Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2007-2008 - Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh

doc 20 trang thungat 17/07/2021 1910
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2007-2008 - Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_hoc_lop_8_nam_hoc_2007_200.doc

Nội dung text: Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2007-2008 - Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh

 1. Phßng GD - §T ®Ò thi chän häc sinh giái huyÖn trùc ninh n¨m häc 2007 - 2008 §Ò chÝnh thøc M«n: Ho¸ häc líp 8 Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) I- phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) A- §iÒn tõ hoÆc côm tõ cßn thiÕu vµo « trèng. 1) Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè 1 trong h¹t nh©n ®Òu lµ 2 cïng lo¹i, thuéc cïng mét 3 ho¸ häc. 2) C¸c 4 cã ph©n tö lµ h¹t hîp thµnh, cßn 5 lµ h¹t hîp thµnh cña 6 kim lo¹i. B- Lùa chän ®¸p ¸n ®óng. 1) Sè nguyªn tö H cã trong 0,5 mol H2O lµ: A. 3 . 1023 nguyªn tö B. 6. 1023 nguyªn tö C. 9 . 1023 nguyªn tö D. 12 . 1023 nguyªn tö 2) Nguyªn tö A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+. Hái nguyªn tö A cã bao nhiªu líp electron? A. 1 B. 2 C. 3 D.4 3) Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ X vµ O, nguyªn tè X cã ho¸ trÞ VI. Tû khèi cña hîp chÊt víi oxi lµ 2,5. Nguyªn tè X lµ: A. Nit¬ B. Phèt pho C. L­u huúnh D. Cacbon 4) Trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau, c«ng thøc nµo sai ? A. Fe3(HPO4)2 B. Fe (H2PO4)2 C. Fe (H2PO4)3 D. Fe2(HPO4)3 1
 2. 5) §èt ch¸y 9 (g) s¾t trong 22,4 lÝt khÝ oxi (®ktc) khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi l­îng oxit s¾t tõ sinh ra lµ: A. 12,2 (g) B. 11,6 (g) C. 10,6 (g) D. 10,2 (g) 6) Oxit axit t­¬ng øng cña axit HNO3 lµ: A. NO2 B. N2O3 C. N2O5 D. NO ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm) 1) Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ? to a) KMnO4 ? + ? + ? b) Fe + H3PO4 ? + ? to c) S + O2 ? t0 d) Fe2O3 + CO Fe3O4 + ? 2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi l­îng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ trÞ III ? 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ng­êi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO 4 hoÆc KClO3. Hái khi sö dông khèi l­îng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× tr­êng hîp nµo thu ®­îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? 4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®­îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit. TÝnh: a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc sau ph¶n øng ? 0 0 5) ë nhiÖt ®é 100 C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g, ë 20 C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu 0 gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 100 C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®­îc 3,36 (lÝt) H2 (®ktc). m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) n­íc. TÝnh: a) Tû lÖ khèi l­îng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107 2
 3. (Thí sinh ñöôïc pheùp söû duïng baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc) Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) ®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2007 - 2008 M«n: Ho¸ häc líp 8 Thêi gian: 90 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) PhÇn I : Tr¾c nghiÖm C©u 1 : (2 ®iÓm ) §Ó t¹o thµnh ph©n tö cña 1 hîp chÊt th× tèi thiÓu cÇn cã bao nhiªu lo¹i nguyªn tö: A. Hai lo¹i nguyªn tö B. Mét lo¹i nguyªn tö C. Ba lo¹i nguyªn tö D. A, B, C ®Òu ®óng C©u 2 : (2 ®iÓm ) Trong mét ph¶n øng ho¸ häc c¸c chÊt ph¶n øng vµ chÊt t¹o thµnh ph¶i cïng: A. Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè B. Sè nguyªn tö trong mçi chÊt C. Sè ph©n tö mçi chÊt D. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt C©u 3 : (2 ®iÓm ) Cho mçi hçn hîp gåm hai muèi A2SO4 vµ BaSO4 cã khèi l­îng lµ 44,2 g t¸c dông võa ®ñ víi 62,4 g BaCl2 th× cho 69,9 g kÕt tña BaSO4 vµ hai muèi tan . Khèi l­îng hai muèi tan ph¶n øng lµ : A. 36,8 g B . 36,7 g C . 38 g D . 40 g PhÇn II : Tù luËn C©u 1 : (4®iÓm ) TÝnh sè ph©n tö cã trong 34,2 g nh«msunfat Al2(SO4)3 ë ®ktc , bao nhiªu lÝt khÝ «xi sÏ cã sè ph©n tö b»ng sè ph©n tö cã trong Al2(SO4)3 trªn . C©u 2 : (5 ®iÓm ) 3
