Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2011-2012 - Phòng GD&ĐT Duy Xuyên (Có đáp án)

doc 3 trang thungat 17/07/2021 770
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2011-2012 - Phòng GD&ĐT Duy Xuyên (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_hoc_lop_8_nam_hoc_2011_201.doc

Nội dung text: Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2011-2012 - Phòng GD&ĐT Duy Xuyên (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD & ĐT DUY XUYÊN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN : HOÁ HỌC 8 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: ( 2đ ) a) Cân bằng các phản ứng sau : * CH3COOH + Fe2O3 > ( CH3COO)3Fe + H2O * FexOy + Al > Fe + Al2O3 b) Cho các nguyên tố : Ca ; C ; S ; H ; O . Hãy viết CTHH các hợp chất oxit , axit bazơ và muối tạo thành từ các nguyên tố trên . Câu 2: ( 2đ ) a) Trộn tỉ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào giữa 2 khí O2 và CO để người ta thu được một hỗn hợp khí có tỉ khối đối với khí H2 bằng 14,75 b/ Hai kim loại A và B có tỉ lệ MA : MB = 8 : 9 ; biết MA và MB đều không quá 30g . Tìm tên 2 kim loại A và B . Câu 3: ( 2đ ) Trộn 200ml dung dịch H2SO4 ( dung dịch X ) với 300ml dung dịch H2SO4 ( dung dịch Y) thì được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 4,59g Al . a) Xác định CM của dung dịch Z . b) Dung dịch X được pha từ dung dịch Y bằng cách thêm H2O vào dung dịch Y theo tỉ lệ thể tích V H2O : VY = 3 : 5 . Xác định CM của dung dịch X và dung dịch Y Câu 4: ( 2đ ) Một hỗn hợp gồm 3 kim loại : K ; Cu và Fe cho tác dụng với nước ( lấy dư) thì thu được dung dịch A ; hỗn hợp chất rắn B và 2,24 lít khí C ( đktc) . Cho B tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl nồng độ 0,5M sau phản ứng còn lại 6,6g chất rắn . a) Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu . b) Khí C thu được tác dụng vừa đủ với 5,8g oxit của Fe chưa rỏ hoá trị ở nhiệt độ cao . Xác định CTHH của oxit sắt . Câu 5: ( 2đ ) Trong một bình kín chứa 3 mol khí SO2 và 2 mol khí O2 và một ít bột V2O5 làm xúc tác. Nung nóng bình trong một thời gian thì thu được hỗn hợp khí A . a) Nếu hiệu suất phản ứng đạt 75% thì có bao nhiêu lít khí SO3 tạo thành ( đktc) . b) Nếu tổng số mol các khí trong hỗn hợp A là 4,25 mol thì có bao nhiêu % số mol SO2 bị oxi hoá thành SO3 . Cho biết : C= 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Al = 27 ; K = 39 ; Cu = 64 ; Fe = 56
  2. PHÒNG GD& ĐT DUY XUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN : HOÁ HỌC LỚP 8 Câu 1: (2 điểm ) câu a ( 0,5 đ) Mỗi PTHH đúng 0,25đ * 6 CH3COOH + Fe2O3 2 (CH3COO)3Fe + 3 H2O * 3 FexOy + 2y Al 3x Fe + y Al2O3 câu b ( 1,5đ) Oxit : CaO ; CO ; CO2 ; SO2 ; SO3 ; H2O . Axit : H2S ; H2CO3 ; H2SO3 ; H2SO4 . Bazơ : Ca(OH)2 . Muối : CaS ; Ca (HS )2 CaCO3 ; Ca(HCO3)2 ; CaSO3 ; Ca(HSO3)2 ; Ca(HSO4)2 ; CaSO4 Nếu học sinh viết sai hoặc thiếu 1 công thức trong tổng số 19 công thức thì không trừ điểm ; viết sai từ 2-3 công thức trừ 0,25đ ; sai 4-6 công thức trừ 0,5 đ ; sai hoặc thiếu 7-9 công thức cho 0,75 đ ; nếu viết đúng dưới ½ số công thức thì cho toàn câu b là 0,5 điểm . Câu 2: ( 2 điểm ) Mỗi câu 1 điểm a) ( 1 điểm ) Ta có khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí là M = 14,75 x 2 = 29,5 g ( 0,25 đ ) Gọi số mol O2 là x ; số mol CO là y ( 0,25đ ) M = (32x + 28y) : x + y = 29,5 ( 0,25 đ )  2,5x = 1,5y => x : y = 3 : 5 ( 0,25 đ ) Do các thể tích đo ở cùng điều kiện nên V O2 : V CO = 3 : 5 b) ( 1 điểm ) Gọi m là khối lượng mỗi phần => MA = 8 m ; MB = 9m ( m là nguyên dương ) ( 0,25 đ ) Vì MA và MB không quá 30 ; với MB lớn hơn MA => 9m ≤ 30 => m ≤ 3,3 với m nguyên dương => m ≤ 3 ( 0,25đ ) Ta có bảng biện luận sau : ( 0,25 đ ) m 1 2 3 MA 8 16 24 MB 9 18 27 Suy ra 2 kim loại là Mg và Al ( 0,25 đ ) Câu 3 ( 2 điểm ) Mỗi câu 1 điểm a) Thể tích dung dịch Z = 500ml n Al = 0,17 mol ( 0,25 đ ) PTHH : 2 Al + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 3 H2 ( 0,25 đ ) n H2SO4 = 3/2 n Al = 0,255 mol ( 0,25 đ ) => CM dung dịch Z ( H2SO4) =0,255 : 0,5 = 0,51 M ( 0,25 đ ) b) Gọi a là CM dung dịch Y Theo đề bài dung dịch X được pha từ dung dịch Y với tỉ lệ thể tích V H2O : V Y = 3 : 5 Trong 200ml dung dịch X có thành phần thể tích V H2O và VY là : V H2O = (200 . 3 ) : 8 = 75 ml ; VY = 200 - 75 = 125 ml ( 0,25 đ ) Trong 200ml dung dịch X chứa 0,125a mol H2SO4 Trong 300ml dung dịch Y chứa 0,3a mol H2SO4 ( cả 2 ý trên 0,25 đ ) Ta có số mol H2SO4 trong dung dịch Z = 0,255 mol  0,425a = 0,255 => a = 0,6 ( cả 2 ý 0,25 đ ) C M dung dịch Y là 0,6M ; CM dung dịch X = 0,125a : 0,2 thế a = 0,6 vào C M dung dịch X = 0,375 M ( 0,25 đ )
  3. Câu 4: ( 2 điểm ) Mỗi câu 1 điểm a) Học sinh xác định chỉ có K tác dụng với H2O theo phương trình 2 K + 2H2O 2 KOH + H2 (1 ) => dung dịch A là KOH ; như vậy hỗn hợp chất rắn B là Cu và Fe ; khí C là H2 ( Cả 2 ý trên 0,25điểm ) Khi cho B tác dụng với dung dịch HCl chỉ có Fe tác dụng , vậy khối lượng chất rắn còn lại là Cu . Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2) ( 0,25 điểm ) n H2 = 0,1 mol ; n HCl = 0,2 mol Dựa phương trình (1) => n K = 2n H2 = 0,2 mol => m K = 7,8g Dựa phương trình (2) => nFe = ½ n HCl =0,1 mol => m Fe= 5,6g ( Cả 2 ý trên 0,25điểm )  % khối lượng K = 7,8 : ( 7,8 + 5,6 + 6,6 ) = 39%  % khối lượng Fe = 28% ; % Cu = 33% . ( 0,25 điểm ) b) Phương trình : y H2 + FexOy xFe + y H2O (0,25đ ) Tìm số mol FexOy = 1/y n H2 = 0,1/y mol (0,25đ ) Theo đề có : 0,1/y ( 56x + 16y ) = 5,8 (0,25đ ) Giải phương trình => x = 3 ; y = 4 => công thức Oxit là Fe3O4 ( 0,25đ ) Câu 5 : ( 2 điểm ) Câu a : ( 0,5điểm ) PTHH : 2 SO2 + O2 2 SO3 So sánh ta có n O2 dư => n SO3 theo lí thuyết = n SO2 = 3 mol (0,25 đ )  n SO3 thực tế thu được với hiệu suất 75% = 2,25 mol  V SO3 thu được = 50,4 lít (0,25 đ ) Câu b: (1,5 điểm ) Theo phương trình nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol của hỗn hợp khí A chỉ là 3,5 mol ( trong đó có 3 mol SO3 sinh ra và 0,5 mol khí O2 dư ) nhưng theo đề số mol hỗn hợp khí A là 4,25 mol chứng tỏ có SO2 dư Gọi x là số mol SO2 đã phản ứng => nSO3 sinh ra = x mol ( 0,25đ )  n SO2 dư trong A = 3 –x ( 0,25 đ )  n O2 đã phản ứng = ½ n SO2 = 0,5x  n O2 dư = 2- 0,5x ( 0,25 đ ) Theo đề số mol hỗn hợp A = 4,25 mol gồm : SO2 dư , O2 dư và SO3 sinh ra . Ta có phương trình : ( 3 - x) + (2- 0,5x ) + x = 4,25 ( 0,25 đ ) Giải phương trình => x = 1,5 (0,25 đ ) Tỉ lệ % số mol SO2 đã bị Oxi hoá thành SO3 = 50% ( 0,25 đ ) Lưu ý: Học sinh giải các bài toán theo các cách khác nhau nhưng kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa với điều kiện phải hợp lý .