Đề cương ôn tập môn Hóa học Lớp 1- Học kỳ II - Năm học 2020-2021

docx 8 trang thungat 2940
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Hóa học Lớp 1- Học kỳ II - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_mon_hoa_hoc_lop_1_hoc_ky_ii_nam_hoc_2020_202.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập môn Hóa học Lớp 1- Học kỳ II - Năm học 2020-2021

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – HÓA 10 NĂM HỌC 2020 – 2021 A. TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Các nguyên tử halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : A. ns2.B. ns 2np3.C. ns 2np4. D. ns 2np5. Câu 2: Nguyên tố Cl ở ô thứ 17 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion Cl- là : A. 1s22s22p63s23p4.B. 1s 22s22p63s23p2.C. 1s 22s22p63s23p6.D. 1s 22s22p63s23p5. Câu 3: Anion X- có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là : A. Chu kì 2, nhóm IVA.B. Chu kì 3, nhóm IVA. C. Chu kì 3, nhóm VIIA.D. Chu kì 3, nhóm IIA. Câu 4: Cho 4 đơn chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là : A. F2.B. Cl 2.C. Br 2.D. I 2. Câu 5: Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là : A. flo. B. clo. C. brom. D. iot. Câu 6: Trong các phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron ? A. Nhận thêm 1 electron. B. Nhận thêm 2 electron. C. Nhường đi 1 electron. D. Nhường đi 7 electron. Câu 7: Chọn câu đúng : A. Các ion F-, Cl-, Br-, I- đều tạo kết tủa với Ag+. B. Các ion Cl-, Br-, I- đều cho kết tủa màu trắng với Ag+. - - - - C. Có thể nhận biết ion F , Cl , Br , I chỉ bằng dung dịch AgNO3. D. Trong các ion halogenua, chỉ có ion Cl- mới tạo kết tủa với Ag+. Câu 8: Câu nào sau đây không chính xác ? A. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ. B. Khả năng oxi hoá của các halogen giảm từ flo đến iot. C. Trong các hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hoá: –1, +1, +3, +5, +7. D. Các halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hoá học. Câu 9: Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác : A. Tất cả muối AgX (X là halogen) đều không tan trong nước. B. Tất cả các hiđro halogenua đều tồn tại ở thể khí, ở điều kiện thường. C. Tất cả các hiđro halogenua khi tan vào nước đều cho dung dịch axit. D. Các halogen (từ F2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại. Câu 10: Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính axit và tính khử giảm dần ? A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF. C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI. Câu 11: Số oxi hoá của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lần lượt là : A. –1, +1, +3, 0, +7. B. –1, +1, +5, 0, +7. C. –1, +3, +5, 0, +7. D. +1, –1, +5, 0, +3. Câu 12: Trong các halogen, clo là nguyên tố A. Có độ âm điện lớn nhất. B. Có tính phi kim mạnh nhất. C. Tồn tại trong vỏ Trái Đất (dưới dạng các hợp chất) với trữ lượng lớn nhất. D. Có số oxi hóa –1 trong mọi hợp chất. Câu 13: Hỗn hợp khí có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào là : A. H2 và O2. B. N 2 và O2. C. Cl 2 và O2. D. SO2 và O2. Câu 14: Clo không phản ứng với chất nào sau đây ? A. NaOH. B. NaCl. C. Ca(OH) 2. D. NaBr. Câu 15: Clo tác dụng được với tất cả các chất nào sau đây ? A. H2, Cu, H2O, I2. B. H 2, Na, O2, Cu. C. H2, H2O, NaBr, Na.D. H 2O, Fe, N2, Al. Câu 16: Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất là :
