Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 10

docx 2 trang thungat 07/07/2021 2320
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxma_tran_de_kiem_tra_giua_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_lop_10.docx

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 10

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN: Hóa học 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút % Mức độ nhận thức tổng Tổng Điểm TT Đơn vị kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Nội dung kiến Số CH Thời thức Thời Thời Thời Thời Số Số Số gian gian Số CH gian gian gian TN TL CH CH CH (phút) (phút) (phút) (phút) (phút) Khái quát về nhóm 13 27,5% 2 1,5 1 1 3 halogen hoặc Hoặc 1 4,5 18 32,5 Các đơn chất halogen 4 3,0 3 3 7 2 hoặc Hidro halogenua. Axit 1 halogenhiđric. Muối 1 Halogen và hợp 3 2,25 3 3 1 6,0 6 halogenua. chất Hợp chất chứa oxi của 72,5% 2 1,5 2 2 4 2 32 clo 1 4,5 hoặc hoặc Thực hành 1 0,75 1 1 2 67,5% hoặc 27 2 Oxi - ozon Oxi – ozon 4 3,0 2 2 1 6,0 6 3 Tổng 16 12 12 12 2 9 2 12 28 4 45 Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% Tỉ lệ chung 70% 30%
  2. Lưu ý: - Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. - Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. - Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hưỡng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận. - Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức khái quát nhóm halogen hoặc đơn chất halogen và 1 câu ở đơn vị kiến thức hidro halogenua, axit halogenhiđric, muối halogenua hoặc hợp chất chứa oxi của clo hoặc thực hành hoặc oxi, ozon. - Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức đơn chất halogen hoặc hidro halogenua, axit halogenhiđric, muối halogenua hoặc hợp chất chứa oxi của clo và 1 câu ở đơn vị kiến oxi, ozon. - Không được chọn câu ở mức độ vận dụng và câu ở mức độ vận dụng cao trong cùng một đơn vị kiến thức.