 4. Trªn 2 ®Üa c©n ®Ó hai cèc ®ùng dung dÞch HCl vµ H2SO4 sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng: - Cho vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl 25 g CaCO3 - Cho vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4 a g Al . C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. TÝnh a , biÕt cã c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo ph­¬ng tr×nh : CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2 2 Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 C©u 3 : (5 ®iÓm ) Cã hçn hîp khÝ CO vµ CO2. NÕu cho hçn hîp khÝ ®i qua dung dÞch Ca(OH)2 d­ th× thu ®­îc 1 g chÊt kÕt tña mµu tr¾ng. NÕu cho hçn hîp khÝ nµy ®i qua bét CuO nãng d­ th× thu ®­îc 0,46 g Cu . a) ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra ? b) TÝnh thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ë ®ktc vµ thÓ tÝch cña mçi khÝ cã ë trong hçn hîp . ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Phßng GD - §T ®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2007 - 2008 TRƯỜNG THCS BÃI CHÁY M«n: Ho¸ häc líp 8 Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) C©u 1: (3,0 ®iÓm) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 a/ H·y lËp thµnh ph­¬ng tr×nh hãa häc vµ nãi râ c¬ së ®Ó viÕt thµnh PTHH? b/ H·y vÏ s¬ ®å t­îng tr­ng cho ph¶n øng hãa häc nãi trªn vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i cã sù t¹o thµnh chÊt míi sau ph¶n øng hãa häc? C©u 2: ( 4,0 ®iÓm ) Cã nh÷ng chÊt sau: Zn, Cu, Al, H2O, C12H22O11, KMnO4, HCl , KClO3 , KNO3 , H2SO4 lo·ng , MnO2 . a) Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc khÝ : H2, O2 . b) ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra khi ®iÒu chÕ nh÷ng chÊt khÝ nãi trªn (ghi ®iÒu kiÖn nÕu cã). c) Tr×nh bµy ng¾n gän c¸ch thu c¸c khÝ trªn vµo lä. C©u 3:( 4,0 ®iÓm) Cac bon oxit CO t¸c dông víi khÝ oxi t¹o ra cacbon ®ioxit. H·y ®iÒn vµo nh÷ng « trèng sè mol c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cã ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau. BiÕt hçn hîp CO vµ O2 ban ®Çu ®­îc lÊy ®óng tû lÖ vÒ sè mol c¸c chÊt theo ph¶n øng. Sè mol C¸c thêi ®iÓm C¸c chÊt ph¶n øng S¶n phÈm CO O2 CO2 Thêi ®iÓm ban ®Çu t0 20 Thêi ®iÓm t1 15 Thêi ®iÓm t2 1,5 4
 5. Thêi ®iÓm kÕt thóc 20 C©u 4: (3,0 ®iÓm) Mét nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t trong p, n, e lµ 115. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t. H·y x¸c ®Þnh tªn nguyªn tö R ? C©u 5 : ( 6,0 ®iÓm) a/ Hoµ tan hoµn toµn 3,6 g mét kim lo¹i A hãa trÞ II b»ng dung dÞch axit clohi®ric thu ®­îc 3,36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc). X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i A? b/ NÕu cho l­îng kim lo¹i A nãi trªn vµo 14,6 g axit clohi®ric, tÝnh khèi l­îng c¸c chÊt thu ®­îc sau khi ph¶n øng? (BiÕt: §iÖn tÝch h¹t nh©n cña 1 sè nguyªn tö : K: 19+ ; Zn : 30+ ; Br : 35+ ; Ag : 47+ Ca = 40; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5; C = 12; O = 16). (Thí sinh ñöôïc pheùp söû duïng baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc) Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) ®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2008 - 2009 M«n: Ho¸ häc líp 8 Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Bµi 1 (3,0 ®iÓm) LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO  FeO + CO2 5/ CxHyCOOH + O2  CO2 + H2O Bµi 2 (3,0 ®iÓm) Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro. ViÕt ph­¬ng tr×nh minh ho¹. Bµi 3 (3,0 ®iÓm) Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, NO. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxit baz¬? V× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit. Bµi 4 (3,0 ®iÓm) DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. Sau ph¶n øng ®­îc 7,2 gam n­íc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi l­îng s¾t ®¬n chÊt. Bµi 5 (4,0 ®iÓm) 5