  2. A. Cl2, H2O. B. HCl, HClO. C. HCl, HClO, H2O.D. Cl 2, HCl, HClO, H2O. Câu 17: Cho sơ đồ: Cl2 + KOH  A + B + H2O to Cl2 + KOH  A + C + H2O Công thức hoá học của A, B, C, lần lượt là : A. KCl, KClO, KClO 4. B. KClO 3, KCl, KClO. C. KCl, KClO, KClO 3. D. KClO 3, KClO4, KCl. Câu 18: Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào chứng minh Cl2 có tính oxi hoá mạnh hơn Br2 ? A. Br2 + 2NaCl 2NaBr + Cl2 B. Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O C. Br2 + 2NaOH NaBr + NaBrO + H2O D. Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2 Câu 19: Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò là : A. Chất khử.B. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. C. Chất oxi hoá.D. Không phải là chất khử hoặc chất oxi hoá. Câu 20: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm ? ®pnc A. 2NaCl  2Na + Cl2 ®pdd B. 2NaCl + 2H2O m.n H2 + 2NaOH + Cl2 to C. MnO2 + 4HCl đặc  MnCl2 + Cl2 + 2H2O D. F2 + 2NaCl 2NaF + Cl2 Câu 21: Khí Cl2 điều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại tạp chất là tốt nhất ? A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch AgNO 3. C. Dung dịch NaCl. D. Dung dịch KMnO 4. Câu 22: Trong phòng thí nghiệm khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây ? A. NaCl. B. KClO 3. C. HCl. D. KMnO 4. Câu 23: Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo bằng cách : A. Điện phân nóng chảy NaCl.B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. C. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl. D. Cho HCl đặc tác dụng với MnO2 ; đun nóng. Câu 24: Điện phân dung dịch muối ăn, không có màng ngăn, sản phẩm tạo thành là : A. NaOH, H2, Cl2. B. NaOH, H2.C. Na, Cl 2. D. NaCl, NaClO, H2O. Câu 25: Ứng dụng nào sau đây không phải của Cl2 ? A. Sát trùng nước sinh hoạt. B. Sản xuất kali clorat, nước Gia-ven, clorua vôi. C. Sản xuất thuốc trừ sâu 666. D. Tẩy trắng sợi, giấy, vải. Câu 26: Khi mở lọ đựng dung dịch HCl 37% trong không khí ẩm, thấy có khói trắng bay ra là do : A. HCl phân huỷ tạo thành H2 và Cl2. B. HCl dễ bay hơi tạo thành. C. HCl bay hơi và hút hơi nước có trong không khí ẩm tạo thành các hạt nhỏ dung dịch HCl. D. HCl đã tan trong nước đến mức bão hoà. Câu 27: Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím A. chuyển sang màu đỏ.B. chuyển sang màu xanh. C. không chuyển màu.D. chuyển sang không màu. Câu 28: Cho các chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH) 3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với các chất : A. (1), (2), (4), (5). B. (3), (4), (5), (6). C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (5).
  3. Câu 29: Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với các chất : A. (1), (2). B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6). Câu 30: Các chất trong nhóm nào sau đây đều tác dụng với dung dịch HCl ? A. Quỳ tím, SiO2, Fe(OH)3, Zn, Na2CO3.B. Quỳ tím, CuO, Cu(OH) 2, Zn, Na2CO3. C. Quỳ tím, CaO, NaOH, Ag, CaCO3. D. Quỳ tím, FeO, NH3, Cu, CaCO3. Câu 31: Chọn phát biểu sai : A. Axit clohiđric vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá. B. Dung dịch axit clohiđric có tính axit mạnh. C. Cu hòa tan trong dung dịch axit clohiđric khi có mặt O2. D. Fe hòa tan trong dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3. Câu 32: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl bằng cách A. clo hoá các hợp chất hữu cơ.B. cho clo tác dụng với hiđro. C. đun nóng dung dịch HCl đặc.D. cho NaCl rắn tác dụng với H 2SO4 đặc. Câu 33: Phản ứng hóa học nào không đúng ? A. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) NaHSO4 + HCl. B. 2NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) Na2SO4 + 2HCl. C. 2NaCl (loãng) + H2SO4 (loãng) Na2SO4 + 2HCl. D. H2 + Cl2 2HCl. Câu 34: Thành phần nước Gia-ven gồm : A. NaCl, NaClO, Cl2, H2O.B. NaCl, H 2O. C. NaCl, NaClO3, H2O.D. NaCl, NaClO, H 2O. Câu 35: Clo đóng vai trò gì trong phản ứng sau ? 2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O A. Chỉ là chất oxi hoá.B. Chỉ là chất khử. C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử. Câu 36: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) và nước clo thể hiện tính oxi hóa là do A. chứa ion ClO-, gốc của axit có tính oxi hóa mạnh. B. chứa ion Cl-, gốc của axit clohiđric điện li mạnh. C. đều là sản phẩm của chất oxi hóa mạnh Cl2 với kiềm. D. trong phân tử đều chứa cation của kim loại mạnh. Câu 37: Ứng dụng nào sau đây không phải là của Clorua vôi ? A. Xử lí các chất độc.B. Tẩy trắng sợi, vải, giấy. C. Tẩy uế chuồng trại chăn nuôi.D. Sản xuất vôi. Câu 38: Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch kiềm đặc, nóng tạo ra dung dịch X. Trong dung dịch X có những muối nào sau đây ? A. KCl, KClO.B. NaCl, NaOH.C. NaCl, NaClO 3.D. NaCl, NaClO. Câu 39: Nhận định nào sau đây sai khi nói về flo ? A. Là phi kim loại hoạt động mạnh nhất.B. Có nhiều đồng vị bền trong tự nhiên. C. Là chất oxi hoá rất mạnh.D. Có độ âm điện lớn nhất. Câu 40: Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá, không có tính khử ? A. F2.B. Cl 2.C. Br 2.D. I 2. Câu 41: Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường ? A. H2 và F2. B. Cl 2 và O2. C. H 2S và N2.D. CO và O 2. Câu 42: Dùng loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF ?
  4. A. Bình thuỷ tinh màu xanh. B. Bình thuỷ tinh mầu nâu. C. Bình thuỷ tinh không màu. D. Bình nhựa teflon (chất dẻo). Câu 43: Phương pháp duy nhất để điều chế Flo là : A. Cho dung dịch HF tác dụng với MnO2. B. Điện phân nóng chảy hỗn hợp NaF và NaCl. C. Điện phân nóng chảy hỗn hợp KF và HF. D. Cho Cl2 tác dụng với NaF. Câu 44: Trong các phản ứng hoá học sau, brom đóng vai trò là : (1) SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr (2) H2S + 4Br2 + 4H2O H2SO4 + 8HBr A. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.B. Chất oxi hoá. C. Chất khử.D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử. Câu 45: Những hiđro halogenua có thể thu được khi cho H 2SO4 đặc lần lượt tác dụng với các muối NaF, NaCl, NaBr, NaI là : A. HF, HCl, HBr, HI. B. HF, HCl, HBr và một phần HI. C. HF, HCl, HBr. D. HF, HCl. Câu 46: Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau ? A. Khí H2S và khí Cl2. B. Khí HI và khí Cl 2. C. Khí O2 và khí Cl2. D. Khí NH3 và khí HCl. Câu 47: Cho các phản ứng : to (1) O3 + dung dịch KI (2) F2 + H2O  to (3) MnO2 + HCl đặc  (4) Cl2 + dung dịch H2S Các phản ứng tạo ra đơn chất là : A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4). Câu 48: Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là : A. Fe và I2.B. FeI 3 và FeI2. C. FeI2 và I2. D. FeI3 và I2. Câu 49: Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. Một trong các hoá chất có thể loại bỏ clo ra khỏi hỗn hợp là : A. KBr.B. KCl.C. H 2O. D. NaOH Câu 50: Muối iot là muối ăn có chứa thêm lượng nhỏ iot ở dạng