Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 11

doc 3 trang thungat 30/06/2021 6620
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_toan_lop_11.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 11

  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM :  Câu 1: Cho đườngthẳng : 3x +4 y – 1 = 0. Ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectov 1;2 là đường thẳng nào sau đây. A. 4x + 3y + 1 = 0. B. 3x – 4y + 1 = 0. C. 3x + 4y - 6 = 0. D. -4x + 3y + 1 = 0 . Câu 2: Cho đường tròn C : x2 y2 12x 6y 36 0 . Tìm ảnh của ( C ) qua phép vị tự tâm O( 0, 0) tỉ số k = -1/3. A. x 9 2 y 18 2 36 . B. . x 2 2 y 1 2 9 C. . x 1 2 y 2 2 36 D. . x 9 2 y 18 2 4  Câu 3: Điểm M ( -2, -1) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ v 2;3 A. B( 1, 3). B. C ( 3, 1). C. D( 0, -4). D. A( -3, 11). Câu 4: Cho đườngtròn (C)(x 6)2 (y 2)2 16 . Hỏi Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phépvị tự tâm O, tỉ số k = -1/2 và phép quay tâm O góc 90o biến (C) thành đường tròn nào sau đây: A. x 1 2 y 3 2 4 . B. . x 1 2 y 1 2 4 C. . x 2 2 y 1 2 4 D. . x 2 2 y 2 2 4 Câu 5: Cho tam giác ABC có A(0;4), B(-5;1), C (-1;1) . Phép tịnh tiến biến ABC thành A’B’C’ . Toạ độ trọng tâm của A’B’C’ là : A. (-4;2) . B. (4;2). C. (2;3) . D. (4;-2) . r Câu 6: Cho điểm A(1;- 3)vàA/ = (m- 1;m + n) . Tìm (m;n)biết phép tính tiến u = (- 2;1)biến A thành A/ . A. (- 3;7) . B. (3;7) . C. (3;- 7) . D. (0;- 2) . Câu 7: Điểm nào là ảnhcủa M ( 3, -2) qua phép vị tự tâm I(0,1) tỉ số 3. A. A( 6, 9). B. C ( -3, 8). C. D ( 9, -8). D. B( -7, 6). Câu 8: Điểm M ( 8, -4) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép vị tự tâm O( 0, 0 ) tỉ số k = - 2 A. B( -2, 3). B. C ( -4, 2). C. D( -8, 12). D. A( 12, -8). Câu 9: Điểm M ( -4, 2)là ảnh của điểm nào sau đây qua phép vị tự tâm O( 0, 0 ) tỉ số Trang 1/2
  2. k = 2 A. A( 2, -8). B. C ( -2, 1) . C. D( -8, 12). D. B( -2, -3) . Câu 10: Nếu phép tịnh tiến biến điểm A( -3, 2) thành điểm A’( 1, -4) thì nó biến điểm B( 2, 5) thành điểm A. B’( 1, -1). B. B’(4, 2). C. B’( 6, -1). D. B’ (-4, 2).  Câu 11: Điểm nào sau đây là ảnh của M ( -2, 5) qua phép tịnh tiến theo v 1; 2 A. C(0, 2) . B. A( -3,-3). C. B(-5, 8) . D. D( 5, -8). Câu 12: Chov (2; 1) và điểm A(-4;3). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau đây qua phép tịnh tiến v : A. (1;6). B. (3;1). C. (4;7) . D. (-6;4). Câu 13: Ảnh của điểm P( -1 ,-3) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O(0, 0) góc quay - 1800 và phép vị tự tâm O(0,0) tỉ số 2 là. A. N( -2, 6) . B. E( 6, 2) . C. F( -6, -2). D. M( 2, 6) . Câu 14: Cho đườngtròn (C): (x + 1)² + (y – 2)² = 16. Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 và phép quay tâm O góc 90° sẽ biến (C) thành đường tròn có phương trình là A. (x + 2)² + (y + 4)² = 36. B. (x +4)² + (y + 2)² = 64. C. (x – 4)² + (y – 2)² = 64. D. (x + 2)² + (y + 4)² = 36 . Câu 15: Điểm nào sau đây là ảnh của M ( 1, -2) qua phép quay tâm O(0,0) góc quay - 900 A. B( 1, -2) . B. A( 2, -1). C. D( -1, -1). D. C(-2, -1) . Câu 16: Cho =(3;-2) và đường thẳng (d): 2x 3y 0 Tìm ảnh của (d) qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến theo vecto A. (d’): 3x - 2y + 5 = 0. B. (d’): 3x - 2y + 4 = 0. C. (d’): 3x - 2y = 0 D. (d’): 3x - 2y –13 = 0. CÂU HỎI TỰ LUẬN : 2 2 Tìm phép vị tự biến đường tròn C1 : x 2 y 1 9 thành đường tròn 2 2 C2 : x y 16x 2y 16 0 Trang 2/2
  3. TRƯỜNG THPT AN THỚI KIỂM TRA HÌNH HỌC - NĂM HỌC 2017-2018 TỔ : TOÁN MÔN - LỚP Họvàtên: Thờigianlàmbài: 15 phút Lớp: Điểmsố : PHẦN TRẮC NGHIỆM : Học sinh tô viết chì vào đáp án đúng của phần trắc nghiệm vào bảng sau : 01 05 09 13 02 06 10 14 03 07 11 15 04 08 12 16 PHẦN TỰ LUẬN : Trang 3/2