Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học Lớp 10 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

docx 6 trang thungat 29/07/2021 140
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học Lớp 10 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_sinh_hoc_lop_10_nam_hoc_2018_2019_c.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học Lớp 10 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

  1. KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: SINH HỌC LỚP 10 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (3.5 điểm) Trình bày cấu trúc và chức năng của phân tử ADN ? Dựa vào cấu trúc của phân tử ADN hạy viết mạch còn lại của phân tử ADN sau: Mạch 1 -A-T-T-G-G-X-G-G-X-A-A-T- Mạch 2 ? Câu 2. (2 điểm) Thế nào là vận chuyển thụ động, có những kiểu vận chuyển thụ động nào ? Câu 3. (0.75 điểm) Khi đặt 3 tế bào thực vật của cùng một mô vào trong 3 môi trường 1,2,3 người ta quan sát thấy các hiện tượng như hình vẽ dưới đây, trong đó mũi tên mô tả hướng di chuyển của các phân tử nước tự do. Em hãy cho biết các môi trường 1,2,3 là những loại môi trường nào ? giải thích? Câu 4. (3 điểm)Thế nào là enzim? enzim có cấu tạo và cơ chế hoạt động như thế nào? Cho các enzim và cơ chất dưới đây, hãy chọn các cặp enzim cơ chất phù hợp với nhau? 1. Saccaraza a. Prôtêin 2. Pepsin b. Tinh bột chín 3. Amilaza c. Mantôzơ 4. Mantaza d. Saccarôzơ Câu 5. (0.75 điểm) Sơ đồ dưới đây mô tả con đường chuyển hóa giả định, mũi tên nét đứt là chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và F còn dư thừa thì nồng độ chất nào sẽ tăng bất thường trong tế bào? Giải thích? Hết Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
  2. ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC 10 (Đề chính thức) Câu Nội dung Điểm 1 1. Cấu trúc của ADN ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân 1đ là nuclêôtit. *Cấu tạo của một nuclêôtit: + Đường pentôzơ(C5H10O4) + Nhóm phôtphat(H3PO4) + Một trong 4 loại bazơ nitơ(A, T, G, X) * Cấu trúc của ADN: - Một phân tử ADN gồm 2 mạch (2 chuỗi poliNu) 0,25 đ + Cac Nu trên một mạch liên kết với nhau bằng lk photphodieste. 0,25 đ + Các nuclêôtit trên 2 mạch liên kết với nhau bằng các liên kết 0,25 đ hiđrô theo nguyên tắc bổ sung: + A - T bằng 2 liên kết hiđrô. + G - X bằng 3 liên kết hiđrô. + Các mạch của ADN liên kết với nhau tạo thành phân tử ADN 0,5 đ có cấu trúc xoắn kép, gồm 2 mạch chạy song song và ngược chiều nhau. Mạch 1 -A-T-T-G-G-X-G-G-X-A-A-T- 0.5 đ Mạch 2 -T-A-A-X-X-G-X-X-G-T-T-A- 2. Chức năng của ADN - ADN có chức năng mang, bảo quản, truyền đạt thông tin di 0,25 đ truyền. - Thông tin di truyền là những thông tin quy định các đặc điểm 0,5 đ của cơ thể SV và được truyền lại cho thế hệ sau. - ADN mARN protein tính trạng. 2 Vận chuyển thụ động: 1. Khái niệm: là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh 0,5 đ chất từ nơi có nồng độ cao dến nơi có nồng độ thấp mà không cần tiêu tốn năng lượng. 2.Các kiểu vận chuyển thụ động qua màng: - Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép: các chất không 0,5 đ phân cực và các chất có kích thước nhỏ như CO2, O2 0,5 đ - Khuếch tán qua kênh prôtein xuyên màng gồm các chất phân cực có kích thước lớn. - Khuếch tán qua kênh prôtein đặc hiệu theo cơ chế thẩm thấu : 0,5 đ các phân tử nước.