A. I2. B. MgI 2. C. CaI 2. D. KI hoặc KIO 3. Câu 51: Có 4 chất bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO 4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ dùng chất nào dưới đây là nhận biết ngay được bột gạo ? A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch H 2SO4 loãng. C. Dung dịch Br2. D. Dung dịch I 2. Câu 52: Để phân biệt 4 dung dịch KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta có thể dùng A. Dung dịch AgNO3.B. Quỳ tím. C. Quỳ tím và dung dịch AgNO3.D. Đá vôi. Câu 53: Có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bằng thuốc thử A. Dung dịch AgNO 3. B. Quì tím ẩm. C. Dung dịch phenolphtalein. D. Không phân biệt được. Câu 54: Có 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch AgNO 3 thì có thể nhận biết được A. 1 dung dịch.B. 2 dung dịch.C. 3 dung dịch.D. 4 dung dịch. Câu 55: Chỉ ra phát biểu sai :
  5. A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh. B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất. D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên trái đất. Câu 56: Trong sản xuất, oxi được dùng nhiều nhất A. để làm nhiên liệu tên lửa.B. để luyện thép. C. trong công nghiệp hoá chất. D. để hàn, cắt kim loại. Câu 57: Chất khí màu xanh nhạt, có mùi đặc trưng là : A. Cl2.B. SO 2. C. O3. D. H2S. Câu 58: Chỉ ra phương trình hóa học đúng : to th­êng to th­êng A. 4Ag + O2  2Ag2O B. 6Ag + O3  3Ag2O to th­êng to th­êng C. 2Ag + O 3  Ag2O + O2 D. 2Ag + 2O2  Ag2O + O2 Câu 69: Những phản ứng nào sau đây chứng minh tính oxi hóa của ozon mạnh hơn oxi ? to (1) O3 + Ag  (2) O3 + KI + H2O to to (3) O3 + Fe  (4) O3 + CH4  A. 1, 2.B. 2, 3.C. 2, 4.D. 3, 4. Câu 60: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon ? A. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn. B. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. C. Sát trùng nước sinh hoạt. D. Chữa sâu răng. Câu 61: Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch kiềm nóng theo phản ứng sau : S + KOH K2S + K2SO3 + H2O Tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa và số nguyên tử lưu huỳnh bị khử là : A. 2 : 1. B. 1 : 2.C. 1 : 3. D. 2 : 3. Câu 62: Kết luận gì có thể rút ra được từ 2 phản ứng sau : to H2 + S  H2S (1) to S + O2  SO2 (2) A. S chỉ có tính khử.B. S chỉ có tính oxi hóa. C. S vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.D. S chỉ tác dụng với các phi kim. Câu 63: Hơi thủy ngân rất độc, do đó phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách : A. nhỏ nước brom lên giọt thủy ngân.B. nhỏ nước ozon lên giọt thủy ngân. C. rắc bột lưu huỳnh lên giọt thủy ngân. D. rắc bột photpho lên giọt thủy ngân. Câu 64: Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì A. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng. B. Không có hiện tượng gì. C. Dung dịch chuyển thành màu nâu đen. D. Tạo thành chất rắn màu đỏ. Câu 65: Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là : A. CO2.B. CO. C. SO 2.D. HCl. Câu 66: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với A. H2S, O2, nước Br2. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4. C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2. D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4. Câu 67: Hãy chọn phản ứng mà SO2 có tính oxi hoá A. SO 2 + Na2O Na2SO3 B. SO2 + 2H2S 3S + 2H2O C. SO2 + H2O + Br2 2HBr + H2SO4 D. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 Câu 68: Cho các phản ứng : o (1) SO2 + Br2 + H2O (2) SO2 + O2 (t , xt) (3) SO2 + KMnO4 + H2O (4) SO2 + NaOH (5) SO2 + H2S (6) SO2 + Mg
