4 Đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 8 - Lần 1 - Học kỳ I - Năm học 2018-2019

docx 4 trang thungat 1930
Bạn đang xem tài liệu "4 Đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 8 - Lần 1 - Học kỳ I - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docx4_de_kiem_tra_mon_hoa_hoc_lop_8_lan_1_hoc_ky_i_nam_hoc_2018.docx

Nội dung text: 4 Đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 8 - Lần 1 - Học kỳ I - Năm học 2018-2019

  1. Đề 1: Nguyên tử khối lần lượt của các nguyên tố: N=14,H=1,C=12,S=32,Ba=137, P=31, O=16, K = 39 Câu 1: (2đ) Viết công thức hóa học các chất sau, chỉ ra chất nào là đơn chất, hợp chất. a) Kim loại nhôm do nguyên tố nhôm tạo nên. b) Photpho do nguyên tố photpho tạo nên. c) Khí Oxi do nguyên tố oxi tạo nên. d) Metyl clorua phân tử gồm 1C, 3H, 1Cl. Câu 2: (2đ) 1) Các cách viết sau chỉ những ý gì? a) 2Na b) 3H2 c) 6Ag d) 7Si 2) Dùng chữ số và công thức hóa học diễn đạt các ý sau: a) Bốn nguyên tử Canxi. c) Năm phân tử Clo. b) Một nguyên tử Thủy ngân. d) Ba nguyên tử Đồng. Câu 3: (1đ) Hãy cho biết những gì biết được từ công thức hóa học của Axit sunfuric: H2SO4. Câu 4: (3đ) Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: a) N (III) và H. b) C (IV) và S (II) c) Bari (Ba) và nhóm photphat PO4 (III) Câu 5: (1đ) Tính hóa trị của các nguyên tố sau: Si trong hợp chất SiO2. Fe trong hợp chất FeCl3 biết Cl có hóa trị I. Câu 6: (1đ) Một hợp chất A có công thức hóa học KNOx và phân tử khối 85. Tính x, cho biết công thức hóa học của A.
  2. Đề 2: Nguyên tử khối lần lượt của các nguyên tố: Cu=64, Cl=35.5,K=39, N=14, O=16, S=32 Câu 1: (2đ) Em hãy viết công thức hóa học và xác định đơn chất, hợp chất. a) Khí ammoniac được tạo nên từ 1N và 3H. b) Khí Nitơ được tạo nên từ 2N. c) Đồng (II) sunfat được tạo nên từ 1Cu, 1S, 4O. d) Kim loại Magie được tạo nên từ Mg. Câu 2: (1,5đ) Trong các công thức hóa học sau, công thức nào đúng, công thức nào sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng. CTHH ĐÚNG SAI CTHH sửa lại (nếu sai) ZnO2 KOH HCl2 Câu 3: (1,5đ) Em hãy tìm hóa trị của nguyên tố: Nhôm trong công thức hóa học: Al2O3. Đồng trong công thức hóa học: Cu(NO3)2. Câu 4: (1,5đ) Em hãy lập công thức hóa học của các chất sau đây: P (V) và O. Bari (Ba) và nhóm sunfat SO4 (II). Câu 5: (2đ) 1) Em hãy tính phân tử khối của các chất có công thức hóa học sau: a) CuCl2 b) KNO3 2) Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: a) Hai phân tử Oxi. b) Một nguyên tử Sắt. Câu 6: (1,5đ) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử O và nặng hơn phân tử Oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chất. b) Tính nguyên tử khối của X
  3. Đề 3: Nguyên tử khối lần lượt của các nguyên tố: P=31, H=1, S=32, O=16, Ba=137, N=14, K = 39 Câu 1: (2đ) Viết công thức hóa học các chất sau, chỉ ra chất nào là đơn chất, hợp chất. e) Kim loại kẽm do nguyên tố kẽm tạo nên. f) Photpho do nguyên tố photpho tạo nên. g) Khí Hidro do nguyên tố hidro tạo nên. h) Etyl clorua phân tử gồm 2C, 5H, 1Cl. Câu 2: (2đ) 1) Các cách viết sau chỉ những ý gì? a) 2Ca b) 3Cl2 c) 6Cu d) 7Al 2) Dùng chữ số và công thức hóa học diễn đạt các ý sau: a) Bốn nguyên tử Natri c) Năm phân tử Clo. b) Một nguyên tử Bạc. d) Ba nguyên tử Sắt. Câu 3: (1đ) Hãy cho biết những gì biết được từ công thức hóa học của Axit nitric: HNO3. Câu 4: (3đ) Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: d) P (III) và H. e) S (IV) và O (II) f) Bari (Ba) và nhóm photphat PO4 (III) Câu 5: (1đ) Tính hóa trị của các nguyên tố sau: C trong hợp chất CO2. Al trong hợp chất AlCl3 biết Cl có hóa trị I. Câu 6: (1đ) Một hợp chất A có công thức hóa học KNOx và phân tử khối 85. Tính x, cho biết công thức hóa học của A.
  4. Đề 4: Nguyên tử khối lần lượt của các nguyên tố: S=32; O=16, K=39, Cl=35,5 Câu 1: (2đ) Em hãy viết công thức hóa học và xác định đơn chất, hợp chất. Khí cacbonic được tạo nên từ 1C và 2O. Khí Brôm được tạo nên từ 2Br. Kẽm (II) sunfat được tạo nên từ 1Zn, 1S, 4O. Kim loại Sắt được tạo nên từ Fe. Câu 2: (1,5đ) Trong các công thức hóa học sau, công thức nào đúng, công thức nào sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng. CTHH ĐÚNG SAI CTHH sửa lại (nếu sai) MgO2 NaOH HCl2 Câu 3: (1,5đ) Em hãy tìm hóa trị của nguyên tố: Sắt trong công thức hóa học: Fe2O3. Nitơ trong công thức hóa học: NH3. Câu 4: (1,5đ) Em hãy lập công thức hóa học của các chất sau đây: P (V) và O. Natri (Na) và nhóm nitrat NO3 (I). Câu 5: (2đ) 1) Em hãy tính phân tử khối của các chất có công thức hóa học sau: a) SO2 b) KCl 2) Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: a) Hai phân tử Oxi. b) Một nguyên tử Nhôm. Câu 6: (1,5đ) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử O và nặng hơn phân tử Oxi 5 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chất. b) Tính nguyên tử khối của X