Đề kiểm tra đánh giá năng lực học kỳ I môn Hóa học Lớp 10

pdf 4 trang thungat 2380
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra đánh giá năng lực học kỳ I môn Hóa học Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_danh_gia_nang_luc_hoc_ky_i_mon_hoa_hoc_lop_10.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra đánh giá năng lực học kỳ I môn Hóa học Lớp 10

  1. – T M thi Câu 1: Câu 2: . Câu 3: 2O, MgO, Al2O3, NH4Cl, P2O5, SO3, Cl2O7 . - 2+ + 2- Câu 4: 17Cl , 20Ca , 19K , 16S . Câu 5: Anion X- 2+ . A. . B. . C. . D. . . . - 2- 2- - + Câu 6: 3 , SO4 , CO3 , Br , NH4 . Câu 7: 2 . . 2p4. - 2 - - - 2 3 - 2 3 Câu 8: (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . f Trang 1 (
  2. ). Câu 9: roton, notron, electron . - - - - Câu 10: A. . B. . C. . D. . Câu 11: – A. . B. . C. . D. . Câu 12: o  t A. SiO2 + 2C Si + 2CO2. B. C + ZnO Zn + CO. C. 4Al + 3C Al4C3 D. C + O2 CO2. Câu 13: ỗ 3O4 3 X ẩ . P A. 14,36% B. 7,18% C. 10,77% D. 16,15% Câu 14: Ion O2- Mg2+ 2- SO4 F- + NH4 Câu 15: Phân NaCl K I2 f Trang 2 (
  3. Câu 16: ỗ 2 2 ỗ . ỗ Câu 17: CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O CuSO4 + FeSO4 + H2SO4. 2(SO4)3 2 . Câu 18: . - electron - electron - electron 2+ Câu 19: 1 2. 1 . 2 . . 2 1 Câu 20: roton, n , electron . . a . a. a Câu 21: 3 Al(NO3)3 + N2 + H2 . 3 3 Câu 22: Hòa tan h t 13,12 gam hỗn h p g m Fe và Fe3O4 trong dung d ch HNO3 c dung d ch X ch a 48,4 gam mu i và a mol khí NO (s n phẩm kh duy nh t). Giá tr c a a là: Câu 23: c hỗn h p ch t r n X. Cho toàn b X tác d ng v i HNO3 ẩ . G Câu 24: Hỗn h p X g m FeO và Fe3O4 có t l ng là 1:3. Cho m t lu q ng s ng m gam X nung nóng, sau m t th c 6,96 gam hỗn h p Y g m Fe, FeO và Fe3O4. Hòa tan hoàn Y trong dung d ch HNO3 ỗn h p Z g m NO và +5 NO2 (không có s n phẩm kh khác c a N ), t kh i c a Z so v i metan là 2,725. Giá tr c a m là f Trang 3 (
  4. Câu 25: Trong quá trình b o qu n, m t mẫu mu i FeSO4.7H2O (có kh ng m gam) b oxi hóa b i oxi không khí t o thành hỗn h p X ch a các h p ch t c a Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn b X trong dung d ch loãng ch a 0,035 mol H2SO4 c 100 ml dung d ch Y. Ti n hành hai thí nghi m v i Y: 2 vào 20 . 2SO4 . ỏ ừ ừ K 4 ừ ml. G f Trang 4 (