Đề kiểm tra học kỳ I môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

docx 2 trang thungat 08/07/2021 3740
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_hoa_hoc_lop_8_nam_hoc_2017_2018_co.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ I môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

  1. UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: HÓA HỌC- LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Ghi ra bài làm chỉ một chữ cái A, B, C hoặc D ở đầu phương án trả lời đúng nhất trong mỗi câu hỏi sau: Câu 1. Nhóm chất nào sau đây toàn đơn chất. A. Na, Ca, Cu, Br2. B. Na, Ca, CO, Cl2 C. CaO, H2O, CuO, HCl D. Cl2, O2, CO2, N2. Câu 2. CTHH của hợp chất nguyên tố R với nhóm SO4(II) là R2(SO4)3. CTHH của hợp chất nguyên tố R với clo là: A. RCl B. RCl2 C. RCl3 D. RCl4 Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 12,8 (g) đồng ( Cu ) trong bình chứa khí oxi ( O2 ) thu được 16 gam đồng(II)oxit (CuO ). Khối lượng oxi tham gia phản ứng là: A. 2,3g B. 3,2g C. 2,4g D. 4,2g Câu 4. Chất khí A có d 14 CTHH của A là: A/H2 A. SO2 B. CO2 C. N2 D. CH4 Câu 5. Có thể tách riêng các chất trong hỗn hợp nào dưới đây, bằng cách cho hỗn hợp vào nước sau đó khuấy kỹ và lọc: A. Đường và muối ăn. B. Bột gỗ và bột sắt. C. Bột đá vôi và cát. D. Giấm ăn và rượu Câu 6. O,5 mol khí CO2 ở đktc có thể tích là: A. 22,4 lít B. 33,6 lít C. Không xác định được D. 11,2 lít II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm): Câu 1.(2đ) Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi các nguyên tố sau: a. Na (I) và nhóm SO4(II) b. Ca (II) và O Câu 2 .(2đ) Cho sơ đồ phản ứng. Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2 O a. Hãy biện luận để xác định chỉ số x,y ( biết rằng x≠ y ) b. Lập PTHH của phản ứng trên và cho biết tỉ lệ số nguyên tử số phân tử của các chất trong phản ứng. Câu 3.(2đ) Hãy tính a. Số mol của : 3,36 lít CO2 ở đktc ; và 14 gam Fe b. Thể tích của hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,8 gam N2 và 2,24 lít O2 Câu 4.(1đ) Một loại oxit sắt có thành phần phần trăm theo khối lượng là 70% Fe, còn lại là O. Em hãy xác định công thức phân tử của oxit sắt, biết công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản nhất. ( Biết : H=1;C=12;N=14;O=16;Na=23;S=32;Ca=40;Fe=56; ) (Học sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.)
  2. UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: HÓA HỌC - LỚP 8 I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Đáp án đúng 0.5 điểm/câu Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A C B C B D II. Tự luận: (7 điểm) Câu Đáp án Biểu điểm a.Lập CTHH đúng, đủ ba bước => CTHH là Na2SO4 0.5 Câu 1 Tính đúng PTK của Na2SO4 = 152 đvC 0.5 (2điểm) b. Lập CTHH đúng, đủ ba bước => CTHH là CaO 0,5 Tính đúng PTK của CaO = 56 đvC 0.5 a. TH1: Fe (II) nhóm SO4 (II) Theo QTHT => x.II = y.II => x = y = 1 Loại vì x≠ y 0.5 TH2: Fe (III) nhóm SO4 (II) Theo QTHT => x.III = y.II x 2 0.5 Câu 2 => x =2: y = 3 y 3 (2 điểm) b. PTHH: 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2 O 0.5 Số Phân tử Fe(OH)3:Số Phân tử :H2SO4:Số Phân tử Fe2(SO4)3 : Số Phân tử H2 O = 2:3:1:6 0.5 a.Tính đúng số mol của CO2 =3,36:22,4= 0,15 (mol) 0.5 Tính đúng số mol của Fe =14:56= 0,25 (mol) 0.5 b. Số mol của N =2,8:28= 0,1 (mol) Câu 3 2 => V = 0,1 22,4 =2,24 (lít) 0.5 (2điểm) N2 => Thể ích của hỗn hợp khí = 2,24 +2,24 =4,48(lít) 0.5 Lưu ý: - HS làm cách khác đúng vẫn tính điểm. CTTQ của hợp chất có dạng: FexOy Theo bài ta có % theo khối lượng của O = 100- 70= 30% 0.5 x 70 30 2 Câu 4 => : => x=2: y=3 (1điểm) y 56 16 3 => Công thức phân tử của oxit sắt là: Fe2O3 0.5 Lưu ý: - HS làm cách khác đúng vẫn tính điểm.