Đề kiểm tra học kỳ II môn Hóa học - Đề 01 - Năm học 2020-2021

doc 2 trang thungat 28/06/2021 6570
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Hóa học - Đề 01 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_de_01_nam_hoc_2020_2021.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ II môn Hóa học - Đề 01 - Năm học 2020-2021

  1. KIỂM TRA HỌC KÌ 2 HÓA 10- NĂM HỌC 2020-2021 - ĐỀ 01 Câu 1:. Trong các hợp chất của Clo sau đây thì hợp chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất ? A . HClO4 B. HClO3. C. HClO2 D. HClO Câu 2: Thứ tự tăng dần tính axit của HF, HCl, HBr, HI là: A. HF Cl2>Br2 >I2 B. F2 >Cl2>I2 >Br2 C. F2 >Br2 >Cl2> I2 D. I2 >Br2>Cl2>F2 Câu 24: Để nhận biết 2 dung dịch ZnCl2 và Zn(NO3)2 ta dùng thuốc thử là dung dịch: A. quỳ tím B. phenolphtalein C. BaCl2 D. AgNO3 1
  2. Câu 25: Dãy nào sau đây chứa chất không tan trong dung dịch HCl dư: A. FeS, Mg B. Cu, FeO C. Na, CuO D. Al, Zn Câu 26: Kim loại nào sau đây cho cùng một sản phẩm muối khi cho tác dụng với H2SO4 loãng và với H2SO4 đặc: A. Ag B. Cu C. Fe D. Mg Câu 27: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,5M vừa đủ tác dụng với 150ml dung dịch HCl 2M: A. 200ml B. 150ml C. 300ml D. 250ml Câu 28: Cho một hạt kẽm vào 100ml dung dịch HCl 2M. Sự thay đổi nào sau đây không làm thay đổi tốc độ của phản ứng: A. thêm tiếp vào 100ml dung dịch HCl 2M B. thay kẽm hạt bằng kẽm bột C. đun nóng hỗn hợp D. thêm tiếp 50ml nước Câu 29: Cho 6,72 lít khí H2S (đktc) tác dụng với 350ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng của Na 2S trong dung dịch thu được là: A. 23,4gam B. 3,9gam C. 13,65gam D. 19,5gam Câu 30: Cho các axit HCl, H2SO3, H2SO4, H2S. Chất có tính háo nước là: A. HCl B. H2S C. H2SO4 D. H2SO3 Câu 31. X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn, MX < MY. Hỗn hợp E có chứa 2 muối của X, Y với Natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp E phải dùng 150ml dung dịch AgNO3 0,2M thu được m gam kết tủa. Nguyên tố X và giá trị của m lần lượt là A. Cl và 5,44. B. Cl và 4,75. C. Br và 5,44. D. Br và 4,75. Câu 32. . Hòa tan m gam hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn và Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm (m – 2) gam. Khối lượng (gam) của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là A. m + 34,5. B. m + 35,5. C. m + 69. D. m + 71. Câu 33. Cho 100 g dung dịch NaCl và NaBr có cùng nồng độ % tác dụng vừa đủ với 100 ml dd AgNO3 8% (D = 1,0625 g/ml). C% muối NaCl ban đầu là A. 3,25% B. 6,24% C. 2,45% D. 1,86% Câu 34. Cho 12,75 gam hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là hai halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 25,50 gam hỗn hợp kết tủa. X, Y lần lượt là A. F, Cl. B. Cl, Br. C. Br, I. D. I, At. Câu 35. Cho 3,87 gam hỗn hợp muối natri của hai halogen liên tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 6,63 gam kết tủa. Hai halogen kế tiếp là: A. F, Cl. B. Cl, Br. C. Br, I. D. F, Cl hoặc Br, I. Câu 36. Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu có giá trị gần nhất với A. 40%. B. 50%. C. 60%. D. 70%. Câu 37 Cho 16,15 gam dung dịch hỗn hợp hai muối NaX, NaY (X, Y là hai halogen liên tiếp) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 33,15 gam kết tủa trắng. X và Y lần lượt là: A. F, Cl. B. Cl, Br. C. Br, I. D. F, Cl hoặc Cl, Br. Câu 38. Cho 12,65 gam dung dịch hỗn hợp hai muối NaX, NaY (X, Y là hai halogen liên tiếp) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 21,15 gam kết tủa trắng. X và Y lần lượt là: A. F, Cl. B. Cl, Br. C. Br, I. D. F, Cl hoặc Br, I. Câu 39. Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai Halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức của NaX, NaY lần lượt là A. NaF, NaCl. B. NaCl, NaBr. C. NaBr, NaI. D. NaF, NaCl hoặc NaBr, NaI. Câu 40. Cho dung dịch chứa 10 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 7,175 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là A. 50,0%. B. 29,25%. C. 70,75%. D. 91,5%. 2