  6. a. Tính oxi hóa của SO2 được thể hiện ở phản ứng nào ? A. 1, 2, 3.B. 1, 2, 3, 5.C. 1, 2, 3, 5, 6.D. 5, 6. b. Tính khử của SO2 được thể hiện ở phản ứng nào ? A. 1, 2, 3.B. 1, 2, 3, 5.C. 1, 2, 3, 5, 6.D. 5, 6. Câu 69: Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau : (1) SO2 + Br2 + H2O H2SO4 + HBr (2) SO2 + H2S S + H2O A. SO2 là chất khử mạnh.B. SO 2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa. C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.D. SO 2 kém bền. Câu 70: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là : A. CO và CH4. B. CH4 và NH3. C. SO2 và NO2. D. CO và CO2. Câu 71: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học ? A. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. Câu 72: Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng ? A. H2S + 2NaCl Na2S + 2HCl. B. 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O. C. H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3. D. H2S + 4H2O + 4Br2 H2SO4 + 8HBr. Câu 73: Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen ? A. CO2.B. SO 2. C. O2. D. H2S. Câu 74: Trong các nhận xét sau đây, hãy chỉ ra nhận xét đúng: 4Ag + 2H2S + O2 2Ag2S↓ + 2H2O A. Ag là chất oxi hóa ; H 2S là chất khử. B. O2 là chất oxi hóa ; H2S là chất khử. C. Ag là chất khử ; O2 là chất oxi hóa. D. Ag là chất khử ; H2S và O2 là các chất oxi hóa. Câu 75: Dung dịch H2S khi để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do : A. H2S bị oxi không khí khử thành lưu huỳnh tự do. B. Oxi trong không khí đã oxi hóa H2S thành lưu huỳnh tự do. C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có trong không khí. D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau. Câu 76: Cho FeS tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng, thu được khí A ; nếu dùng dung dịch H 2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là : A. H2, H2S, S. B. H2S, SO2, S.C. H 2, SO2, S.D. O 2, SO2, SO3. Câu 77: Cách pha loãng H2SO4 đặc an toàn là : A. Rót nhanh axit vào nước và khuấy đều. B. Rót nhanh nước vào axit và khuấy đều. C. Rót từ từ nước vào axit và khuấy đều. D. Rót từ từ axit vào nước và khuấy đều. Câu 78: Khí sau đây có thể được làm khô bằng H2SO4 đặc : A. HBr.B. HCl. C. HI. D. Cả A, B và C. Câu 79: Có thể làm khô khí CO 2 ẩm bằng dung dịch H 2SO4 đặc, nhưng không thể làm khô NH 3 ẩm bằng dung dịch H2SO4 đặc vì : A. không có phản ứng xảy ra.B. NH 3 tác dụng với H2SO4. C. CO2 tác dụng với H2SO4. D. phản ứng xảy ra quá mãnh liệt. Câu 80: Tính chất đặc biệt của dung dịch H2SO4 đặc, nóng là tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây mà dung dịch H2SO4 loãng không tác dụng được? A. BaCl2, NaOH, Zn. B. NH 3, MgO, Ba(OH)2. C. Fe, Al, Ni. D. Cu, S, C 12H22O11 (đường saccarozơ). Câu 81: Cho bột Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng cho đến khi Fe không còn tan được nữa. Sản phẩm thu được trong dung dịch sau phản ứng là : A. FeSO4.B. Fe 2(SO4)3. C. FeSO4 và Fe. D. FeSO4 và Fe2(SO4)3. Câu 82: Trong sản xuất H2SO4 khí SO3 được hấp thụ bằng :