 6. 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5. §èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i n­íc ng­ng tô hÕt ®­îc hçn hîp khÝ Y. 1/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi l­îng cña Y. Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16 Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) ®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2008 - 2009 M«n: Ho¸ häc líp 8 Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) C©u 1 (1,5 ®iÓm) LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + H2  Fe + H2O 4/ FexOy + CO  FeO + CO2 5/ Al + Fe3O4  Al2O3 + Fe Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo lµ chÊt oxi hãa?T¹i sao? C©u 2(1,5 ®iÓm) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n sau:N­íc, Natri hi®«xit, Axit clohi®ric, Natriclorua. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ nÕu cã. C©u3(1,0 ®iÓm) Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3, Fe2O3,K2O, N2O5, CO2. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxit baz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit. C©u 4 (2,0 ®iÓm) DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. Sau ph¶n øng ®­îc 7,2 gam n­íc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). 1/ T×m gi¸ trÞ m? 6
 7. 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi l­îng s¾t ®¬n chÊt. C©u 5 (2,5 ®iÓm) 11,2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ mªtan CH4 (®ktc) cã tØ khèi so víi oxi lµ 0,325. §èt hçn hîp víi 28,8 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i n­íc ng­ng tô hÕt ®­îc hçn hîp khÝ Y. 1/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X? 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi l­îng cña c¸c khÝ trong Y. C©u 6(1,5 ®iÓm) TÝnh khèi l­îng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200,00gam dung dÞch NaCl 25% thµnh dung dÞch 30%. Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5. Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD (Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm) Phßng GD - §T ®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2008 - 2009 TRƯỜNG THCS BÃI CHÁY M«n: Ho¸ häc líp 8 Thêi gian: 60 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) C©u1 (2®) 1. Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t. a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X. b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X. c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö­ khèi cña nguyªn tè X. 2. Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo? C©u 2 (2®) LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO  FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a. Cña 0,25 mol Fe2O3 b. Cña 4,48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc). 7
 8. c. Cña 7,1 gam khÝ Clo. C©u4 (2®) Mét hîp chÊt A cã 42,9% C vµ 57,1% O theo khèi l­îng. a. LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/H2 = 14. b. TÝnh khèi l­îng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc). C©u5 (2®) §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®­îc khÝ CO2 vµ h¬i n­íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi l­îng khÝ CO 2 vµ khèi l­îng H2O t¹o thµnh. Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD Phßng Gi¸o dôc §Ò thi chän häc sinh n¨ng khiÕu Bè tr¹ch M«n: Ho¸ häc 8 N¨m häc 2007 - 2008 Thêi gian lµm bµi: 120 phót I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm) Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph­¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm: 1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t­¬ng øng lµ: A. 2 vµ 6 B. 3 vµ 7 C. 3 vµ 8 D. 4 vµ 7 2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng: A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ: A. Sù h« hÊp B. §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C. Sù ®èt nhiªn liÖu D. C¶ A vµ C 4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ: A. YX2 B. Y2X C. Y2X3 D. Y3X2 5) LÊy mét khèi l­îng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn l­ît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt: A. KÏm B. Nh«m C. Magie D. S¾t II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm) Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O 8
