Đề kiểm tra 1 tiết môn Học học Lớp 8 - Tiết 44 (Có đáp án và ma trận)

doc 4 trang thungat 08/07/2021 2650
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Học học Lớp 8 - Tiết 44 (Có đáp án và ma trận)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_hoc_hoc_lop_8_tiet_44_co_dap_an_va_ma.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Học học Lớp 8 - Tiết 44 (Có đáp án và ma trận)

  1. TIẾT 44: KIỂM TRA 1 TIẾT- MÔN: HOÁ 8 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Tên chủ đề Cấp độ Cấp độ thấp cao Chủ đề 1: Tính Nêu tính chất hóa học của chất hóa oxi, phân loại phản học của oxi, ứng viết PT, nhận biết loại phản ứng Số câu 1 1 Số điểm 2,0 2,0 đ Tỉ lệ % 20.% 20.% Chủ đề 2:Oxit Khái niệm, Bài tập tính Lập công phân loại, toán theo thức hóa gọi tên oxit CTHH học Số câu 1 1 2 Số điểm 3,0 1,0 4,0 đ Tỉ lệ % 30.% 10.% 40.% Chủ đề 3: Không Nguyên khí – Sự cháy nhân, biện pháp dập tắt sự cháy Số câu 1 1 Số điểm 1,0 1,0 đ Tỉ lệ % 10.% 10.% Chủ đề 4: Điều chế Bài tập khí oxi tính toán theo PTHH về điều chế oxi Số câu 1 1 Số điểm 3,0 3,0đ Tỉ lệ % 30.% 30.% Tổng số câu 1 2 2 5 Tổng số điểm 2,0 4,0 4,0 10 Tỉ lệ % 20% 40% 40% 100% Đề 1 Câu 1: (2đ) Nêu tính chất hóa học của oxi. Viết PTHH minh họa. Chỉ ra phản ứng hóa hợp trong các phương trình trên. Câu 2 :( 3 đ)
  2. a) Thế nào là oxit bazơ? b) Trong các oxit sau: CaO, CO2 , MgO, SO2 , P2O5, Fe3O4, Cu2O Oxit nào thuộc oxit bazơ? Gọi tên các oxit bazơ trên. Câu 3: (1đ) Trong 2 hợp chất sau: CO2, CO. Phần trăm về khối lượng của oxi ở hợp chất nào lớn hơn? Câu 4: (3đ) Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế ra được lượng khí oxi (đo ở đktc) đủ đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam kim loại nhôm. Câu 5: (1đ) Nêu một số biện pháp dập tắt sự cháy. (Cho biết: C = 12; O = 16; K = 39; Mn = 55; Al = 27;) ĐỀ 2 Câu 1 : (2đ) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 1) P + O2 → ? 2) ? + CH4 → CO2 + ? t9 3) KClO3  ? + ? 4) C2H4 + ? → CO2 + H2O Chỉ ra phản ứng nào là phản ứng phân hủy trong các phương trình trên. Câu 2: ( 3 đ) a) Thế nào là oxit axit? b) Trong các oxit sau: CaO, CO2 , MgO, SO2 , P2O5, Cu2O, NO Oxit nào thuộc oxit axit? Gọi tên các oxit axit trên. Câu 3: (1đ) Trong 2 hợp chất sau: Fe2O3, Fe3O4. Phần trăm khối lượng của sắt ở hợp chất nào lớn hơn? Câu 4: (3đ) Tính khối lượng KClO3 cần dùng để điều chế ra được lượng khí oxi (đo ở đktc) đủ đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam kim loại nhôm. Câu 5: (1đ) Nêu điều kiện phát sinh sự cháy. (Cho biết Fe = 56; O = 16; K = 39; Cl = 35,5; Al = 27;) ĐÁP ÁN Đề 1 Câu Đáp án Điểm 1 Viết tính chất hóa học của oxi có phương trình phản ứng 1,5đ Phân loại được phản ứng: 2 phản ứng hóa hợp 0,5 2 Khái niệm oxit bazơ 1đ Oxit bazơ: 2đ CaO: canxi oxit MgO:magie oxit
  3. Fe3O4: sắt( II, III) oxit Cu2O:Đồng ( I) Oxit Chỉ ra đúng oxit mỗi ý 0,25đ Gọi tên đúng mỗi ý 0,25đ 3 CO2 có phần trăm oxi lớn hơn 1đ 4 Số mol Al : 5,4 / 27 = 0,2 mol 0,25đ 0 2KMnO4 t K2MnO4 + MnO2 + O2 (1) 0,5đ 2mol : 1mol 0,5đ 0 4Al + 3O2 t 2Al2O3 (2) 0,5đ 4mol : 3 mol 0,5đ Theo PT (2): số mol O2: 3 . 0,2 / 4 = 0,15(mol) 0,25đ Theo PT (1): Số mol KMnO4 : 0,15 . 2 = 0,3 (mol) 0,25đ Khối lượng KMnO4 cần là: 0,3. 158 = 47,4 (g) 0,25đ 5 Biện pháp - Hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt đô cháy 0,5đ - Cách li chất cháy với khí oxi 0,5đ ĐỀ 2 Câu Đáp án Điểm 1 Hoàn thành các PTPU 1đ Phân loại được phản ứng 1đ 2 Khái niệm oxit axit 1đ Oxit axit: 2đ CO2: Cacbon đioxit SO2: lưu huỳnh đioxit P2O5:đi photpho penta oxit N2O: Đinitơ oxit Chỉ ra đúng oxit mỗi ý 0,25đ Gọi tên đúng mỗi ý 0,25đ 3 Fe3O4 có phần trăm sắt lớn hơn. 1đ 4 Số mol Al : 5,4 / 27 = 0,2 mol 0,25đ 0 2KClO3 t 2KCl + 3O2 (1) 0,5đ 2mol : 3mol 0,5đ 0 4Al + 3O2 t 2Al2O3 (2) 0,5đ 4mol : 3 mol 0,5đ Theo PT (2): số mol O2: 3. 0,2 / 4 = 0,15(mol) 0,25đ Theo PT (1): Số mol KMnO4 : 0,15 . 2 /3 = 0,1 (mol) 0,25đ Khối lượng KClO3 cần là: 0,1. 122,5 = 12,25 (g) 0,25đ 5 Điều kiện: - Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy 0,5đ - Phải có đủ oxi cho sự cháy 0,5đ