  7. A. Nước.B. Axit sunfuric loãng. C. Axit sunfuric đặc, nguội. D. Axit sunfuric đặc, nóng. Câu 83: Để phân biệt O2 và O3, người ta thường dùng : A. nước. B. dung dịch KI và hồ tinh bột. C. dung dịch CuSO4. D. dung dịch H 2SO4. Câu 84: Tốc độ phản ứng là : A. Độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng trong một đơn vị thời gian. B. Độ biến thiên nồng độ của một sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian. C. Độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng hoặc sản phẩm p/ư trong một đơn vị thời gian. D. Độ biến thiên nồng độ của các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian. Câu 85: Khi bắt đầu phản ứng, nồng độ một chất là 0,024 mol/l. Sau 10 giây xảy ra phản ứng, nồng độ của chất đó là 0,022 mol/l. Tốc độ phản ứng trong trường hợp này là : A. 0,0003 mol/l.s. B. 0,00025 mol/l.s.C. 0,00015 mol/l.s. D. 0,0002 mol/l.s. Câu 86: Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố sau : A. Nhiệt độ. B. Nồng độ, áp suất. C. Chất xúc tác, diện tích bề mặt.D. Cả A, B và C. Câu 87: Định nghĩa nào sau đây là đúng ? A. Chất xúc tác là chất làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. B. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. C. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị thay đổi trong phản ứng. D. Chất xúc tác là chất làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng bị tiêu hao không nhiều trong phản ứng. Câu 88: Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do A. Nồng độ của các chất khí tăng lên. B. Nồng độ của các chất khí giảm xuống. C. Chuyển động của các chất khí tăng lên. D. Nồng độ của các chất khí không thay đổi. Câu 89: Khi diện tích bề mặt tăng, tốc độ phản ứng tăng là đúng với phản ứng có sự tham gia của A. chất lỏng. B. chất rắn.C. chất khí. D. cả 3 đều đúng. Câu 90: Hai nhóm học sinh làm thí nghiệm nghiên cứu tốc độ phản ứng kẽm với dung dịch axit clohiđric : ● Nhóm thứ nhất : Cân 1 gam kẽm miếng và thả vào cốc đựng 200 ml dung dịch axit HCl 2M ● Nhóm thứ hai : Cân 1 gam kẽm bột và thả vào cốc đựng 300 ml dung dịch axit HCl 2M Kết quả cho thấy bọt khí thoát ra ở thí nghiệm của nhóm thứ hai mạnh hơn là do : A. Nhóm thứ hai dùng axit nhiều hơn.B. Diện tích bề mặt kẽm bột lớn hơn kẽm miếng. C. Nồng độ kẽm bột lớn hơn.D. Cả ba nguyên nhân đều sai. Câu 91: Khi cho cùng một lượng nhôm vào cốc đựng dung dịch axit HCl 0,1M, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây ? A. Dạng viên nhỏ. B. Dạng bột mịn, khuấy đều. C. Dạng tấm mỏng. D. Dạng nhôm dây. o Câu 92: Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường (25 C). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không đổi ? A. Thay 5 gam kẽm viên bằng 5 gam kẽm bột. B. Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M. o o C. Tăng nhiệt độ phản ứng từ 25 C đến 50 C. D. Dùng dung dịch H2SO4 gấp đôi ban đầu. Câu 93: Trong gia đình, nồi áp suất được sử dụng để nấu chín kỹ thức ăn. Lí do nào sau đây là thích hợp cho việc sử dụng nồi áp suất ? A. Tăng áp suất và nhiệt độ lên thức ăn. B. Giảm hao phí năng lượng. C. Giảm thời gian nấu ăn.D. Cả A, B và C đúng. Câu 94: So sánh tốc độ của 2 phản ứng sau (thực hiện ở cùng nhiệt độ) : (1) Zn (bột) + dung dịch CuSO4 1M (2) Zn (hạt) + dung dịch CuSO4 1M Kết quả thu được là : A. (1) nhanh hơn (2).B. (2) nhanh hơn (1). C. như nhau.D. không xác định được. Câu 95: So sánh tốc độ của 2 phản ứng sau (thực hiện ở cùng nhiệt độ, thành phần Zn như nhau) : Zn + dung dịch CuSO4 1M (1) Zn + dung dịch CuSO4 2M (2) Kết quả thu được là : A. 1 nhanh hơn 2.B. 2 nhanh hơn 1.C. như nhau.D. không xác định.
