Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học Lớp 10

docx 3 trang thungat 2740
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_mon_sinh_hoc_lop_10.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học Lớp 10

  1. Một gen có chiều dài bằng 0,2346 micrômet thì tổng số nu của gen bằng bao nhiêu? A. 13800 B. 690 C. 6900 D. 1380 [ ] Trong tế bào nguyên phân xảy ở các bộ phận nào? A. Tế bào chất và nhân. B. Nhân con C. Tế bào chất. D. Nhân. [ ] Tế bào con chứa n NST đơn ở kì nào của quá trình giảm phân? A. Kì đầu II. B. Kì sau II. C. Kì giữa II. D. Kì cuối II. [ ] Một gen có chiều dài 3060 Ao, có 2320 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng: A. A = T = 360, G = X = 540 B. A = T = 520, G = X = 380 C. A = T = 380, G = X = 520 D. A = T = 540, G = X = 360 [ ] Vận chuyển chủ động A. cần tiêu tốn năng lượng. B. không cần tiêu tốn năng lượng. C. cần có các kênh protein. D. cần các bơm đặc biệt trên màng. [ ] Có một tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số tế bào con là bao nhiêu? A. 10 B. 6 C. 8 D. 20 [ ] Kết thúc kỳ sau I của giảm phân , hai nhiễm sắc thể kép cùng cặp tương đồng có hiện tượng: A. Hai chiếc cùng về môt cực tế bào B. Một chiếc về cực và 1 chiếc ở giữa tế bào C. Mỗi chiếc về 1 cực tế bào D. Đều nằm ở giữa tế bào [ ] Trong nguyên phân, NST dãn xoắn màng nhân xuất hiện xảy ra ở: A. kì sau B. kì đầu C. kì giữa D. kì cuối [ ] Hiện tượng các nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào xảy ra vào: A. Kỳ cuối B. Kỳ trung gian C. Kỳ đầu D. Kỳ giữa
  2. [ ] Có 250 tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân tạo giao tử. Số tinh trùng tạo thành là A. 1000 B. 250 C. 750 D. 125 [ ] B có chiều dài 0,51m bị đột biến thành gen b. Gen b có chiều dài hơn gen B là 3,4 A0. Dạng đột biến là? A. Mất 1 cặp nu B. Thêm một cặp nu C. Thay cặp A-T bằng cặp G-X D. Thay căp G-X bằng cặp A-T [ ] Kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn lam là A. hoá tự dưỡng. B. quang tự dưỡng. C. hoá dị dưỡng. D. quang dị dưỡng. [ ] Lục lạp là loại bào quan chỉ có ở tế bào A. thực vật. B. động vật. C. vi khuẩn. D. nấm. [ ] Trong tế bào, các bào quan có 2 lớp màng bao bọc bao gồm A. nhân, ribôxôm, lizôxôm. B. nhân, ti thể, lục lạp. C. ribôxôm, ti thể, lục lạp. D. lizoxôm, ti thể, peroxixôm. [ ] Vận chuyển thụ động A. cần tiêu tốn năng lượng. B. không cần tiêu tốn năng lượng. C. cần có các kênh protein. D. cần các bơm đặc biệt trên màng. [ ] Trong phương thức vận chuyển thụ động, các chất tan được khuếch tán qua màng tế bào phụ thuộc vào A. Đặc điểm của chất tan. B. sự chênh lệch nồng độ của các chất tan gữa trong và ngoài màng tế bào. C. đặc điểm của màng tế bào và kích thước lỗ màng. D. nguồn năng lượng được dự trữ trong tế bào. [ ] Từ 1 tế bào ban đầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tiếp tạo ra được A. 2k tế bào con . B. k/2 tế bào con. C. 2k tế bào con. D. k – 2 tế bào con.
  3. [ ] Trong giảm phân II, NST kép tồn tại ở A. kì giữa. B. kì sau C. kì cuối. D. tất cả các kì trên. [ ] Kết quả quá trình giảm phân I là tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào chứa A. n NST đơn. B. n NST kép. C. 2n NST đơn. D. 2n NST kép. [ ] Sự trao tiếp hợp( trao đổi chéo) giữa các NST trong cặp tương đồng xảy ra vào kỳ A. đầu I. B. giữa I. C. sau I. D. đầu II.