Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Tuần 8 (Có đáp án)

docx 6 trang thungat 16/07/2021 550
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Tuần 8 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_mon_giao_duc_cong_dan_lop_10_tuan_8_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Tuần 8 (Có đáp án)

  1. KIỂM TRA GDCD 8 TUẦN LỚP 10 Câu 1: Vấn đề cơ bản của Triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa A. Tư duy và vật chất. B. Tư duy và tồn tại. C. Duy vật và duy tâm. D. Sự vật và hiện tượng. Câu 2: Giữa sự vật và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào là nội dung. A. Mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của Triết học. B. Mặt thứ hai vấn đề cơ bản của Triết học. C. Khái niệm vấn đề cơ bản của Triết học. D. Vấn đề cơ bản của Triết học. Câu 3: Nội dung nào dưới đây là cơ sở để phân chia thế giới quan duy vật và duy tâm? A. Cách trả lời mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của Triết học. B. Cách trả lời thứ hai vấn đề cơ bản của Triết học. C. Cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. D. Mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của Triết học. Câu 4: Thế giới quan duy tâm có quan điểm thế nào dưới đây về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? A. Vật chất là cái có trước và quyết định ý thức.B. Ý thức là cái có trước và sản sinh ra giới tự nhiên. C. Vật chất và ý thức cùng xuất hiện. D. Chỉ tồn tại ý thức. Câu 5: Nội dung nào dưới đây thuộc kiến thức triết học? A. Hiện tượng oxi hóa của kim loại. B. Mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động. C. Sự hình thành và phát triển của xã hội.D. Hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành mưa. Câu 6: Trong các câu tục ngữ dưới đây, câu nào có yếu tố biện chứng? A. An cư lạc nghiệp.B. Môi hở rang lạnh. C. Đánh bùn sang ao. D. Tre già măng mọc. Câu 7: Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác – Lênin là: A. Những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới. B. Những vấn đề quan trọng của thế giới đương đại. C. Những vấn đề cần thiết của xã hội .D. Những vấn đề khoa học xã hội
  2. Câu 8: Định nghĩa nào dưới đây là đúng về Triết học? A. Triết học là khoa học nghiên cứu về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới. B. Triết học là khoa học nghiên cứu về vị trí của con người trong thế giới. C. Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó. D. Triết học là hệ thống các quan điểm chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy. Câu 9: Sự phát triển của loài người là đối tượng nghiên cứu của: A. Môn Xã hội học. B. Môn Lịch sử. C. Môn Chính trị học. D. Môn Sinh học. Câu 10: Nội dung dưới đây không thuộc kiến thức Triết học? A. Thế giới tồn tại khách quan. B. Mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động. C. Giới tự nhiên là cái sẵn có. D. Kim loại có tính dẫn điện. Câu 11 Khẳng định nào dưới đây là đúng? A. Triết học là khoa học của các khoa học. B. Triết học là một môn khoa học. C. Triết học là khoa học tổng hợp. D. Triết học là khoa học trừu tượng. Câu 12: Triết học có vai trò nào dưới đây đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người? A. Vai trò đánh giá và cải tạo thế giới đương đại. B. Vai trò thế giới quan và phương pháp đánh giá. C. Vai trò định hướng và phương pháp luận. D. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận chung. Câu 13. Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là A. Quan niệm sống của con người. B. Cách sống của con người. C. Thế giới quan. D. Lối sống của con người. Câu 14: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong A. Giới tự nhiên và tư duy. B. Giới tự nhiên và đời sống xã hội
  3. C. Thế giới khách quan và xã hội. D. Đời sống xã hội và tư duy. Câu 15: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng? A. Mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách quan. B. Mọi sự biến đổi đều là tạm thời. C. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng xuất phát từ ý thức của con người. D. Mọi sự vật, hiện tượng không biến đổi. Câu 16: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây? A. Ngắt quãng. B. Thụt lùi. C. Tuần hoàn. D. Tiến lên. Câu 17: Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất? A. Vận động cơ học. B. Vận động vật lí C. Vận động hóa học D. Vận động xã hội. Câu 18: Ý kiến nào dưới đây về vận động là không đúng? A. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng. B. Vận động là mọi sự biến đổ nói chung của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội. C. Triết học Mác – Lênin khái quát có năm hình thức vận động cơ bản trong thế giới vật chất. D. Trong thế giới vật chất có những sự vật, hiện tượng không vận động và phát triển. Câu 19: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học? A. Sự di chuyển các vật thể trong không gian. B. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt. C. Quá trình bốc hơi của nước. D. Sự biến đổi của nền kinh tế. Câu 20: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào dưới đây? A. Cơ học B. Vật lí C. Hóa học D. Xã hội Câu 21: Hiện tượng thủy triều là hình thức vận động nào dưới đây? A. Cơ học B. Vật lí C. Hóa học D. Sinh học CÂU 22.Triết học khác các môn khoa học khác bởi những yếu tố nào dưới đây ?