 9. 4/ FexOy + CO  FeO + CO2 5/ CxHyCOOH + O2  CO2 + H2O Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro. ViÕt ph­¬ng tr×nh minh ho¹. Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, NO. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit. Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. Sau ph¶n øng ®­îc 7,2 gam n­íc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi l­îng s¾t ®¬n chÊt. Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5. §èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i n­íc ng­ng tô hÕt ®­îc hçn hîp khÝ Y. 1/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi l­îng cña Y. Tr­êng THCS Phï l·ng §Ò thi chän HSG dù thi cÊp huyÖn §Ò chÝnh thøc M«n: Ho¸ häc 8 Thêi gian lµm bµi: 60 phót Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao? a) 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 b) 2Fe + 6HCl  2FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2HCl  CuCl2 + H2 d) CH4 + 2O2  SO2 + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit th­êng lµ oxit cña phi kim vµ t­¬ng øng víi mét axit. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t­¬ng øng víi mét axit. c) Oxit baz¬ th­êng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t­¬ng øng víi mét baz¬. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t­¬ng øng víi mét baz¬. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2 + H2O b) CnH2n - 2 + ?  CO2 + H2O c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O d) Al + H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric. (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi). 9
 10. Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm3 khÝ oxi thu ®­îc 4,48 3 dm khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i n­íc. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi l­îng A ®· ph¶n øng. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. Sau ph¶n øng thu ®­îc 16,8 g chÊt r¾n. a) Nªu hiÖn t­îng ph¶n øng x¶y ra. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc. Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD (Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm) TRƯỜNG THCS ĐÔNG LA §Ò thi chän häc sinh giỎI M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008 Thêi gian lµm bµi: 60 phót I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm) 1) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột. Dung dịch Đại lượng CuSO4 KOH BaCl2 Ca(OH)2 NaCl mct 6 g 0,148 g 30 g m 270 g HO2 mdd 240 g Vdd 300 ml 100 ml Ddd (g/ml) 1,15 1,04 1,2 1 1,1 C% 15% 10% CM 0,25 M Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph­¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm: 2) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ: A. Sù h« hÊp B. §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C. Sù ®èt nhiªn liÖu D. C¶ A vµ C 3) LÊy mét khèi l­îng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn l­ît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu khí hiđro nhÊt: 10
