Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 501 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Yên Lạc (Có đáp án)

doc 6 trang thungat 21/07/2021 2430
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 501 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Yên Lạc (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_chat_luong_lan_3_mon_toan_lop_11_ma_de_501_n.doc

Nội dung text: Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 501 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Yên Lạc (Có đáp án)

  1. SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI MÔN: TOÁN -LỚP 11 Đề thi có 05 trang Thời gian làm bài 90 phút; Không kể thời gian giao đề./. MÃ ĐỀ THI: 501 x cos x khi x < 0 2x2 Câu 1: Số điểm gián đoạn của hàm số f (x) khi 0 x<1 là 1 5x 3 2x khi x 1 A. 2 B. 3 C. 0 D. 1 2sinx 3 Câu 2: Điều kiện xác định của hàm số y là 1 cos x A. x k B. x k C. x k2 D. x k 2 Câu 3: Với n N *,n 2 , giá trị của 2 bằng C n n! n(n 1) A. Đáp án khác B. n(n 1) C. D. 2 2 Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD có các cạnh đối diện không song song với nhau. Tìm giao điểm của đường thẳng AD với mặt phẳng (SBC) A. Điểm H, trong đó H AD  SC B. Điểm E, trong đó E AD CB C. Điểm F, trong đó F AD  SB D. Không có giao điểm cần tìm Câu 5: Trong một buổi liên hoan văn nghệ có 10 cặp nam nữ, trong đó có 4 cặp vợ chồng. Chọn ngẫu nhiên 3 người để biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Tính xác suất để trong 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào? 89 82 6 A. Đáp án khác B. C. D. 95 95 95 Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = 2, AD = 2 3 . Cạnh bên SA = 4 và vuông góc với đáy. Mặt phẳng ( ) đi qua A, vuông góc với SC. Tính diện tích S của thiết tạo bởi ( ) với hình chóp đã cho 4 6 48 6 24 6 A. B. C. D. Đáp án khác 7 35 35 Câu 7: Cho cấp số cộng có các số hạng đầu tiên lần lượt là 5; 9; 13; 17; .Tìm số hạng tổng quát u n của cấp số cộng: u n n 1 A. un 4n 1 B. un 4n 1 C. un 5.4 D. un 4n 5 Câu 8: Trong các dãy số (un ) cho bởi số hạng tổng quát un sau, dãy số nào là dãy số tăng? 2n 1 n 5 1 1 A. u B. u C. u D. u n n 1 n 3n 1 n 3n n n Câu 9: Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 4x3 6x2 1 , biết tiếp tuyến đi qua điểm A( 1; 9) ? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Trang 1/6 - Mã đề thi 501
  2. x2 1 1 khi x 0 Câu 10: Cho hàm số f (x) x . Tìm m để hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x = 0; m khi x=0 tính f '(0) ? 1 1 A. m = 0; f '(0) 0 B. m = 0; f '(0) C. Đáp án khác D. m = 1; f '(0) 2 2 x m 0 Câu 11: Tìm m để hệ bất phương trình 2 có nghiệm ? x 1 0 A. m 1 B. m 1 C. m 1 D. m 1 Câu 12: Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất để 3 sản phẩm được lấy ra có ít nhất 1 sản phẩm tốt? 135 3 244 15 A. B. C. D. 988 247 247 26 sin 2x 1 Câu 13: Tất cả các nghiệm của phương trình 0 là 2.cos x 1 x k2 3 4 A. x k B. x 2k C. x 2k D. 4 4 4 3 x k2 4 Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy (ABCD); SA = 3. Gọi là góc giữa đường thẳng SD và mp (SAB). Tính cos ? 