm x ; 2 2 là A. . 1 m 0 B. . 0 mC. . 1 D. . 1 m 1 0 m 1 2 5 Câu 49. Cho phương trình cos 2x 4cos x . Khi đặt t cos x , phương trình đã cho trở 3 6 2 6 thành phương trình nào dưới đây? A. .4 t 2 8t 5B. .0 C. . 4t 2 8t D.5 . 0 4t 2 8t 3 0 4t 2 8t 3 0 Câu 50. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng : x 2y 3 0 và : 2x y 4 0 . Qua phép đối xứng tâm I 1; 3 , điểm M trên đường thẳng biến thành điểm N thuộc đường thẳng . Tính độ dài MN . A. .M N 2 13 B. . MNC. .1 3 D. . MN 12 MN 10 Hết Trang 4/4 - Mã đề 209