  8. B. TỰ LUẬN: DẠNG 1: CHUỖI PHẢN ỨNG Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau: 1. HCl Cl2 FeCl3 NaCl HCl CuCl2 AgCl 2. KMnO4 Cl2 HCl FeCl3 AgCl Cl2 Br2 I2 3. KMnO4 → Cl2 → HCl →FeCl2 → AgCl → Ag 4. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 5. S FeS H2S SO2 NaHSO3 Na2SO4 6. Zn ZnS H2S S SO2 Na2SO3 NaCl 7. FeS2 SO2 H2SO4 FeSO4 Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 FeCl3 8. KMnO4 O2 SO2 S FeS H2S Na2S DẠNG 2: NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT HÓA CHẤT Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học 1) Na2SO4, CaCl2, AlI3, K2SO3. 4) MgSO4, NaCl, CaI2, Na2S. 2) Na2SO4, KCl, MgI2, K2SO3. 5) CaCl2, K2SO3 , NaI , K2SO4. 3) ZnSO4, BaCl2, NaBr, Na2S. 6) BaCl2, K2SO4, K2S, NaBr. Phân biệt các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học 7) Na2SO3, NaF , Na2S, NaBr, BaS. 10) NaNO3, MgSO4, AlCl3, BaS, K2SO3. 8) Al2(SO4)3, NaCl, KNO3, K2S, Na2SO3. 11) KCl, Na2SO3, MgSO4, CaF2, NaI. 9) BaS, NaCl, CaBr2, Na2SO3, CaF2.12) KNO3, KBr, Na2S, MgCl2, K2SO3. DẠNG 3: BÀI TẬP Bài 1. Cho 6,8 (g) hỗn hợp Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 3,36 (l) khí (đkc). a. Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu. b. Cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư. Tính thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được ở đktc ? Bài 2. Cho 31,4 (g) hỗn hợp Al và Zn tác dụng hết với H2SO4 loãng dư thu được 15,68 (l) H2 (đkc). a. Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu. b. Cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội dư. Tính thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được ở đktc ? Bài 3. Cho V lít SO2 (đktc) tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 2M. Tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng trong các trường hợp: (giả thiết thể tích dd không thay đổi) a. V = 17,92. b. V = 11,2. c. V = 8,96. Bài 4. Cho 23,2 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 tan hoàn hoàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch B và thấy thoát ra 1,12 lít SO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch B và số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng. Bài 5. Tính khối lượng quặng pirit sắt FeS2 chứa 10% tạp chất để điều chế được 100 tấn dung dịch H2SO4 98%. Biết hiệu suất cả quá trình điều chế là 75%. Bài 6. Hòa tan 36 gam một oxit sắt trong H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 5,6 lít SO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Xác định công thức oxit sắt. Bài 7. Nung m gam Fe với 3,2 gam S ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí thu được joonx hợp rắn X. Cho X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 13,44 lít SO2 ( spk duy nhất, đktc). Tính m. Bài 8. Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm O2 và Cl2 tác dụng hết với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al; kết thúc phản ứng thu được 42,34 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại. a. Tính % thể tích các khí trong X. b. Tính % khối lượng các kim loại trong Y. Bài 9. Cho 44,8 gam hỗn hợp X gồm Cu, CuO và Cu2S tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 21,28 lít khí SO2 (spk duy nhất ở đktc). Nếu nung hỗn hợp trên với oxi dư thu được 48 gam chất rắn duy nhất. a. Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu. b. Tính khối lượng dd H2SO4 80% đã dùng, biết axit lấy dư 20% so với lượng phản ứng. c. Tính C% các chất trong dung dịch Y. Bài 10. Để hòa tan hết 11,2 gam hợp kim Ag-Cu cần vừa đủ 19,6 gam dd H2SO4 đặc, nóng thu được khí A. Dẫn khí A qua nước clo dư, dung dịch thu được tạo 18,64 gam kết tủa với dung dịch BaCl2. a. Tính % khối lượng các kim loại trong hợp kim. b. Tính nồng độ % dung dịch H2SO4 ban đầu. CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT, THI TỐT