  3. 3 - Môi trường 1 là môi trường ưu trương vì có nồng đô chất tan 0.25 đ cao hơn trong tế bào nên nước đi ra ngoài tế bào - Môi trường 2 là môi trường đẳng trương vì có nồng đô chất tan 0.25đ trong và ngoài tế bào bằng nhau nên nước đi ra và vào cân bằng - Môi trường 3 là môi trường nhược trương vì nồng độ chất tan bên trong tế bào lớn hơn ngoài môi trường nên nước đi vào trong 0.25 đ tế bào 4 1. Khái niệm Enzim: Là chât xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Enzim 1 đ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. 2. Cấu trúc: - Thành phần là prôtein hoặc prôtein kết hợp với chất khác. 0,5 - Enzim có vùng trung tâm hoạt động: + Là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim để kết hợp với 0,25 đ cơ chất. + Cấu hình không gian của enzim tương ứngvới cấu hình của cơ 0,25 đ chất. 3. Cơ chế tác động của enzim: - Enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo ra phức 0,25 đ hợp enzim – cơ chất. - Enzim tương tác với cơ chất tạo ra sản phẩm. 0,25 đ 4. Các cặp enzim cơ chất là: 1-d; 2-a; 3-b ;4-c 0.5 đ 5 - Nếu G và F dư thừa thì nồng độ chất H sẽ tăng đột biến 0,25 đ - Vì nếu G và F dư thừa sẽ quay ngược lại ức chế phản ứng C D; 0.5 đ và C E, dẫn đến chất C dư thừa do không chuyển hóa được, do vậy nó quay trở lại ức chế phản ứng sinh ra chính mình ở đầu chuỗi khiến phản ứng A B không thể xảy ra. Cuối cùng chất A dư thừa sẽ chuyển hóa thành H làm cho nồng độ H tăng cao
  4. KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: SINH HỌC LỚP 10 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (3 điểm) Trình bày các bậc cấu trúc và chức năng của protein ? Câu 2. (3 điểm) Thế nào là enzim ? enzim có cấu tạo và cơ chế hoạt động như thế nào? Câu 3. (2 điểm) Thế nào là vận chuyển thụ động, có những kiểu vận chuyển thụ động nào ? Câu 4. (1 điểm) Trình bày các đặc điểm chung của tế bào nhân thực ? Nhân của tế bào nhân thực có cấu tạo và chức năng như thế nào? Hết Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
  5. ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC (Đề dự phòng) Câu Nội dung Điểm 1 1. Cấu trúc các bậc của protein Bậc 1: Axit amin liên kết với nhau nhờ liên kết peptit tạo nên chuỗi 0,5 đ pôlipeptit có dạng mạch thẳng.Cấu trúc b1 là trình tự sắp xếp các a.a trong phân tử. Bậc 2: Chuỗi pôlipeptit không ở dạng cấu trúc bậc 1 mà xoắn lò xo 0,5 đ hoặc gấp nếp tạo thành cấu trúc bậc 2. Cấu trúc bậc 2 được giữ vững bởi các lk H trong phân tử. Bậc 3: Là tổ hợp các cấu trúc bậc 1, 2 tạo nên cấu trúc không gian 0,25 đ 3 chiều.Gồm 1 chuỗi polipeptit. Bậc 4: Prôtein có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit ở dạng cấu trúc b3 0,25 đ liên kết với nhau tạo thành. 2. Chức năng của protein - Cấu tạo nên tế bào và cơ thể. 0,25 đ - Dự trữ các axit amin 0,25 đ - Vận chuyển các chất 0,25 đ - Bảo vệ cơ thể 0,25 đ - Thu nhận thông tin 0,25 đ 0,25 đ - Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa. 2 1. Khái niệm Enzim: Là chât xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Enzim 1 đ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. 2. Cấu trúc: - Thành phần là prôtein hoặc prôtein kết hợp với chất khác. 0,5 - Enzim có vùng trung tâm hoạt động: + Là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim để kết hợp với 0,25 đ cơ chất. + Cấu hình không gian của enzim tương ứngvới cấu hình của cơ 0,25 đ chất. 3. Cơ chế tác động của enzim: - Enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo ra phức 0,5 đ hợp enzim – cơ chất. - Enzim tương tác với cơ chất tạo ra sản phẩm. 0,5 đ
  6. 3 1. Khái niệm vận chuyển thụ động: là phương thức vận chuyển 0.5 đ các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao dến nơi có nồng độ thấp mà không cần tiêu tốn năng lượng. 2. Các kiểu vận chuyển qua màng: - Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép: các chất không 0.5 đ phân cực và các chất có kích thước nhỏ như CO2, O2 - Khuếch tán qua kênh prôtein xuyên màng gồm các chất phân 0,5 đ cực có kích thước lớn. - Khuếch tán qua kênh prôtein đặc hiệu theo cơ chế thẩm thấu : 0,5 đ các phân tử nước. 4 1. Đặc điểm chung của tế bào nhân thực: 1đ - Kích thước lớn, cấu trúc phức tạp. - Có nhân và màng nhân bao bọc. - Có hệ thống màng chia tế bào chất thành các xoang riêng biệt. - Các bào quan có màng bao bọc. 2. Nhân tế bào: 1đ a. Cấu trúc: - Phần lớn có hình cầu, đường kính 5 m. - Được bao bọc bởi 2 lớp màng. Trên màng có nhiều lỗ nhỏ - Bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc và nhân con. b. Chức năng: - chứa thông tin di truyền, là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.