  4. A.Phương pháp nghiên cứu . B.Thế giới quan . C.Nhân sinh quan. D.Đối tượng nghiên cứu . CÂU 23.Vấn đề cơ bản của triết học gồm mấy mặt? A.BA B. BỐN C.HAI D.NHIỀU. CÂU 24.Triết học có mấy phương pháp luận cơ bản? A.Nhiều phương pháp luận B. Hai phương pháp luận C.Ba phương pháp luận D.Bốn phương pháp luận CÂU 25.Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật hiện tượng như thế nào? A.Các sự vật hiện tượng có sự ràng buộc lẫn nhau , vận động và phát triển không ngừng. B. Các sự vật hiện tượng tách rời nhau vận động và phát triển không ngừng. C.Các sự vật hiện tượng luôn đứng im, không ràng buộc lẫn nhau. D.Các sự vật hiện tượng vận động và phát triển không ngừng. CÂU 26Phương pháp luận siêu hình xem xét sự vật hiện tượng như thế nào? A.Các sự vật hiện tượng có sự ràng buộc lẫn nhau , vận động và phát triển không ngừng. B.Các sự vật hiện tượng vận động và phát triển không ngừng. C.Các sự vật hiện tượng không ràng buộc lẫn nhau không.vận động và không phát triển D.Các sự vật hiện tượng có ràng buộc lẫn nhau và không phát triển. Câu 27 . Quan niệm cho rằng: giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu diệt được thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào sau đây: A. Duy vật B. Duy tâm C. Nhị nguyên luận D. Nhất nguyên luận CÂU 28 .Có mấy hình thức vận động từ thấp đến cao? A. 6 B.5 C.3 D 4 Câu 29: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí? A. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật. B. Sư thay đổi thời tiết của các mùa trong năm.
  5. C. Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng.D. Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử. Câu 30: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào dưới đây? A. Cơ học B. Vật lí C. Hóa học D. Xã hội CÂU 31.Khi xem xét sự vật hiện tượng trong tự nhiên , xã hội chúng ta cần phải xem xét như thế nào? A.Tĩnh lặng. B. Đứng im C.Vận động , không ngừng biến đổi. B.Không vẫn động. Câu 32. Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển? A. Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào. B. Sự thoái hóa của một loài động vật theo thời gian. C. Cây khô héo mục nát. D. Nước đun nóng bốc thành hơi nước. Câu 33. Trong thế giới vật chất, quá trình phát triển của các sự vật và hiện tượng vận động theo xu hướng nào dưới đây? A. Vận động theo chiều hướng đi lên từ thấp đến cao. B. Vận động đi lên từ thấp đến cao và đơn giản, thẳng tắp. C. Vận động đi lên từ cái cũ đến cái mới. D. Vận động đi theo một đường thẳng tắp. Câu 34: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí? A. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật. B. Sư thay đổi thời tiết của các mùa trong năm. C. Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng. D. Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử. Câu 35: Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất có mối quan hệ với nhau như thế nào? A. Độc lập tách rời nhau, không có mối quan hệ với nhau. B. Có mối quan hệ hữu cơ với nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau. C. Tồn tại riêng vì chúng có đặc điểm riêng biệt. D. Không có mối quan hệ với nhau và không thể chuyển hóa lẫn nhau.
  6. Câu 36. Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển? A. Bé gái → thiếu nữ →người phụ nữ trưởng thành →bà già. B. Nước bốc hơi →mây →mưa →nước. C. Học lực yếu →học lực trung bình → học lực khá D. Học cách học →biết cách học. Câu 37. Câu nào dưới đây nói về sự phát triển? A. Rút dây động rừng B. Nước chảy đá mòn. C. Tre già măng mọc D. Có chí thì nên. Câu 38. Em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây khi bàn về phát triển? A. Sự phát triển diễn ra quanh co, phức tạp, không dễ dàng. B. Cần xem xét và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ C. Cần giữ nguyên những đặc điểm của cái cũ D. Cần tránh bảo thủ, thái độ thành kiến về cái mới. Câu 39. Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển? A. Góp gió thành bão B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ C. Tre già măng mọc D. Đánh bùn sang ao Câu 40.H eeraclit nói (( Không ai tắm hai lần trên một dòng sông )) là thế hiện phương pháp luận nào? A. Siêu hình B. Biện chứng . C.Duy vật D.Duy tâm