Đề thi học kỳ I môn Toán Khối 11 - Mã đề 447 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Tiểu Cần

pdf 3 trang thungat 21/07/2021 380
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I môn Toán Khối 11 - Mã đề 447 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Tiểu Cần", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ky_i_mon_toan_khoi_11_ma_de_447_nam_hoc_2019_2020.pdf

Nội dung text: Đề thi học kỳ I môn Toán Khối 11 - Mã đề 447 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Tiểu Cần

  1. SỞ GD&ĐT TRÀ VINH ĐỀ THI HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT TIỂU CẦN NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN – Khối lớp 11 Thời gian làm bài : 90 phút (Đề thi có 03 trang) (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh : Số báo danh : Mã đề 447 I. Trắc nghiệm ( 5.0 điểm ): ( Học sinh làm bài trên giấy thi ; VD Câu 1: A; ) Câu 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 học sinh vào 7 ghế kê thành hàng ngang? A. 49 . B. 7 . C. 7!. D. 77 . Câu 2. Tập xác định của hàm số yx tan là. A. \, kk . B. .   C. \,  kk . D. \,  kk . 22 2 Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho v 2;5 . Tìm ảnh của điểm A 1; 2 qua phép tịnh tiến theo vectơ v . A. A 3;7 . B. A 1;3 . C. A 3; 1 . D. A 3; 7 . 1 Câu 4. Nghiệm của phương trình cos 2x là 2 A. x k2 k . B. x k2 k 3 4 C. x k2 k . D. x k k . 6 6 Câu 5. Từ tập A 1;2;3;4;5;6;7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau A. 35 . B. 2401. C. 840. D. 24 . Câu 6. Trên một giá sách có 4 quyển sách Toán khác nhau và 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn ra 1 quyển sách từ giá sách trên. A. 9 . B. 20 . C. 4 . D. 5 . Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm A 3;2 Tìm ảnh của điểm qua phép quay tâm O, góc quay 90 . A. A 2;3 . B. A 3; 2 . C. A 3; 2 . D. A 2; 3 . Câu 8. 2 Cho 20 đường thẳng phân biệt. Số giao điểm nhiều nhất có được từ các đường thẳng này? 2 2 2 A. A20 . B. 20.19 . C. C20.2!. D. C20 . Câu 9. Khẳng định nào dưới đây là sai ? A. Hàm số yx sin là hàm số lẻ trên tập xác định. B. Hàm số yx cot là hàm số chẵn trên tập xác định. C. Hàm số y sin x tan x là hàm số lẻ trên tập xác định. 1/3 - Mã đề 447
  2. D. Hàm số yx cos là hàm số chẵn trên tập xác định. Câu 10. Một hộp chứa 4 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 6 quả cầu vàng. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 quả cầu cùng màu ? 4 44 4 444 A. A15 . B. 1 CC56. C. C15 . D. CCC4 5 6 . Câu 11. Một bình đựng 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để có được ít nhất hai viên bi đỏ là bao nhiêu? 13 42 48 12 A. . B. . C. . D. . 55 55 55 55 Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng :xy 3 1 0 qua phép tịnh tiến theo véctơ v 1; 2 . A. :xy 3 4 0 . B. :xy 3 1 0 . C. :xy 3 4 0 . D. :xy 3 6 0 . Câu 13. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số yx 3sin 2 lần lượt là: A. 5;1. B. 5;1. C. 1; 5 . D. 5; 1. Câu 14. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. sinx 0 xk2 , k . B. tanx 0 xk2 , k . C. cosx 0 xk 2 , k . D. cosx 1 xk 2 , k . 2 Câu 15. Tìm hệ số của số hạng thứ 8 trong khai triển 32 x 10 theo lũy thừa tăng dần của x ? 7 3 7 7 7 3 7 7 8 2 8 8 A. Cx10.3 .2 . . B. C10.3 .2 . C. C10 . D. Cx10.3 .2 . . Câu 16. Đội tuyển học sinh giỏi của trường THPT Tiểu Cần có 5 học sinh giỏi toán là nam, 2 học sinh giỏi văn là nam và 3 học sinh giỏi văn là nữ. Cần chọn 3 em đi thi cấp Tỉnh. Tính xác suất để trong 3 em được chọn có cả nam và nữ, có cả học sinh giỏi toán và học sinh giỏi văn. 5 1 3 5 A. . B. . C. . D. . 8 4 4 48 Câu 17. Số nghiệm nằm trong đoạn ; của phương trình sinx 3 co s x 1 là 22 A. 4 . B. 2 . C. 5 . D. 3 . 1 3 5 2019 Câu 18. Tổng TCCCC 2019 2019 2019 2019 bằng: A. 212018 . B. 22019 . C. 22018 . D. 212019 . Câu 19. Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến . Chọn ngẫu nhiên 2 tấm, tính xác suất để chọn được 2 thẻ mà tích hai số được đánh trên thẻ là số chẵn. 10 9 29 29 A. . B. . C. . D. . 19 38 38 76 Câu 20. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn C có phương trình xy 2 22 1 4 . Phép vị tự tâm O (với O là gốc tọa độ) tỉ số k 3 biến C thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ? A. xy 6 22 3 36 . B. xy 6 22 3 36 . C. xy 2 22 1 16 . D. xy 2 22 1 36. 2/3 - Mã đề 447
  3. II. Tự luận ( 5.0 điểm ): Bài 1 ( 1.5 điểm ): Giải các phương trình sau: 1) 2 x + -3 =0 2) ( )= 2 - 10 3 Bài 2 ( 1.0 điểm ): Tìm số hạng chứa trong khai triển : x x Bài 3 ( 0.5 điểm ): Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 người ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau ,sau đó với mỗi số lập được viết lên một lá thăm ,bỏ vào hộp kín. Từ hộp kín đó người ta chọn ngẫu nhiên một lá thăm. Tính xác suất để lá thăm được chọn có viết số lớn hơn 2019 ? Bài 4 ( 2.0 điểm ): Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA, SB. 1). Tìm giao tuyến của ( SAC ) và (SBD) 2). Tìm giao điểm của SD và (BCM). 3). Gọi I = DM CN. Chứng minh rằng : SI // (NAD). HẾT 3/3 - Mã đề 447