Đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 10 - Học kỳ II - Sở GD & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh

docx 1 trang thungat 28/06/2021 4570
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 10 - Học kỳ II - Sở GD & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_mon_hoa_hoc_lop_10_hoc_ky_ii_so_gd_dt_thanh_pho.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 10 - Học kỳ II - Sở GD & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MễN: HểA HỌC LỚP 10 (Ban cơ bản C, D) ĐỀ THI THAM KHẢO 2 Thời gian làm bài: 45 phỳt Thời gian nộp bài: 5 phỳt (Cho NTK cỏc nguyờn tố: S=32, O=16, H=1, Fe=56, Cu=64, Na=23) Cõu 1: (2 điểm) Viết cỏc phương trỡnh húa học hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rừ điều kiện phản ứng, nếu cú) ộắ ắ3 đ SO ắ ắ4 đ H SO ắ ắ5 đ H S KMnO ắ ắ1 đ O ắ ắ2 đ SO ờ 3 2 4 2 4 2 2 ờ ắ ắ6 đ S ắ ắ7 đ H S ắ ắ8 đ HNO ởờ 2 3 Cõu 2: (1,5 điểm) Viết phương trỡnh phản ứng: a) Chứng minh SO2 cú tớnh oxi húa và tớnh khử. b) Chứng minh H2S bị oxi húa chậm trong khụng khớ. Cõu 3: (1 điểm) Viết phương trỡnh phản ứng trong cỏc trường hợp sau: a) Cho C tỏc dụng với H2SO4 đặc núng. b) Cho Mg tỏc dụng với H2SO4 đặc núng, thấy cú xuất hiện khớ mựi trứng thối. Cõu 4: (1 điểm) Hóy nhận biết cỏc dung dịch mất nhón sau: K2SO3, K2CO3, BaCl2, KCl Cõu 5: (1 điểm) Từ Fe, NaCl, nước, khụng khớ, chất xỳc tỏc cú đủ, điều kiện cú đủ, viết cỏc phương trỡnh húa học điều chế Fe(OH)3. Cõu 6: (1 điểm) Cho thớ nghiệm như hỡnh vẽ: a) Nếu khớ Y là oxi thỡ chất rắn X là chất gỡ? b) Viết phương trỡnh húa học của phản ứng xảy ra? Cõu 7: (1 điểm) Sục 4,48 lớt khớ SO2 (đktc) vào 250ml dung dịch NaOH 1M. Biết cỏc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tớnh khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. Cõu 8: (1,5 điểm) Hũa tan 24 gam hỗn hợp A gồm Fe và CuO vào 375ml dung dịch H 2SO4 loóng 1M thu. Phản ứng vừa đủ thu được dung dịch B. a) Tớnh % khối lượng Fe trong A. b) Nếu cho ẵ hỗn hợp A tỏc dụng với H 2SO4 đặc núng dư thỡ thu được bao nhiờu lớt khớ SO2 ở 1,2 atm và 54,60C? HẾT Thớ sinh khụng được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn. Giỏm thị khụng giải thớch gỡ thờm.