 11. A. KÏm B. Nh«m C. Magie D. S¾t 0 4) Độ tan của muối K 2SO4 ở 20 C là 11,1 g. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này là A. 11,1% B. 10% C. 17,4% D. 20% 5) Để pha chế dung dịch NaOH 0,1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0,25M thì thể tích nước cần lấy thêm là: A. 800 ml B. 2000 ml C. 1200 ml D. 1000 ml II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm) Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc sau: t 0 1/ FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3 t 0 3/ Fe + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O t 0 4/ FexOy + CO  FeO + CO2 t 0 5/ KNO3  KNO2 + O2 t 0 6/ C2H4 + O2  CO2 + H2O Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO 3, Fe2O3, K2O, N2O5, MgO, Al2O3. Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. Viết công thức của axit tương ứng với các oxit axit và công thức của bazơ tương ứng với các oxit bazơ. Bµi 3 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 0,896 lÝt CO (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe xOy nung nãng. Sau ph¶n øng ®­îc 1,68 gam kim loại sắt. 1/ T×m gi¸ trÞ m? biết rằng ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo sơ đồ sau: t 0 FexOy + CO  Fe + CO2 Bµi 4 (7,0 ®iÓm): Cho 11,9 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc). a. Viết các phương trình hóa học xảy ra. b. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp c. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0,5M. Cho: Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Ba= 137; Cu = 64; K = 39; S = 32; Ca = 40; Na = 23; Cl = 35,5; C =12; O = 16. Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 11
 12. TRƯỜNG THCS §Ò thi chän häc sinh giỎI M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008 Thêi gian lµm bµi: 60 phót Bài 1(1,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau? Co biết mỗi phản ứng thuộc loại nào? Vì sao? a, Al + ? Al2O3 b, ? + O2 P2O5 c, H2O H2 + ? d, KMnO4 K2MnO4 + ? + ? e, Fe + ? FeCl3 Bài 2 (1,5 điểm) a. Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó. b. Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó. Bài 3(1,5 điểm) Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí, khí Oxi, Khí Hiđro và khí Cacbonic. bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) Bài 4(1,5 điểm) 12
 13. Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8,4 lít O 2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO 2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Hãy tìm công thức của X. Bài 5(2,0 điểm) a. Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó, b. Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit c. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b. Bài 6(2,0 điểm): Cho a gam sắt vào HCl ( thí nghiệm 1). Sau khi cô cạn đung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg vào HCl ( thí nghiệm 2) cung lượng như trên sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,33 gam chất rắn và 0,448 lít H2 (đktc). §Ò thi chän häc sinh giỎI M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008 Thêi gian lµm bµi: 90 phót Bài 1: (2,5 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng sau: (1) CxHyOz + O2 ? + H2O (2) FeS2 + O2 SO2 + ? (3) Al + ? Al2(SO4)3 + H2 (4) SO3 + ? Na2SO3 + H2O (5) Fe2(SO4)3 + Cu ? + CuSO4 a. Hoàn thành các phương trình phản ứng. b. Gọi tên và phân loại các hợp chất các công thức hoá học tìm được trong các phản ứng trên. Bài 2: (2điểm) a. Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3. b. Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37,07%. Bài 3: (2,5 điểm) a. Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch BaCl2, NaCl, H2SO4 và NaOH. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong mỗi lọ 13
 14. b. Nêu các phương pháp sản xuất Oxi trong công nghiệp và viết phương trình ứng (nếu có) Bài 4: (3,0 điểm) a. Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11,2 lít khí (ở đktc). Hãy tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. b. Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng , sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam chất rắn. Hãy tính a. Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) KỲ THI CHỌN HSG CAÁP HUYỆN Lớp 8 THCS - Năm học 2008-2009 Moân thi : HOÙA HỌC Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) Caâu 1: ( 2,0 ñieåm ) Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy nhaän bieát caùc loï maát nhaõn sau: CaO, P2O5, Al2O3 Caâu 2: ( 3,0 ñieåm ) a)Töø FeCl2 vaø caùc hoùa chaát caàn thieát, vieát phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá saét kim loaïi. b)Cho bieát A laø kim loaïi thoâng duïng coù 2 hoaù trò thöôøng gaëp laø (II) vaø (III) khaù beàn . Vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän chuyeån hoaù hoaù hoïc sau : A  B  C  D  A Caâu 3 ( 3,0 ñieåm ) Khoái löôïng rieâng cuûa moät dung dòch CuSO4 laø 1,6g/ml . Ñem coâ caïn 312,5ml dung dòch naøy thu ñöôïc 140,625g tinh theå CuSO4 .5H2O Tính noàng ñoä C% vaø CM cuûa dung dòch noùi treân . Caâu 4: ( 4,0 ñieåm ) 0 ÔÛ12 C coù 1335 g dung dòch CuSO4 baõo hoaø . Ñun noùng dung dòch ñoù leân 900C . Hoûi phaûi theâm vaøo dung dòch naøy bao nhieâu gam CuSO4 ñeå ñöôïc dung dòch baõo hoaø ôû nhieät ñoä naøy 0 0 . Bieát ñoä tan SCuSO4(12 C) = 35,5g vaø SCuSO4(90 C) = 80g. Caâu 5: ( 4,0 ñieåm ) 14
 15. Nung hoãn hôïp muoái goàm (CaCO3 vaø MgCO3) thu ñöôïc 7,6 gam hoãn hôïp hai oxit vaø khí A. Haáp thu khí A baèng dung dòch NaOH thu ñöôïc 15,9 gam muoái trung tính. Tính khoái löôïng cuûa hoãn hôïp muoái. Caâu 6: ( 4,0 ñieåm ) Hoøa tan hoaøn toaøn 16,25 gam kim loaïi M (chöa roõ hoùa trò) vaøo dung dòch axit HCl. Khi phaûn öùng keát thuùc thu ñöôïc 5,6 lít H2 (ñktc). a)Xaùc ñònh kim loaïi M trong soá caùc kim loaïi cho sau: Na=23; Cu=64; Zn=65. b) Tính theå tích dung dòch HCl 0,2M caàn duøng ñeå hoøa tan heát löôïng kim loaïi naøy. ( Hoïc sinh ñöôïc söû duïng baùng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc NTHH ñeå laøm baøi ) HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM KỲ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN Lớp 8 THCS - Năm học 2008-2009 Moân thi : HOÙA H ỌC Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) Caâu 1: ( 2,0 ñieåm ) Laáy moãi loï moät ít , cho vaøo nöôùc, chaát tan laø (0,25 ñieåm) CaO + H2O Ca(OH)2 (0,5 ñieåm) P2O5 + 3H2O 2H3PO4 (0,5 ñieåm) Chaát khoâng tan Al2O3 (0,25 ñieåm) Duøng quì tím ñeå nhaän bieát : Ca(OH)2 laøm quì tím chuyeån sang maøu xanh. (0,25 ñieåm) H3PO4 laøm quì tím chuyeån sang maøu ñoû. (0,25 ñieåm) Caâu 2: ( 3,0 ñieåm ) a) FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2  + 2NaCl (0,5 ñieåm) Fe(OH)2  FeO + H2O (0,25 ñieåm) FeO + CO  Fe + CO2  (0,25 ñieåm) b) Vì (A) laø kim loaïi thoâng duïng coù 2 hoaù trò thöôøng gaëp laø (II) vaø (III) khaù beàn, ñoàng thôøi theo chuoãi bieán ñoåi (A) chæ coù theå laø Fe . Fe + 2HCl FeCl2 + H2  (0,5 ñieåm) FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2  + 2NaCl (0,5 ñieåm) 15
 16. Fe(OH)2  FeO + H2O (0,5 ñieåm) FeO + CO  2Fe + CO2  (0,5 ñieåm) Caâu 3: ( 3,0 ñieåm ) Töø söï so saùnh coâng thöùc tinh theå CuSO4.5H2O vaø coâng thöùc muoái ñoàng sunfat CuSO4 ta ruùt ra : 140,625 n n 0,5625mol CuSO4 .5H2O CuSO4 250 (0,5 ñieåm) Soá ml dung dòch laø :0,3125(l) n 0,5625 Noàng ñoä mol cuûa dung dòch CuSO4 laø : CM = = 1,8 V 0,3125 M(0,5 ñieåm) Khoái löôïng CuSO4 laø : m n .M 0,5625.160 90g (1,0 ñieåm) CuSO4 CuSO4 CuSO4 Khoái löôïng dung dòch : mdd = dV = 312,5. 1,6 = 500 (g) Noàng ñoä mol cuûa dd CuSO4 laø : m 90.100 C% CuSO4 .100 18% CuSO4 mdd 500 (1,0 ñieåm) Caùch 2: Khoái löôïng cuûa CuSO4 ( chaát tan ) laø : 160 m .140,625 90g CuSO4 250 m 90 Soá mol CuSO laø : n 0,5625mol 4 CuSO4 M 160 Khoái löôïng dung dòch : mdd = dV = 312,5. 1,6 = 500 (g) Noàng ñoä phaàn traêm vaø noàng ñoä mol cuûa dung dòch laø : m 90.100 C% CuSO4 .100 18% CuSO4 mdd 500 n 0,5625 CM = = 1,8 M V 0,3125 C%.10d 18.10.1,6 Hoaëc : CM = = = 1,8 M M 160 Caâu 4: ( 4,0 ñieåm ) 0 - ÔÛ 12 C 100g nöôùc hoaø tan ñöôïc 33,5 g CuSO4 khoái löôïng cuûa dd CuSO4 baõo hoaø laø : 133,5g (0,5 ñieåm) Khoái löôïng cuûa CuSO 4 coù trong 1335 g dung dòch baõo hoaø laø : 35,5.1335 mCuSO4= = 335 g 133,5 (0,5 ñieåm) Khoái löôïng dung moâi (H2O) laø : m m m = 1335- H2O dd CuSO4 335 =1000g 16