2 2 3 A. Đáp án khác B. C. D. 13 3 13 13 Câu 15: Một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 6 hạt dẻ vào ô vuông đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt dẻ nhiều hơn ô đầu tiên là 4, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt dẻ nhiều hơn ô thứ hai là 4, và cứ thế tiếp tục đến ô cuối cùng. Biết rằng đặt hết số hạt dẻ trên bàn cờ người ta phải sử dụng hết 19 998 hạt dẻ. Hỏi bàn cờ có bao nhiêu ô? A. 99 B. 101 C. 98 D. Đáp án khác 5n2 n 5 Câu 16: Kết quả của giới hạn lim là n2 n 7 A. 5 B. 0 C. 5 D. Câu 17: Kết quả của giới hạn lim 3 3x3 1 x2 3 là x ( ) A. Đáp án khác B. C. 0 D. Câu 18: Tính tổng S 1 2 2n bằng C 2n C 2n C 2n A. S 2n B. S 22n 1 C. S 22n D. S 22n 1 m Câu 19: Tìm số giá trị nguyên của m để phương trình msin x (m 1)cosx vô nghiệm cos x A. 3 B. 5 C. Đáp án khác D. 4 Câu 20: Hàm số nào sau đây có tập xác định là tập R? 1 x 2 A. y x2 x2 1 2 B. y x 3 C. y D. y x 5 x2 2 Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai? Trang 2/6 - Mã đề thi 501
  3. A. Nếu đường thẳng a song song với mp (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a mà cắt (P) thì cắt theo giao tuyến song song với a. B. Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua 2 đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đó (hoặc trùng với 1 trong 2 đường thẳng đó). C. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt không song song thì cắt nhau. D. Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng. x 1 Câu 22: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình x 2 4 x x 5 A. x ( 5; ) B. x ( 5;4] C. x [ 5;4] D. x ( ;4] Câu 23: Cho tứ diện ABCD, trên các cạnh AB, BC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN cát AC tại điểm I. Điểm I không thuộc mặt phẳng nào sau đây? A. (DMN) B. (ACD) C. (BCD) D. (ABC) Câu 24: Gọi M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx - 2. Gía trị M + m là A. 6 B. 4 C. 4 D. 2 2 x 0 Câu 25: Tập nghiệm S của hệ bất phương trình là 2x 1 x 2 A. S ( ; 3) B. S ( 3; ) C. S ( ;2) D. S ( 3;2) Câu 26: Có bao nhiêu giá trị thực của x để 3 số 2x – 1; x ; 2x + 1 theo thứ tự lập thành cấp số nhân A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 x 1 Câu 27: Kết quả của giới hạn là lim 2 x 1 x x 3 1 2 A. B. 1 C. 0 D. 3 5 2x Câu 28: Tính đạo hàm của hàm số f (x) tại x = 0 ? x 1 A. 2 B. 2 C. 6 D. 1 Câu 29: Gieo 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất để có đúng 1 lần xuất hiện mặt 6 chấm 12 25 11 10 A. B. C. D. 36 36 36 36 Câu 30: Hàm số y = sin2x nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ? A. ( ; ) B. ( ; ) C. ( ; ) D. (0; ) 4 2 4 2 2 4 2 Câu 31: Họ giá trị của các cung lương giác x k ; k Z được biểu diễn bởi mấy điểm trên 6 3 đường tròn lượng giác ? A. 3 B. 2 C. 4 D. Vô số x2 2x 2x Câu 32: Kết quả của giới hạn là lim 2 x 0 4x 1 A. B. C. 0 D. 4 Câu 33: Cho x, y, z dương thỏa mãn xy yz zx 1 . x2 y2 z2 Tìm gía trị nhỏ nhất của biểu thức T ? x y y z z x Trang 3/6 - Mã đề thi 501
  4. 1 1 A. B. 1 C. D. Đáp án khác 2 3 Câu 34: Cho hình tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 20. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phẳng (GAC) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích là 100 2 A. 100 2 B. 200 3 C. D. 100 3 3 Câu 35: Số nghiệm của phương trình cot(x ) 3 trong nửa khoảng 0;2 là 4 A. 2 B. 0 C. 3 D. 1 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD có các cạnh đối diện không song song với nhau, điểm M thuộc cạnh SA. Tìm giao tuyến của cặp mặt phẳng (SAD) và (MBC) A. Đáp án khác B. MB C. SM D. MI, trong đó I AD  BC Câu 37: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x 2y 4 0 và hai điểm A(1;4), B(9;0). M   là điểm di động trên d, tìm giá trị nhỏ nhất của T MA 3MB ? A. T 4 5 B. T = 0 C. T 2 5 D. Đáp án khác Câu 38: Cho tứ diện ABCD, M là điểm nằm trên cạnh AC. Mặt phẳng ( ) qua M và song song với AB, CD. Thiết diện của tứ diện bị cắt bới mp ( ) là A. Hình thang B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình chữ nhật Câu 39: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau A. Nếu 1 mặt phảng chứa 1 đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó vuông góc. B. Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng vuông góc với mặt phẳng thứ 3 thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ 3. C. Nếu đường thẳng d vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (P) thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P). D. Nếu 2 mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều vuông góc với (Q). Câu 40: Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) nếu nó thỏa mãn điều kiện nào sau đây A. d vuông góc với 1 đường thẳng nào đó nằm trong (P) B. d vuông góc với 2 đường thẳng nằm trong (P) C. d vuông góc với 3 đường thẳng nằm trong (P) D. d vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau nằm trong (P) Câu 41: Ông An gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Gỉa sử trong khoảng thời gian gửi người gửi không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi, hỏi sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi ông An được nhận gần nhất với số tiền nào trong các số tiền sau đây? A. 189 830 000 B. 179 084 000 C. Đáp án khác D. 179 085 000 Câu 42: Cho tứ diện ABCD có AC = 6, BD = 18. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC, biết AC vuông góc với BD; Tính MN? A. 2 6 B. 3 10 C. 4 3 D. Đáp án khác Câu 43: Cho hàm số y 3x3 x2 100 , có đạo hàm y’. Để y ' 0 thì x nhận các giá trị thuộc tập hợp nào sau đây? 9 9 2 2 A. ( ; )  (0; ) B. ( ;0) C. [ ;0] D. ( ; ][0; ) 2 2 9 9 Trang 4/6 - Mã đề thi 501
  5. 3a 1 Câu 44: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a để biểu thức P(x) dương với mọi (x 3a)2 x ( ; 10) A. 4 B. 3 C. Đáp án khác D. 5 Câu 45: Tìm tâm I và bán kính R của đường tròn (C): (x-3)2 (y 1)2 7 ? A. I(3; 1); R= 7 B. I(3; 1); R= 7 C. I( 3;1); R = 7 D. I( 3;1); R= 7 Câu 46: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA a 3 và vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC). Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC). Chọn mệnh đề đúng ? 1 1 1 A. cot B. cot 2 C. tan D. cot 2 3 3 x 2 4t Câu 47: Cho đường thẳng d1 : 2x 4y 8 0 và d2 : . Tính cosin của góc giữa 2 đường y 4 2t thẳng đã cho 3 3 3 4 A. B. C. D. 2 5 5 5 5 (2x 1) x2 5 Câu 48: Kết quả của giới hạn là lim 2 x ( ) x 5x 2 2 A. 0 B. C. D. 5 5 Câu 49: Bạn An vào một quầy hàng có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác nhau. An chỉ được mua 1 cái quần hoặc 1 cái áo hoặc 1 cà vạt. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn ? A. 30 B. 13 C. 12 D. 72 Câu 50: Trong các hàm số sau, hàm số nào chẵn ? A. y x3 x2 1 B. y x4 x2 1 C. y = sinx D. y = tanx HẾT Học sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./. ĐÁP ÁN 501 1 D 501 2 C 501 3 D 501 4 B 501 5 B 501 6 B 501 7 B 501 8 A 501 9 C 501 10 B 501 11 C 501 12 C 501 13 C 501 14 D 501 15 A 501 16 C Trang 5/6 - Mã đề thi 501
  6. 501 17 D 501 18 D 501 19 D 501 20 A 501 21 C 501 22 B 501 23 C 501 24 C 501 25 A 501 26 C 501 27 D 501 28 A 501 29 D 501 30 A 501 31 A 501 32 B 501 33 A 501 34 A 501 35 A 501 36 D 501 37 A 501 38 B 501 39 D 501 40 D 501 41 D 501 42 B 501 43 C 501 44 A 501 45 A 501 46 A 501 47 B 501 48 C 501 49 B 501 50 B Trang 6/6 - Mã đề thi 501