Kế hoạch đề cương tự ôn tập môn Hóa học Lớp 8 + 9

doc 3 trang thungat 08/07/2021 2980
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch đề cương tự ôn tập môn Hóa học Lớp 8 + 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_de_cuong_tu_on_tap_mon_hoa_hoc_lop_8_9.doc

Nội dung text: Kế hoạch đề cương tự ôn tập môn Hóa học Lớp 8 + 9

  1. KẾ HOẠCH ĐỀ CƯƠNG TỰ ÔN TẬP HÓA 8 stt Tên bài Câu hỏi và bài tập Ghi chú 1 Bài 16. Phương Câu 1. Hãy lập các phương trình phản ứng sau: trình hóa học 1. Zn + HCl ZnCl2 + H2 Điên phân 2. H2O  H2 + O2 3. Al + H2SO4 Al2( SO4 )3 + H2 t 0 4. Mg + O2  MgO 0 MnO2 , t 5. KClO3  KCl + O2 t 0 6. H2 + CuO  Cu + H2O Câu 2. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau: 1. Al +  Al2O3 2. KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + 3. +  Fe3O4 4 . P + O2  6. Na + O2  7. Fe +  FeCl2 + H2 8 . CaCO3  + CO2 2 Bài 19. Chuyển Câu 3. Hãy tính số mol của các lượng chất sau: đổi giữa khối a. 16g lưu huỳnh. b. 28g sắt. lượng, thể tích và c. 3.1023 nguyên tử cacbon. d. 9.10 23 phân tử. lượng chất. nước 3 Bài 21. Tính theo Câu 4.Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên công thức hóa học tố trong những hợp chất sau: a. MgO. b. Al2O3. c. H2SO4 Câu 5. Một hợp chất khí có thành phần % theo khối lượng là 82,35% N và 17,65%H. Em hãy cho biết. a. Công thức hóa học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hiđro là 8,5. b. Số mol nguyên tử của các nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất. Bài 22. Tính theo Câu 6. Cho sơ đồ phản ứng: phương trình hóa Al + HCl AlCl3 + H2 học a. Lập phương trình hóa học của phản ứng? b. Nếu có 10,8 gam nhôm đã phản ứng thì thu được bao nhiêu lít khí hidro (ở đktc)?
  2. Câu 7. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng khí hidrô để khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao và thu được 12,8g kim loại đồng a. Hãy lập phương trình phản ứng trên? b. Tính thể tích khí hidrô đã dùng (đktc)? c. Tính khối lượng đồng (II) oxit đã tham gia phản ứng? Câu 8: Cho 3,2 g lưu huỳnh cháy trong không khí thu được khí sunfurơ (lưu huỳnh đioxit). a. Viết phương trình phản ứng xảy ra b. Tính khối lượng lưu huỳnh đioxit tạo thành c. Tính thể tích không khí cần dùng, biết thể tích không khí bằng 5 lần thể tích khí oxi. KẾ HOẠCH ĐỀ CƯƠNG TỰ ÔN TẬP HÓA 9 stt Tên bài Câu hỏi và bài tập Ghi chú 1 Ôn tập đầu năm Câu 1. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung (hóa 8) dịch sau: a. 30g KCl trong 600g dung dịch? b. 40g NaNO3 trong 2kg dung dịch ? c. 60g K2SO4 trong 1500g dung dịch ? Câu 2. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: a. 1 lít dung dịch NaCl 0,5M ? b. 500ml dung dịch KNO3 2M 2 Bài 4 Một số Axit Câu 3. Có 4 lọ không nhãn mỗi lọ đựng 1 dung dịch quan trọng không màu là HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4 Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết PTHH. 3 Bài 16. Tính chất Câu 4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, khi cho: hóa học của kim a. Nhôm vào dung dịch magie sunfat. loại b. Bạc vào dung dịch đồng clorua.
  3. c. Nhôm vào dung dịch kẽm nitrat. Viết các phương trình hóa học (nếu có) và giải thích 4 Bài 18. Nhôm Câu 5. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau. 1 2 3 4 Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 5 Bài 19. Sắt Câu 6. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau. 1 2 3 4 Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam kim loại sắt vào dung dịch HCl 10%. a. Viết PTHH xảy ra. b. Tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC. c. Tính khối lượng dung dịch HCl 10% cần dùng. 6 Bài 26. Clo Câu 8. Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo dư. Sau phản ứng thu được 16,25g muối sắt. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng. 7 Bài 29. Axit Câu 9. Có những chất sau: NaHCO3, Ca(OH)2, CaCl2 cacbonic và muối , CaCO cacbonat 3. a. Chất nào tác dụng được với HCl ? b. Chất nào tác dụng được với Na2CO3 ? c. Chất nào tác dụng được với NaOH ? Hãy viết các PTHH. Câu 10. Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2kg CaO. Hãy tính hiệu suất phản ứng