 17. (0,5 ñieåm) - Goïi a(g) laø khoái löôïng CuSO4 caàn theâm vaøo dung dòch (0,5 ñieåm) - Khoái löôïng chaát tan vaø dung moâi trong dung dòch baõo hoaø ôû 900C laø : mCuSO4= (335+a)g vaø mH2O = 1000g (0,5 ñieåm) 0 Aùp duïng coâng thöùc tính ñoä tan cuûa CuSO4 ôû 90 C ta coù : 0 335 a SCuSO4(90 C) = .100 = 80 1000 (0,5 ñieåm) Giaiû phöông trình treân ta coù : a = 465g (1,0 ñieåm) Caâu 5: ( 4,0 ñieåm ) PTPÖ: CaCO3  CaO + CO2  (1) (0,5 ñieåm) n1 n1 MgCO3  MgO + CO2  (2) (0,5 ñieåm) n2 n2 CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (3) (0,5 ñieåm) n1+n2 n1+n2 15,9 Ta coù: n Na2CO3 = = 0,15 (mol) 106 (0,5 ñieåm) 7,6 56n1 (0,15 n1)40 Mtb = = (*) 0,15 0,15 (0,5 ñieåm) Giaûi phöông trình (*) ta ñöôïc : n1 =0,1 (mol) ; n2 = 0,05 (mol) (0,5 ñieåm) Khoái löôïng cuûa caùc muoái : m CaCO3 = 0,1. 100 = 10 (gam). (0,25 ñieåm) m MgCO3 = 0,05. 84 = 4.2 (gam). (0,25 ñieåm) Khoái löôïng cuûa hh muoái : 10 + 4,2 = 14,2 (gam) (0,5 ñieåm) Caâu 6: ( 4,0 ñieåm ) a) Goïi n laø hoùa trò cuûa M, ta coù PTPÖ: n M + nHCl  MCln + H2  (0,5 ñieåm) 2 n 1 mol mol 2 nx x mol mol 2 17
 18. Ta coù heä PT: mx= 16,25 (1) (0,5 ñieåm) nx 5,6 = = 0,25 (2) (0,5 2 22,4 ñieåm) Töø (2):  nx = 0,25.2 = 0,5 (3) (0,5 ñieåm) mx 16,25 m Laáy (1) : (3)  =  = 32,5  m = 32,5n nx 0,5 n (0,25 ñieåm) Hoùa trò cuûa kim loaïi coù theå laø I; II; III . Do ñoù ta xeùt baûng sau: Laäp baûng : n 1 2 3 m 32,5 65 97,5 Trong caùc kim loaïi treân, thì Zn öùng vôùi KLNT laø 65 laø phuø hôïp. (0,25 ñieåm) b) PTPÖ: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2  (0,5 ñieåm) 16,25 nHCl =2nzn= 2. = 0,5 (mol) 65 (0,5 ñieåm) n 0,5  VHCl = = = 2,5(lít) CM 0,2 (0,5 ñieåm) TRƯỜNG THCS ĐÔNG LƯ §Ò thi chän häc sinh giỎI M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008 Thêi gian lµm bµi: 90 phót Câu 1: ( 2 điểm ) Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu CuO Cu Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học - nếu có Câu 2: ( 3 điểm ) Khử hoàn toàn 11,5 gam một oxit của chì bằng khí hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại chì. Tìm công thức hóa học của chì oxit. Câu 3: ( 5 điểm ) Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl. Câu 4: ( 6 điểm ) 18
 19. Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dung dịch HCl, phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu. c) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên. Câu 5: ( 4 điểm ) Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. a) Tính : khối lượng nước tạo thành. b) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên. ( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Hä vµ tªn thÝ sinh: SBD ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2008 - 2009 ĐỀ THI MÔN HOÁ HỌC Thời gian : 120 phút Câu 1: Có 400ml dung dịch H2SO4 15% , cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5M . Biết khối lượng riêng của H2SO4 1,6 gam/ml. Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 3,384 gam CO 2 và 0,694 gam H2O. Tỉ khối hơi so với không khí là 2,69 . Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A Câu 3: a. Electron của nguyên tử hidro chuyển động bên trong một hình cầu có bán kính là 3.10 - 8 cm. Hạt nhân của nguyên tử hidro được coi như một quả cầu 19
 20. có bán kính là 5,0.10 - 13 cm. Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là bao nhiêu ? - 27 b. Biết hạt proton có khối lượng là mP = 1,6726.10 kg . Tính khối lượng riêng của hidro, biết bán kính nguyên tử hidro là r = 5,3 . 10 - 9 cm và hạt nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton ( không có nơtron) Câu 4: Có 5 lọ hoá chất bị mắt nhãn đó là: H 2SO4, HCl, BaCl2, NaCl và NaOH. Em hãy trình bày cách nhận biết với một thuốc thử duy nhất đó là quỳ tím? Câu 5: Cho 17,3 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm và nhôm tác dụng với hết 400 gam dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ( các chất tham gia vừa đủ) thì thu được 15,68 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ? b. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp ? c. Tính C% của mỗi muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng? Cho biết : H = 1. O= 16; Zn = 65 ; Al = 27 ; Cl = 35.5 20